Archiv magisterských diplomových prací

1922


Florián Zapletal, Světový malíř – Hanák. Listy z dějin moravského baroku.

1927


Innocenc Červinka, O umění paleolitickém.

1928


Albert Kutal, Portál kláštera tišnovského v Předklášteří.

1930


Karel Krejčí, Sochařské práce Ondřeje Schweigla na Tišnovsku.

1932


Cecílie Jahodová [Hálová], Dějiny obrazů v bývalém Kaunickém zámku ve Slavkově.
Jaroslav Kopa, Čeští malíři impresionisté.

1933


Zoroslava Drobná, Dějiny malířské výzdoby starého zemského domu v Brně v 18. století.

1934


Methoděj Pavelka, Lidové umění stavitelské.

1936


Libuše Rejlová [Halasová], Příspěvek ke studiu českého krajinářství.

1938


Gertruda Duschinská [Burjánková], Iluminované rukopisy bible Bočkovské a Lobkovické v Moravském zemském archívu v Brně.
Jarmila Stanzlová [Kutalová], Moravská tabulová malba druhé poloviny 15. století.

1939


Bohumil Čepelák, Umělecké počátky P. Gauguina. Pokus o psychologii geneze tvoření.
Marie Dočkalová, Smrt Panny Marie v české tabulové malbě v době 1350 – 1450.
František Kubišta, Bohumil Kubišta.
Miloslava Opluštilová, Idea náhrobní a kult zemřelých u Atéňanů dle maleb na nádobách z pálené hlíny od doby primitivní až do doby klasické.

1945


Karel Stav, Farní kostel v Kojetíně a jeho barokní sochařská výzdoba.

1946


Antonín Zeman, Stanislav Lolek. Monografická studie.

1949


Miroslav Boček, Proskovská fajanse.
Adolf Josef Král, O cínařství.
Alena Königová [Adlerová], Život a dílo moravského barokního umělce Josefa Winterhaldera staršího.
Vlasta Kratinová, Pohusitské nástěnné malířství na Moravě.
Ivo Krsek, Moravské dílo malíře Josefa Sterna.
Helena Kusáková [Knozová], Moravský portrét v 1. polovině 19. století.
Libuše Máčelová [Fialová], Baldassare Fontana na Moravě.
Miloš Stehlík, Život a dílo Ignáce Langelachera na Moravě.
Dagmar Tučná, Vranovská keramická továrna.

1950


Ladislav Koller, Vývoj portálové architektury a renesanční portály 16. století na Moravě.
Marie Anna Kotrbová, Pozdně gotická plastika na Moravě.
Zdeněk Kudělka, Románské reliéfy ve Svatém Jakubu u Kutné Hory.
Jiřina Medková – Lossmanová, České a moravské malované cíše z údobí renesance. Příspěvek k lokalizaci a dějinám moravského sklářství.
Milena Sedláčková – Kladivová, Ženské cisterciácké kláštery na Moravě v první polovině 13. století.
Jiří Venera, František Vavřinec Korompay, moravský rokokový malíř.

1951


Libuše Sýkorová [Jandová], Moravská pečetní plastika do poloviny 14. století.

1952


František Drkal, Románská okna olomouckého hradu.
Milena Hanavská [Zeminová], Život a dílo Josefa Winterhaldra ml. na Moravě.
Milada Hlaváčkova – Menčíková, Moravské kovové křtitelnice v 16. století.
Eva Christová – Vavříková [Klimešová], Počátky Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně (1907–1914).
Miroslava Nováková – Skalická, Renesanční figurální světský náhrobek moravský 1520 – 1620.
Boris Novotný, Realismus v českém krajinářství 19. století.
Lea Teyschlová [Holešovská], Pozdně gotická monstrance na Moravě.

1953


Jarmila Vacková, Renesanční malované epitafy na Moravě.
Jaroslav Vizdal, Sochařské dílo mistra Pavla z Levoče.
Jaromír Zemina, Sociální tendence v českém výtvarném umění dvacátých let.

1954


Bronislava Gabrielová, Krajinářské začátky a pařížské školení Antonína Chittussiho.

1955


Oldřich Toman, Politická karikatura Mikoláše Alše.
Dagmar Lišnovská, Bedřich Havránek, život a dílo.
Otakar [Aleš] Kukla, Litomyšlská dílna Jiřího Pacáka.
Evelyna Osolsobě [Oklešťková], Dílo Aloise Kalvody.
Jiří Baborovský, Studie z moravské deskové malby počátku 16. století.

1956


Ludmila Cetlová, Život a dílo Josefa Jambora.
Nina Dvořáková, Monumentální neorenesanční architektura v Brně.
Petr Holý, Iluminované misály husitského faráře Mikuláše Poláka ze svatojakubské knihovny v Brně.
Milena Horňanská, Moravský sochař Ondřej Schweigl.
Alena Konečná, Nástěnné malby v Hošťálkovech.
Emma Kolářová, Život a dílo moravského barokního malíře Jana Jiřího Etgense.
Jarmila Petříková, Výtvarný život v Brně od r. 1900 do r. 1939.
Jaroslava Pospíšilová – Svěráková, Chrám sv. Mořice v Olomouci.
Bohumil Samek, Profánní městská architektura v Moravské Třebové.
Jan Šebela, Brněnská veduta první poloviny 19. století.
Věra Vaňková [Ptáčková], Malířská výzdoba znojemské právní knihy.

1957


Karel Holešovský, Ilustrační dílo Petra Dillingera.
Jiří Hlušička, Sociální grafika Jana Rambouska.
Petr Spielmann, Počátky skupinového portrétu v českém malířství.

1958


Jaroslav Kačer, Ilustrace v Erbenově Kytici.
Libuše Lefnerová, Pozdně gotické opevněné kostely na Moravě.
Roman Ráž, Inscenace Josefa Čapka.
Eva Zlatníková [Samková], Česká gotická plastika druhé poloviny 14. století.

1959


Jaroslav Bureš, Kapitoly z dějin pozdně románské stavební plastiky na Moravě.
Antonín Grůza, František Xaver Rektořík.
Josef Hakl, Brněnský rokokový malíř Josef Ig. Havelka.
Jiří Paukert, Rané malířské dílo Bohumila Kubišty 1902–1910.

1960


Věra Linhartová, K činnosti Giovanni Pietro Tencaly na Moravě.
Lubor Machytka, Jan Horák, moravský malíř podobizen 1815–1871.
Jaroslav Sedlář, František Řehoř Ignác Eckstein. Jeho malířské dílo na území Moravy.

1962


Taťana Kalábová, Malířské dílo Františka Kalába.
Růžena Binderová, Karikatury v satirickém časopise "Šlehy".

1963


Jarmila Kalabisová [Novotná], Moravskotřebovský rokokový malíř Juda Tadeáš Josef Supper (1712–1771).
Alena Podzemná, Dvacátá léta v brněnském výtvarném životě.

1964


Jaroslav N. Novák, Žena, matka a dítě v umění malířském.
Josefa Sedláčková, Kresby Otto Gutfreunda.
Jitka Sedlářová, Skupina manýristických staveb z okruhu zámku v Moravské Třebové.
Eugen Toufar, Klášter a kostel piaristů v Bílé Vodě.

1965


Ján Bakoš, K počiatkom stredovekej nástennej malby na Slovensku.
Rudolf Kessner, Život a dílo Ant. Martina Lublinského.
Otakar Máčel, Brněnská architektura mezi světovými válkami 1918–1938.
Anna Pavelková, Stavební vývoj kostela sv. Jakuba v Brně.
Hynek Rulíšek, Stavby komendy řádu německých rytířů v Hostěradicích.

1966


Marie Králíková, Prameny k dějinám umění ve fondu arcibiskupské konsistoře v Olomouci.
Božena Pokorná [Víchová], Činnost Domenica Martinelliho na severomoravském liechtenštejnském panství.
Eva Řehová [Jůzová], Činnost Joh. B. Fischera na Moravě.
Jiřina Totušková [Pellarová], Reliéf Navštívení P. Marie a Narození Páně v Moravské zemské galerii.
Jiří Uhlíř, Karel František Antonín Töpper. Život a dílo 1682–1738.

1967


Jaromíra Černochová, František Süsser.
Libuše Dědková, Dílo Ignáce Raaba na jihovýchodní Moravě.
Ivan Dokulil, Vojtěch Preissig – knižní úprava, písmo, ex libris.
Petr Doležal, Nástin teorie památkové péče.
Antonín Dufek, Pozdně gotické sochařství na jihozápadní Moravě.
Alena Foltýnová [Horynová], Kaple sv. Martina v Mořicích a její výzdoba.
Julius Horváth, Mistr Winklerova epitafu.
Marie Chaloupková, Josef Tadeáš Rotter, 1701–1763.
Ludmila Kuklíková [Koběrská], Jaroměřice u Jevíčka a Giovanni Santini–Aichel.
Jiří Krátký, Výstavba Hradce Králové za působeni starosty Ulricha.
Václav Pajurek, Jindřich Štýrský.
Milan Smýkal, Giovanni Pietro Tencalla. Světské stavby na Moravě.
Milan Togner, Středoevropské malířství 17. století ve sbírkách uměleckohistorického muzea v Kroměříži.
Eva Trnková, Výtvarně dílo Felixe Jeneweina.

1968


Jitka Breithutová, Architektonické dílo Mathiase a Johana Michaela Kirchmayerů.
Miroslav Brožovský, Kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti.
Arnošt Budík, Karel Teige – výtvarník
Rudolf Hocke, Jan Jiří Etgens – jeho malířské dílo.
Mária Jančušková [Kodoňová], Stavebná činnost tereziánského obdobia v Bratislave.
Rudolf Kouba, Cihlová gotika v Opavě.
Jaroslava Lencová , Donát Morazzi a Donát Theodor Morazzi, stavitelé chrudimští.
Milan Pribiš, Tabulové malby bývalého hlavního oltáře ve Spišském Podhradí.
Marie Schenková, Dílo Ignáce Raaba ve Slezsku a na severní Moravě.
Jiřina Sobotková [Hockeová], Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji u Znojma.
Libuše Svátková, Klášter a kostel augustiniánů–kanovníků ve Šternberku.

1969


Igor Dudík, Scénografické dílo Jana Sládka.
Jindra Bakošová, Reliéfy severního a západního portálu dómu sv. Alžběty v Košicích.

Emília Garajová, Stredoveké nástenné malby kostola v Žehre.
Emília Gregorová, Život a dílo malíře J. J. Frömmela.
Daniela Hanousková, Sochárstvo na Spiši v prvej polovici 15. storočia.
Antonín Jirka, Architekt Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu.
Slavomíra Kašpárková, Nástěnné malby v křížové chodbě olomouckého dómu.
Dagmar Mikulová [Martincová], Architektonické dílo Jakuba Pánka.
Martin Patinka, Josef Matěj Lassler, barokní freskové malířství na severní Moravě.
Jan Sedlák, K problematice parléřovských vlivů v moravské architektuře.

1970


Dagmar Antošová, Hrad Veveří.
Ludmila Jedličková [Jůzová], Vliv secese na Sdružení výtvarných Umělců moravských v Hodoníně.
Věra Kučerová [Matysková], Architekt Emil Králík.
Eva Kuxová, Výrazový význam malířského rukopisu v obraze.
Jana Procházková, Historie vzniku a šesti let trvání školy umění ve Zlíně.
Anna Sonja Schürmannová, Pozdně gotické sochařství na Olomoucku.

1971


Petr Fidler, Přestavba zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou v letech 1709–1737. K činnosti Jakuba Prandtauera na Moravě.
Jiří Havlíček, František Janoušek.
Zdeněk Janči, Milan Laluha. Kresby.
Gabriel Kladek, Dvatsaťštyri obojstranne malovaných tabúlí oltára sv. Alžbety z košického dómu sv. Alžbety.
Jan Krampl, Jan Kryštof Handke. Malířské dílo.
Radmila Trojanová, František Malý, kreslířské a grafické dílo.

1972


Boris Bouda, Užitá grafika Eduarda Miléna.
Zdeněk Čubrda, Iluminované rukopisy krásného slohu ve svatojakubské knihovně v Brně.
Olga van Gemund[ová], Het Binnenhuis a jeho místo ve vývoji užitého umění kolem roku 1900 v Holandsku.
Jana Kerschová, Příspěvek k dílu Ignáce Raaba. Dílo Ignáce Raaba v okresech Kutná Hora, Praha–východ, Praha–západ, Bebešov.
Viera Kladeková, Samostatné stojace renesančné zvonice na Spiši.
Václav Novotný, Dílo malíře Josefa Zeleného (1824–1886).
Lubomír Slavíček, Felix Ivo Leicher (1727–1812). Příspěvek k jeho malířskému dílu na našem území.
Jana Vránová, Dílo Jana Lukáše Krackera na Moravě.

1973


Ivan Bajchy, Kaštiel v Holíči.
Pavel Imrich, Pozitivismus, jeho působeni na české humanitní vědy, zvláště na dějepis umění v 2. polovině 19. století.
Lubomír [J.] Konečný, Rotunda v Podolí u Jemnice.
Magda Konšelová, Iluminace některých moravských misálů z 2. poloviny 14. století.
Zuzana Ledererová [Protivová], Architektonické dílo Jindřicha Kumpošta.
Eliška Lysková, Textilní tvorba Marie Teinitzerové.
Renáta Malinová, Kámen v románské architektuře jižní Moravy. Technika a technologie zdění románských staveb na jižní Moravě a problémy jejich konzervace.
Jan Michl, Nájemný dům v Československu 1919–1939.
Jindřich Němčík, Některé otázky tvorby životního slohu ve městě. K podílu architektury na tvorbě životního slohu.
Petr Oslzlý, Scénografie Činoherního klubu v Praze.
Claudine Pavlincová [Končinská], Vojtěch Birnbaum. Pokus o určení jeho metodologického přínosu pro český dějepis umění.
Boleslav Pisařík, Zámek Uherčice.
Karel Rechlík, Meziválečná sakrální architektura v Československu.
Jana Smejkalová, Plakáty Alfonse Muchy.
Vanda Sovadinová [Kolmáčková], K činnosti sochaře J. Pröbstla na Moravě.
Ludvík Ševeček, Malířská výzdoba poutního kostela na Kopečku u Olomouce z doby baroka. Příspěvek k barokní ikonografii.
Svatopluk Vála, Scénografie olomouckého divadla v letech 1945–1965.
Anna Zámocká, Peter Matejka 1919 – 1972. Život a dílo do roku 1945.
Vlastimil Žíla, Gotické nástěnné malby v kapli sv. Dominika při bývalém kostele sv. Václava v Opavě.
Marie Živná, Skupina gotických kostelů na Svojanovsku.
Ivan Žlůva, Zámek v Moravském Krumlově.

1974


Jarmila Bencová, Měšťanský dům ve Znojmě v 18. století.
Danuše Bratršovská, Počátky české moderní architektury a její sociální pozadí 1894 –1914.
František Gabriel, Středověká fortifikační architektura v severních Čechách.
Anděla Jahelková [Bartošová], Vliv Adolfa Loose na československou architekturu.
Anna Janištinová [Jirková], Nemocniční stavby Bedřicha Rozehnala.
Jaromír Janoušek, Kostel Navštívení Panny Marie v Obyčtově.
Marcela Kašparová [Chutná], K vývoji zámeckého průčelí na Jižní Moravě v období vrcholného baroka.
Dana Kouřilová, Stavební vývoj tvrze v Kralicích na základě archeologických výzkumů.
Jindřiška Maršálková [Brančíková], Uměleckohistorický vývoj sklárny v Krásnu.
Tomáš Mikuláštík, Grafické dílo Bohdana Laciny.
Vratislav Nejedlý, Jihočeská pozdně gotická světská nástěnná malba a její sociální pozadí.
Eva Peřinová, Sochařské dílo Josefa Kubíčka z dvacátých let.
Helena Svobodová, Keramika Idy Vaculkové.
Svatava Šmuková, Grafické dílo Jánuše Kubíčka.
Marie Šoukalová, Bohumír Jaroněk.

1975


Jiří Cicvárek, Urbanistický vývoj Brna v letech 1945–1970.
Jana Čermáková [Šmejkalová], Klášterní chrám v Rajhradě, jeho historie, stavební vývoj a postavení v díle Jana Blažeje Santiniho Aichla.
Lenka Fládrová, Brněnská portálová architektura 17. a 18. století.
Vladislava Holásková [Bělíková], Moravská ex libris z počátku 20. století ve sbírkách Moravské galerie v Brně.
Petr Horák, Projevy secese v ženské módě na přelomu 19. a 20. století.
Josef Chalupa, České filmy o umění, malířství.
Konstantin Korovin, Československý filmový plakát z let 1958 – 1972.
Jiřina Kosíková, Stanislav Lolek.
Hana Krištofová [Karkanová], Příspěvek k dějinám gotické architektury na Moravskokrumlovsku.
Jiří Kroupa, Architektonické dílo Františka Antonína Grimma.
Jan Mohr, Jindřich Bohumír Forster a brněnské umělecké zámečnictví 1. poloviny 18. století.
Marie Ondroušková, Krajky Emilie Paličkové.
Václav Paukrt, Románské karnery na Moravě.
Zdeňka Paukrtová, Bytová kultura spojených UP závodů v Brně v první polovině dvacátých let 20. století.
Hana Perničková, Počátky českého plakátu.
Irena Stanislavová, Príspevok k situácii moravského maliarstva na prelome 18. a 19. storočia. Dielo Ferdinanda Lichta (1748–1822).
Marie Svátková, Malířské dílo Richarda Přikryla.
Kateřina Svobodová, Příspěvek k vývoji realistického portrétu na Moravě. Dílo Jana Ondřeje Gebhardta.
Jana Šálková, František Gross, malířské a grafické dílo do roku 1945.
Alexandra Škyříková, Architektonické dílo Aloise a Viléma Kubových.
Rostislav Šmuk, Příspěvek k malířství 17. a 18. století na jižní Moravě. Malířská výzdoba kostela a kláštera v Louce u Znojma na sklonku feudální barokní éry.
Jitka Švejdová, Bedřich Feuerstein.
Ludmila Tučková, Stavební činnost Žerotínů na severní Moravě.
Marcela Velgosová [Macharáčková], Architektonické dílo Jana Víška.

1976


Marie Blažková, Sochařské dílo Vincence Havla.
Jan Pernička, Dílo Mořice Grimma.

1977


Miroslava Česneková, Urbanistický vývoj Zlína 1920 – 1945.
Marie Dohnalová, Románské portály na Velehradě.
Jan Kozdas, Architekt Jaroslav Grunt.
Jindřich Noll, Architektonické dílo Jana Křtitele Erny.
Jiřina Pavlíková, Kolonie Nový dům v Brně.
Alena Potůčková, Architektura a tvorba životního prostředí.
Evžen Řehulka, Malířské dílo Carpofora Tencally na Moravě.
Jiří Zemánek, Zámek Brtnice a jeho renesanční přestavba.

1978


Miroslav Adámek, Goticko – renesanční architektura na území Severočeského kraje.
Michal Gregor, Brněnská Atlantis a její místo ve vývoji české krásné knihy.
Hana Hlavsová, Art protis.
Božena Chmelíčková [Brabencová], Dílo architekta Oskara Pořísky.
Petr Kroupa, Třebíčská bazilika.
Petr Nedoma, Česká fotografie mezi dvěma světovými válkami.

1979


Ludmila Drncová, České umění 20. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni.
Simone Hain[ová], Zu den tschechisch – deutschen Beziehungen in der Architektur zwischen den Weltkriegen.
Kaliopi Chamonikola, Řezbářství poslední čtvrtiny 15. století na Brněnsku.
Alena Kalinová, K stavebnímu vývoji kláštera Porta Coeli v Předklášteří.
Vladimíra Kašťáková, Stavební vývoj zámku v Hoříněvsi.
Eva Kolářová, Výtvarně umění československého Slezska a Ostravy v první polovině 20. století.
Drahomíra Korčiánová, Josef Wickart a jeho moravské dílo.
Ivan Plánka, Cyril Mandel, monografie.
František Ptáček, Ludovít Czordák.

1980


Dagmar Bařinková, Přechodné stavby na Třebíčsku.
Miroslav Cogan, Sklářské podnikání severočeských Riedlů a jejich význam pro české sklo historizujícího stylu.
Vladimíra Coganová, Keramický ateliér Hladíkové, Mírové, Rychlíkové. Moderní keramika v architektuře.
Alena Gálová, Rané kresby Alfonse Muchy. Ze sbírek Moravské galerie v Brně.
Alena Hejlová, Kresby Miloše Alexandra Bazovského. Zo sbierok Oblastnej galérie M. A. Bazovského v Trenčíně.
Aleš Hrdlička, Fotografické vnímaní a jeho proměny v české umělecké fotografii první poloviny 20. století.
Jiří Hyliš, Sochařské dílo Sylvy Jílkové–Lacinové.
Eva Janíčková, Současný obrazový fond z majetku Evžena Habsburského, bývalého velmistra řádu německých rytířů v Bruntále, dochovaný v československých sbírkách.
Alena Křížová, Šperk na přelomu 19. A 20. století ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Moravské galerie v Brně.
Jana Lindtnerová, Stavebné dejiny kostola v Budišove.
Eva Luptáková, Ranogotická architektura v okrese Banská Bystrica.
Miroslava Remešová, Karel Josef Haringer ( ? – 1734 ).
Heike Tolksdorf[ová], Das Wirken J. W. Bergels, I. J. Mildorfers und K. F. Sambachs in Mähren.
Lubica Uhliariková [Pavlovičová], Románské karnery na Slovensku.
Petr Vojtal, K historii pozdně barokní architektury na severozápadní Moravě.
Jana Životská, Habánská fajáns ze sbírky H. Lansfelda.

1981


Daniela Bendová, Malířská výzdoba kláštera Hradisko u Olomouce v barokní době.
Grit Brandt[ová] [Wendelbergerová], Rodins Einfluss auf die tschechische und deutsche Plastik im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts.
Alena Černá, Historická umělecká zbroj v Jihomoravském kraji.
Ivo Helán, I. Leopold Deyssinger.
Julie Chládková, Václav Bartovský 1903–1961.
Olga Janoušková, Kresby a grafika Josefa Kubíčka.
Nora Jelínková, Architektonický vývoj Českých Budějovic v 19. století.
Mária–Magdaléna Juříková, Brněnské sochařství v letech 1945–1970.
Olga Kasajová [Mravcová], Jan de Herdt. Jeho dílo na Morave v 2. polovici 17. storočia.
Stanislava Kondelíková [Szlauková], Kostel a dvorec v Deblíně u Tišnova.
Zdeněk Korčián, Věra Fridrichová – vztah výtvarnice k divadlu.
Zuzana Kosová [Rybičková], Architektura v Hradci Králové v letech 1919–1939.
Lenka Krčálová [Kudělková], Centrální stavby na Moravě v 1. polovině 18. století.
Pavel Mazourek, Architektonické dílo Ivana Rullera.
Jan Mjartan, Michal Jan Fissé, jeho malířské dílo.
Hana Nedomová, Přechodné stavby na Moravskokrumlovsku.
Ludmila Nováková [Růžencová], Historismus v interiérech lednického zámku v 19. století.
Vladimír Skrepl, Vydavatelská činnost Josefa Floriana a její místo ve vývoji české krásné knihy.
Květoslava Streitová, Stavební technika velkomoravské architektury na jižní Moravě.
Marta Sylvestrová, Josef Jambor.
Pavel Szlauko, Architektura na Moravě ve 2. čtvrtině 17. století.
Bohuslava Šálková, Soudobá tapiserie pro bytový interiér v dílech Sylvy Řepkové a Josefa Müllera.
Pavel Škranc, Příspěvek k dějinám umění na Moravě. Dílo F. V. Korompaye.
Vlasta Šrámková, Martin Johann Schmidt, zv. Kremserschmidt (1718–1801).
Alica Štefančíková, Stavebný vývoj kostola sv. Alžbety v Košiciach.
Lubomír Turčan, Gotické tabul´ové maliarstvo v Levoči.
Jana Vaňková, Architektonické dílo Mojmíra Kyselky.
1982


Jan [Nepomuk] Assmann, Francouzská miniatura ve sbírce Národní galerie v Praze.
Tomáš Čermák, Amatérské umění a jeho význam v současné výtvarně kultuře.
Michael Kirsten, Die Plastik des Meissner Doms im 14. Jahrhundert.
Jozef Macko, Estetično a komunikatívna funkcia výtvarného umenia.
Irena Procházková [Šindýlková], Oděv dvacátých a třicátých let 20. století.
Taťána Slavíková, Architektura školních budov v Jihomoravském kraji v letech 1919–1939.
Olga Trnková, Grafické dílo Františka Bílka – knižní grafika.
Axel Wendelberger, Die Beziehungen der Malerei des tschechischen und deutschen Epressionismus bis zum ersten Weltkrieg.

1984


Miroslav Ambroz, Nové tendence v české fotografii 70. let.
Yveta Kosmanová, Problematika tvorby nové tendence – Milota Havránková.
Marcela Pospíšilová, Teorie a výtvarná praxe současné výkladové tvorby.
Helena Zemanová, Drobný portrét ve sbírkách Krajského střediska památkové péče Východočeského kraje.

1985


Marie Štěpánková, Stavební dějiny jezuitského kostela v Olomouci.
Marie Mrázová, Architektonické dílo Dominika Feye.

1987


Hana Blochová, Karel Valter.
Pavel Borský, K uměleckohistorické problematice raně středověkého Tasova.
Aleš Filip, Moravská díla Antona Erhardta Martinelliho.
František Kobza, Současná olomoucká grafika.
Alena Kohoutková, Robert Hliněnský.
Dagmar Koudelková, Královská kaple Panny Marie a sv. Václava v Brně.
Bohumil Skalický, František Dvořák (1953–1987).
Jindřich Vybíral, Architektonické dílo Leopolda Bauera na Moravě a na Slovensku.

1988


Jarmila Pavelčíková, Pozdně gotická kaple sv. Václava v Hustopečích.
Petr Váša, Umělecký názor raného českého kubismu.

1989


Kateřina Dvořáková, Portrétní miniatury ve fondech jihomoravských hradů a zámků.
Jarmila Gubišová, Kúpelná architektúra v Piešťanoch z rokov 1822–1916.
Kateřina Majerová, Česká kubistická interiérová tvorba na Moravě.
Dagmar Neubauerová, Cisterciácký klášter v Oslavanech.
Renata Pelčáková [Bernardi], Bohuslav Reynek.
Terezie Sukupová, Interiérová tvorba J. Kotěry.
Jana Uřidilová, Historické krajky ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

1991


Gabriela Gajdová, Sochařské dílo Franze Barwiga.
Eva Javorová, Doplňky k architektonickému dílu F. A. Pilgrama.
Michal Jirát, Kresby Jaroslava Krále.
Robert Keprt, Moravské setkání s manýrismem – Bučovice.
Natálie Kopřivová–Marečková, Kreslířská činnost A. M. Lublinského.
Vilém Levínský, Karel Hlaváček.
Zoja Matulíková, Zámek v Židlochovicích.
Lada Mrázková [Vacková–Hubatová], Bohumír Matal – raná tvorba do roku 1948.
Roman Muselík, K. O. Hrubý.
Hana Pernicová, L. Martínek.
Terezie Petišková, Nové poznatky k činnosti českých malířů na Moravě v 1. polovině 18. století.
Marta Procházková, Chrám sv. Wolfganga v Hnánicích.
Stanislava Rojková, Malířské dílo Antona Kerna.
Hana Sedalová, Jan Konůpek – grafická tvorba.
Jiří Šimáček, Od předobrazů k vnitřnímu modelu. Vývoj teoretického myšlení K. Teigeho v letech 1920–1945.

1995


Jana Ciprysová, Franta Anýž.
Jiří Černý, Historismus v architektuře synagóg a dílo Maxe Fleischera.
Věra Čižmářová, Sala terrena na Moravě.
Lucie Faitová, Ferdinand Staeger, grafické dílo.
Jana Osolsobě, Dílo Ant. Blažka a jeho místo ve vývoji architektury 20. stol.
Jitka Reisnerová, Malíř Roman Havelka
Petr Severa, Hugo Baar, malíř a organizátor.
Vlastimil Sochor, Reprezentační schodišťové prostory profánní architektury II. pol. 19. stol. na Moravě a ve Slezsku.
Dana Veselská, Textilie a výšivky 17. a 18. stol. ve sbírce metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci.

1996


Milada Frolcová, Arnošt Hrabal. Život a dílo.
Tomáš Knoz, Renesance a manýrismus na zámku v Rosicích.
Marie Martykánová, Vladislav Vaculka. Život a dílo.
Martina Rudolfová, Proměny šlechtického sídla ve dvou stoletích.
Jitka Zikmundová, Kostel sv. Mikuláše ve Znojmě.
Lenka Zouharová, Pojetí obrazu ve středověku.

1997


Ivo Binder, Otto Strizko.
Milan Bláha, Oldřich Hanzl.
Markéta Bláhová, František Šenk.
Natálie Brablcová, Ivan Chatrný
Petr Czajkowski, Jonas Drentwett (1656–1736). Pokus o nové zhodnocení jeho malířské tvorby na Moravě a v Uhrách.
Iveta Černá – Ševčíková, Znojmo 1850 – 1950, urbanisticko – architektonický vývoj.
Milan Čumpl, Inventář zámku Plandry u Jihlavy.
Hana Dušková, Kamila Ženatá – grafika.
Simona Hadrbolcová, Mariánské a trojické sloupy XVII. a XVIII. století ve východních Čechách (Pardubicko, Královéhradecko, Chrudimsko)
Josef Hájek, Dějiny obrazové sbírky Františkova muzea v letech 1818-1841
Jaroslav Hamža, Industriální architektura 19. století v Brně. (Historie a stavební vývoj nejstarších dochovaných brněnských strojíren).
Petra Hollerová, Pozůstalost sochaře Karla Lidického. Zpracování části pozůstalosti v majetku rodiny K. Lidického.
Radek Horáček, Vliv mechanických grafických postupů na jedinečnost uměleckého díla. Postavení průmyslových grafických technik v umělecké tvorbě.
Vratislav Chmelík, Kristologické téma v díle Čeňka Vosmíka.
Petr Ingerle, Justus van den Nypoort.
Zdeněk Kazlepka, Gottfried Libalt (1610-1673). Malíř zátiší, krajin a náboženských obrazů
Silvie Lišková, Industriální architektura Vítkovic 2. poloviny 19. století a počátku 20. století
Nora Lukášová, Sémantická funkce v moderním malířství.
Martina Magniová, Germano Wenderley, architekt poslední čtvrtiny 19. století.
Dana Menoušková, Rodinná huť Škrdlovice - Ars vitraria 20. století
Alexandra Michaláčová, Nástěnné malby v bývalém minoritském klášteře a kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci.
Helena Mrázová, Jiří Kroha – český architekt. Život a dílo v prvním desetiletí Československé republiky.
Pavel Netopil, Kapitoly o díle a životě téměř zapomenutého sochaře Vojtěcha Eduarda Šaffa.
Jaromír Olšovský, Univerzitní teze Martina Antonína Lublinského.
Roman Ondrůj, Architekt Otto Eisler.
Zora Peloušková, Epitafní obrazy brněnských měšťanů 1550 – 1620.
Hana Petlachová, Václav Zykmund - dílo z let 1934-1948
Eva Petrželová, Anton Josef Trčka.
Sylvia Rapošová, Johann Nepomuk Steiner (1725-1793)
Vladimír Rišlink, Gotická architektura na Českobrodsku a ohlasy dvorských hutí druhé poloviny 14. století.
Jindřich Šípek, Josef Jakší, malířské dílo.
Libor Šturc, Hugo Lederer (1871 – 1940). Sochařské dílo ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě.
Milena Veselá, Plakát na Moravě 1918 – 1939.
Jana Zemanová, Život a dílo malíře Aloise Kalvody

1998


Petr Arijčuk, Johann Wenzel Bergl. Námět křížové cesty v díle vídeňských malířů
Lucie Augustinková, Hermina Laukota, život a dílo
Veronika Grundlochová-Korčáková, Pohřební kaple Všech svatých na zámku v Telči
Hana Hermannová, Gotické dřevořezby v městském muzeu v Jindřichově Hradci
Eva Horáková, Johann Georg Greiner, jeho život a dílo v kontextu nástěnného malířství konce 17. století
Zdeněk Humpolík, Secesní architektura v Brně
Robert Janás, Hans Temple (1857-1931), moravský naturalistický malíř
Olga Nováčková, Architekt Alois Dryák (1872-1932). Nástin vývoje jeho architektonické tvorby
Lucie Pelcová, Josef Strachovský (1850-1913). Pomníková tvorba
Jitka Tichá, Sdružení výtvarných umělců moravských
Markéta Vejrostová: Potrétista Josef Beckel
Barbora Zdražilová, Portrétní tvorba Ignáce Weidlicha na Moravě
Markéta Žáčková, Petr Dillinger

1999


Jan Baron, Pozdně gotický kostel sv. Mořice v Olomouci (1412-1520)
Anna Grossová, Závěsné obrazy Josefa Winterhaldera mladšího (1743-1807)
Ludmila Hladíková, Sochařské dílo J. J. Schaubergera na Moravě
Jan Hromek, Stavební činnost Josefa Kranze v Brně
Jana Krejzová, Ferdinand Fencl a česká architektura 2. čtvrtiny 20. století
Pavel Suchánek, Jan Sturmer. Olomoucký sochař počátku 18. století

2000


Markéta Bojarová, Spolupráce Vlastislava Hofmana s Josefem Florianem
Lenka Kalábová, Nástěnná a dekorativní malba konce 18. století. „Sentimentální pouť osvíceného diváka“
Rostislav Koryčánek, Monumentální tendence v brněnské architektuře ve 20. letech 20. století
Andrea Löblová, Jiří Hadlač
Michaela Loudová, Malíř Josef Stern (1716-1775)
Lucie Pálková, Ladislav Novák
Kateřina Poláchová, Pavel Navrátil
Jana Šulcová, Postmodernismus v českém výtvarném umění 80. let
Vladimíra Šteflová, Bohuslava Olešová


2001


Ivo Habán, Maxim Kopf (1892-1958)
Klára Hudečková, Poutní kostel Navštívení P. Marie v Lechovicích
M. Janošová, Život a dílo Antonína Jera
Kindlová, Urbanistický vývoj Teplic v 19. století
Petra Kubíčková, František Pečinka (1869)
Eva Kutějová, Hradec Králové. Analýza urbanistického vývoje města
Ludmila Liedermannová, Život a dílo malíře Kurta Halleggera
Jiří Pátek, Miloš Koreček
Jana Slavíková, Kostel sv. Jakuba Většího v Libiši
Lenka Šabatová, Franz Ritz. Život a dílo brněnského zednického mistra
Antonín Špiruda, Olomoucké knižní malířství v letech 1350-1420 v kontextu knižní malby na Moravě
Petra Trnková, Josef Kunzfeld - fotograf Brna
Ilona Víchová, Dílo Dalibora Chatrného ve sbírce Jiřího Valocha
Jitka Vlčková, Oltářní archa řádu křížovníků s červenou hvězdou Mikuláše Puchnera (Vztahy českého malířství 2. poloviny 15. století k Nizozemí)
Martina Vokatá, Reprezentace uměním. Náhrobek posledních Redernů ve Frýdlantě v Čechách
Jitka Zachovalová, Brno v první polovině 19. století
Lenka Zavřelová, Člověčina Michala Bartoše

2002


Renata Bezděková, Sbírka Huga Františka Salm-Reifferscheidta. Rakouská romantická malba v Rájci nad Svitavou v první polovině devatenáctého století
Petra Čevelová, Oděvní design 90. let 20. století
Marcela Chmelařová, Richard Fremund
Andrea Katolická, Vladimír Drápal (hledání tvaru a variace) život a tvorba
Veronika Kindlová, Urbanistický vývoj Teplic v devatenáctém století
Kateřina Lormanová, Antonio Porta na Vysokém Chlumci
Naděžda Matějková, Zviditelnění neviditelného (monografie Pavla Nešlehy)
Dagmar Mikulicová, Avantgardní tendence v brněnské meziválečné typografii
Ota Minařík, Ignác Rohrbach. Oltářní výzdob poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Dušan Mulíček, Karel Klíč, karikaturista a ilustrátor. Příspěvek ke středoevropské karikatuře a ilustraci druhé poloviny 19. století
Renata Novotná, Středověké kamenné kaditelnice na území jižní a jihozápadní Moravy
Jindřich Nusek, Mezi vědou a uměním. Česká vědecká ilustrace 2. poloviny 20. století
Andrea Pauchová, František Kysela
Jab Press, Miloslav Kopřiva. Architektonické dílo a osobnost
Viktor Prudík, Architektura výstaviště na Výstavě soudobé kultury 1928 v Brně
Martina Straková, Dílo architekta Bohumíra Čermáka (1882–1961)
Petr Tomášek, Malířství 19. století na zámku v Rájci nad Svitavou. Sběratelská činnost Salm-Reifferscheidtů v letech 1836–1890
Barbora Zlámalová, Meziválečná tvorba Věry Jičínské

2003Vladimíra Adamová, Novinová kresba v Lidových novinách 1920–1930
Martina Grmolenská, Raně středověké portály na Moravě (1100-1260)
Kateřina Hubrtová, Architekt Kamil Roškot
Kateřina Kolaříková, Jaromír Pečírka jako kritik Prager Presse
Hynek Látal, Pozdně gotické kostely na rožmberském panství v letech 1480–1520
Petr Lukas, Jakub Obrovský. Monografie se zvláštním zřetelem na sochařskou tvorbu
Radka Miltová, Profánní témata v díle Franze Antona Wagenschöna
Petra Medříková, Portrétní galerie Dietrichsteinů v Mikulově
Ivana Paukertová, Bedřich Piskač (1898–1929)
Jan Pulkrábek, Ikonografie gotických komorových kachlů se světskou tematikou
Pavlína Pyšná, Grafická sbírka Jana Petra Cerroniho
Jana Uhlířová, Brněnský sochař Václav Hynek Mach
Kristína Sedláčková-Steffanová, De ymaginibus (Matěj z Janova, Mikuláš z Drážďan, Jakoubek ze Stříbra, Petr Payne)
Andrea Vašátková, Emanuel Hrbek (1897–1975) – monografie

2004


Jana Berková, Deskové malířství druhé poloviny 15. století na Jižní Moravě
Eva Bučková, Figurální náhrobky Morkovských ze Zástřizl v Rájci nad Svitavou a v Boskovicích
Lenka Fialová, Malířské dílo Miroslava Netíka
Aleš Flídr, Porta coeli
Vendula Hnídková, „Na okraj? Tvorba Heinricha Ferstela v Čechách a na Moravě
Ondřej Horák, Metoděj Kocourek. K regionalismu v českém sochařství první poloviny 20. století
Helena Hradská, Recepce české avantgardy 20. a 30. let v dobovém tisku
Eva Chaloupková, Umělecká výzdoba interiéru premonstrátského kostela sv. Václava a Nanebevzetí P. Marie v Louce
Klára Komosná, Nápisy v obrazech. Deskové malířství Čech a Moravy 15. století
Zuzana Kopecká, Fotografka Grete Popper. Pohled do světa fotografie 20. a 30. let 20. století
Helena Kulíková, Svatá Anna Samatřetí ze Starých Lubnic
Pavla Michálková, Školka SIAL
Martin Mikuláš, Kostel sv. Víta v Českém Krumlově
Václav Mílek, Klášter premonstrátů v Nové Říši v 17. a 18. století
Daniel Novák, Středověké kostely v Jihlavě
Simona Pechová, „Artisti dei Laghi“a jejich působení na území polského Slezska. Štukové dekorace druhé poloviny 17. století
Markéta Pišková, Teréza Koseová-Dubrovská (1878-1951) kulturní portrét ženské básnířky, mecenášky a sběratelky
Lenka Sedláčková, Hry Jiřího Tomana
Renata Vedlichová, Václav Bernard Ambrozi, pozdně barokní malíř
Filip Zeman, František Alois Dvořák (1852-1925), brněnský stavitel
Jana Zrníková, Vliv umění přírodních národů na českou avantgardu

2005


Ilona Audyová, Italští feskaři na Moravě ve 2. polovině 17. a 1. polovině 18. století – Slavkov u Brna, Holešov, Valtice
Pavla Cenková, Benedikt Edele a jeho současníci
Lenka Češková, „Collegii Societatis Jezu conceptus, et ideae.“ Plánování, výstavba a funkce jezuitských kolejí v Opavě a Jihlavě ve druhé polovině 17. a na počátku 18. století
Jitka Francová, České land-artové akce 1969-1985
Štěpánka Grüter-Šimková, Stavební firma Konečný & Nedělník a její role v prostějovském stavitelství
Luba Hédlová, Koncepce sochařství krásného slohu v českých, německých a rakouských dějinách umění
Barbora Honzátková, Bytová kultura ve 20. a 30. letech 20. století. Odrazy nových myšlenek v interiérové tvorbě brněnských architektů a návrhářů
Petra Kroupová, Jean Nicolas Jadot (1710 – 1761)
Miroslav Polák, Celda Klouček – sochař a dekoratér.
Eva Svobodová, První recepce žaponského umění v Česku a Volné směry aneb japonismem k modernímu obrazu
Věra Šlancarová, Architektonický vývoj Brna v 2. polovině 13. století
Kateřina Tučková, Johann georg Gutwein, autor trompel´oeil
Markéta Urbánková, Keramika Heleny Johnové
Veronika Zboranová, Obrazová sbírka šlechtického rodu Colloredo-Mansfeld na zámku Opočno se zaměřením na barokní neapolskou malbu

2006


Doucková Renata, Pozdě gotické sochařské a malířské práce v Chrudimi
Fraňková Pavlína, Carl Wollek (1862-1936) moravské práce a sepulkrální tvorba
Havlová Jana, Desky z oltáře z Rokycan v kontextu středověkého malířství
Houfová Sylva, Jiří Hadlač – grafická a knižní tvorba
Chaloupková Pavla, Vlado Milunić: architektonické dílo 70. – 80. let
Klementová Silvie, Charles Moreau a tradice revoluční architektury ve střední Evropě
Klemšová Petra, Stavitel Václav Dvořák
Macháčková Hana, Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové
Mečkovský Robert, Stavitel Václav Dvořák jako mecenáš a sběratel umění
Nováčková Kateřina, Grafický design a Petr Babák
Reifová Martina, Portrétní práce Franze Schrotzberga pro českou šlechtu
Rendlová Magda, Freskařské dílo Josefa Kramolína v severních Čechách
Ryšánek Radek, Franz Ritter vom Felibnger. Brněnský naturalistický malíř
Šrámková Karin, Architekt Vladimír Karfík 1901-1996
Venzhoferová Hana, Josef Mánes a jeho malířská činnost pro rodinu Silva-Tarouca –Unwerth
Velebilová Irena, František L.Gahura a první moderní obchodní domy ve středních Čechách
Vlček Martin, Miroslav Hák a divadelní fotografie
Zbranková Markéta, Malířská výzdoba zámku a kostela v Jaroměřicích nad Rokytnou
Zuzaňáková Martina, Utopie avantgardy , Kolektivní dům v meziválečném Československu

2007


Lucie Drdová, Muzeum jako místo prezentace umeni, MuseumsQuartier a Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
Kateřina Filipiová, Malířská výzdoba poutního chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách
Petra Hlaváčková, Architektonická tvorba Karla Lehrmanna
Jan Chudárek, Rukopis R. 355 „Žaltář královny Alžběty Rejčky“ se sbírek Moravské zemské knihovny v Brně
Filip Komárek, Vznik a vývoj malířského bratrstva sv. Lukáše v Brně v 1. pol. 18. stol.
Michal Konečný, „Vitruvius Moravicus“ Palladiánské inspirace ve službách mor. světské aristokracie
Jana Kořínková, Moravské piety konce 14. a počátku 15. století
Martina Kudlíková, Minoritský klášter a kostel sv. Janů v Brně
Jan Mikeš, Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách
Lada Nováková, Kostel nejsvětější trojice ve Fulneku
Lucie Radiová, Město Brno a jeho umělecký život a veřejný život
Radim Silný, Stavební dějiny lázní Luhačovice 1902-1948
Markéta Skotáková, Scénograf Emil Pirchan (1884-1957)
Jan Skřivánek, Ministerstvo kultury a Národní galerie v období první republiky
Jiří Slavík, Josef Binko – přítel umění a fotograf
Soňa Šťastná, Stavební firma Czeike&Wondra v Novém Jičíně
Šárka Svobodová, Architekt Ferdinand Hrach a jeho činnost v Brně
Alena Trojanová, Architektura a bytová kultura v časopise Měsíc (1932 – 1941)
Pavla Zvolánková, Jezuitský kostel Jména Ježíš v Telči

2008


Iva Adámková, Opat Suger, Spisy o Saint-Denis
Jana Bačovská, Pohádková typologie v secesní knižní ilustraci
Eva Čopfová, Dvě vídeňská období Anthoni Schoonjanse
Jan Dostalík, Architekt Max Kühn
Kateřina Fárková, Brněnský kreslíř a malíř Jan Kutálek
Jan Gerych, Art Concept Store: Současná prezentace současného umění
Zuzana Hlavicová, Jan Willenberg, knižní ilustrace
Lenka Melichová, Kamenné sochy v 18. století na uherskobrodském kounicovském panství v dobovém kontextu
Soňa Mrázková, Architektonické dílo Jaroslava Kováře st. (1883-1961)
Filip Šenk, Můj dům, můj mrak. Coop Himmelb(l)au – architektonické dílo
Martina Schneiderová, Jaroslav Panuška (1872-1958). Od pohádky k vědě
Anežka Sedláková, Vnitřní výzdoba chrámu svatých Janů v Brně
Alžběta Tkadlecová, Nástěnná malířská výzdoba klášterního kostela na Velehradě
Tomáš Valeš, Josef Winterhalder ml. (1743–18087) – poznatky z jeho života a díla: Znojmo – Rajhrad – Brno
Martin Vaněk, Reprezentační prostory Jindřicha IV. z Hradce
Silvie Vondrová, Magický realismus. Příspěvek k realistickým směrům 1. poloviny 20. let 20. století

2009


Jana Antošová, Jan Jiří Etgens – kostel sv. Janů v Brně, Vranově u Brna, Czenstochovská kaple v Brně Zábrdovicích: brněnská díla v umělcově tvorbě
Nikol Antošová Nedvědická, Veselí nad Moravou Historie panského sídla , jeho přerod z hradu na zámek. Příspěvek k problematice architektury, přestaveb a využití
Michala Barnová, Život a dílo Vlasty Vostřebalové-Fischerové (1898-1963)
Petra Bednářová, Proměna buchlovického zámeckého areálu na přelomu 19. a 20. století
Olga Buciová, Umění tělesnosti: Pohled na tělo a jeho proměny v současné vizuální kultuře a performace
Magdalena Deverová, Instalace vnitřního prostoru – její počátky v českém umění
Magda Garguláková, V hlavě klauna. Maska a její metafory v díle Františka Tichého
Martina Hospodková, Středověké nástěnné malby v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích
Petra Hubková, Architektonická tvorba Otto Rothmayera
Martina Idesová, Premena nájomného domu v Brne v rokoch 1900 – 1939
Věra Janků, Obnova a využití nemovitých památek – Tvrz v Nemili u Zábřeha
Helena Lukešová, František Řehoř Ignác Eckstein (1689? – 1741) K východiskům jeho freskařské tvorby
Zuzana Macurová, Kapitoly z mecenátu Matouše Pertschera, představeného brněnského augustiniánského kláštera (1740-1777)
Ondřej Navrátil, V tepu krajiny. Záznamy přírody v díle Milana Maura
Zuzana Pistorová, Umělecká výzdoba dominikánského klášterního kostela ve Znojmě
Michaela Poláková, Architektonická tvorba Františka Kernera
Denisa Šmídová, Interakce výtvarného a tanečního umění v meziválečném Československu
Radim Španihel, Bedřich Dlouhý – pokud o portrét
Marcela Šenková, František Kaláb
Martina Šviková, Frederico Díaz a skupina E AREA

2010


Radka Cahová, Nástěnné malby Františka Antonína Šebesty – Sebastiniho (1724-1789)
Miroslav Divina, Podoby brněnských panelových sídlišť
Petra Drbalová, Ad maiorem Dei gloriam. Umělecká výzdoba jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně
Petra Gajdová, Architektka Růžena Žertová
Vít Hrbek, Přestavba zámku v Náměšti nad Oslavou na letní prezidentské sídlo v letech 1946 - 1948
Miroslav Lanc, Renesanční zámek v Litomyšli
Kristína Ketmanová, Grafické předlohy v českém pozdně gotickém umění
Barbora Kettnerová, Architekt Othmar Skrabal
Jitka Kuběnková, Vizuální podoba tiskovin Moravského uměleckého spolku v letech 1919-1918
Eva Kubíčková, Orlan, (kyber)feminismus: Postmoderní utopie
Helena Meistrová, Ludmila Padrtová
Zdeňka Míchalová, Renesanční - reformační nástěnné malby ve Slavonicích
Sylvie Novotná, Jan Lauda
Andrea Přecechtělová, František Benedikt Klíčník (1678-1755)Kateřina Russová, Variability Radka Kratiny
Daniela Šlehoferová, Ekologické aspekty v českém zemním umění (příklon k linii sochařsko-architektonického utváření krajiny)
Dana Toufarová, Výstavba jezuitské koleje ve Znojmě a přestavba sv. Michala od založení koleje ve Znojmě v roce 1624 do počátku 18. století
Jitka Vězdová, Český barokní sochař Alexander Jelínek z Kosmonos a jeho dílo na západní Moravě

2011


Petra Baroňová, Hermína Laukotová (1853-1931)
Dagmar Dvorská, Pražské paláce G. B. Alliprandiho
Jana Grenová, Ikonografie Poslední večeře v českých zemích
Monika Janáková, Dílo Jana Koblasy v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích
Ivana Kočová, České výstavní projekty ve světle Tate Modern. Srovnávací studie vybraných výstavních projektů GHMP a britské Tate Modern
Matěj Kruntorád, Sousoší Olivetské hory (Olomouc, Modřice, Jihlava) – restaurování, současné funkce a vystavení
Barbora Kundračíková, Václav Jírů: Teorie fotografie
Radovan Mácal, Maliarska a sochárská výzdoba kostola sv. Márie Magdalény v Brne v době baroka
Gabriela Ondříková, Caspar Franz a Jaohann Christian Sambach. Příspěvek k jejich umělecké činnosti na Moravě
Raisa Pavelová, Středověké obrazy Madon a jejich „druhý život“ v baroku. Modelový případ obraz Panny Marie ze Zašové
Veronika Schöny, Antonín František Stehlík. Kreslířská a malířská tvorba
Jolana Slabá, Průnik Čestmíra Janoška
Martina Šišková, Arcibiskupský architekt Anton Arche (1793-1851)
Adéla Ťažká, Margarita Titlová – Ylovský
Linda Topinková, Socha sv. Vojtěcha ve filiálním kostele ve Studnici u Telče
Michaela Trlíková, Nástěnná malba v díle Karla Františka Antonína Teppera
Tomáš Zezula, Kytice v díle Jana Kašpara Hirschelyho

2012


Michaela Banzetová, Sběratelé současného umění na počátku 21. století v České republice
Jana Benešová, Urbanismus firmy Baťa. Satelitní jednotky v ČR a ideální průmyslové město
Zuzana Frantová, Milánský Diptych z pěti částí
Jan Galeta, Návrhy sobě, aneb o architektuře národních domů v Moravské Ostravě a Vítkovicích
Katarína Harmanová, Rola fotografie v tvorbe vybraných slovenských maliarov
Lenka Hejzlarová, Pozdně gotický Mariánský cyklus ze sbírek arcibiskupského zámku v Kroměříži
Kristína Hermanová, Návrat maľby na súčasnú slovenskú výtvarnú scénu s akcentom na figuráciu
Vít Jakubíček, Zdeněk Kovář – sochař strojů a nástrojů
Monika Košuličová, Nástěnné malby hradní kaple v Paternó na Sicílii
Jana Matulová, Mezi obrazem a zvukem. Grafické partitury a jejich význam v současném audiovizuálním umění
Zuzana Nováčková, Jiří Mrázek
Antonína Pirochtová, Kaple San Zenone v bazilice Santa Prassede v Římě
Monika Spilková, Osobnost brněnské fotografie v hranicích dokumentu
Hana Staňková, Fresky Vojmíra Vokolka (1958-1983)
Martina Stozsková, Umění žen – možnosti jeho hodnocení za použití metod psychologie a psychoanalýzy v diskursu umění 20. století
Andrea Svitáková, Sochař Vilím Amort (1864-1913)
Zuzana Tomanová, Obraz člověka v hlubotiscích Ludmily Jandové
Aleš Vrtal, Výzdoba jezuitských řádových kostelů v Jihlavě a Brně
Pavel Vymětal, Barokní výstavba farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži
Martina Želázková, Tvorba Pavla Brázdy, Věry Novákové a Ivana Sobotky v padesátých letech

2013


Marie Barešová, Pluralita časů a vyprávění ve vizuálním umění
Dana Běhalová, Pozdně středověké opevněné kostely na jižní Moravě
Monika Cigánková, Umělecká výzdoba piaristického kostela v Kroměříži
Lucie Hodická, Jaroslav Benda (1882-1970). Typograf a knižní grafik
Eliška Judová, Karel IV. a severní Itálie; Původ výzdoby inkrustacemi v karlštejnských kaplích a kapli sv. Václava na Pražském hradě
Zdeněk Lokaj, Heliana Wiesauer-Reiterer: Prostory a tonalita
Martin Koťa, Sochařská tvorba Konráda Babraje
Boris Mészáros, Úvahy nad tragédiou vo výtvarnom umení
Roman Mikan, Stavitel František Schmoranz starší
Markéta Peringerová, Alena Čermáková, malba 50. let
Zuzana Ragulová, Vily rodiny Sochorovy ve Dvoře Králové nad Labem
Martina Stoszková, Ženské umění a možnosti jeho specifikace za užití metod psychologie a psychoanalýzy v jeho nejvýraznějších projevech moderny a feminismu 70. let 20. století
Martin Šolc, Cesta od Moderní galerie ke Státní galerii
Lucie Štěrbová, Karel Antonín Devoty, příspěvek k poznání východočeského sochařství druhé poloviny 18. století
Ladislav Šulák, Rekonstrukce torzální hradní architektury na Moravě v letech 1960-2010 a hledisko památkové péče
Kateřina Valíková, Sgrafitová výzdoba sklepních areálů jižní Moravy 70. a 80. let
Aneta Změlíková, Soukromé galerie současného umění a jejich výstavní program

2014


Veronika Floriánová, Nábytek Osolsobě. Proměna nábytkové tvorby v období 1860 – 1940.
Alice Hornová, Ivan Martin Jirous: hybrid mezi umělcem a historikem umění
Marcela Hrbková, Otakar Oplatek a rekonstrukce historické architektury po roce 1945
Anna Jedličková, Neviděný svět ve fotografii Marie Kratochvílové
Alena Jelínková, Pozdně historizující vila na Moravě
Andrea Ježková, Memoriální a sepulkrální kultura šlechty na Boskovicku v období raného novověku
Eva Klimtová, Ikonografie Bakchanálií na příkladu nástěnné malby ve vile Portheimce
Andrea Kozlová, „Do těchto hlubin moderního podsvětí pronikni..“ Zobrazovaní mezních psychických stavů na přelomu 19. a 20. století v českém umění
Radka Kubíková, Dílo Brněnského barokního sochaře Jana Adama Nesmanna
Katarína Lacková, Vplyv fyziognomických teórií na výtvarnú tvorbu – od renesancie po koniec 19. Storočia
Kateřina Martináková, Richard Krautheimer (1897-1994)
Veronika Menšíková, Mezi filmem a fotografií Ne/hybný obraz v současném českém umění
Boris Mészáros, Úvahy nad tragédiou vo výtvarnom umení
Eva Ohnůtková, Umělecký mecenát Dietrichsteinů na hranickém a lipnickém panství v 18. století
Tereza Petáková, Jiří Načeradský – postmoderní eklektický malíř
Romana Siebenbügerová, Architektonické dílo Eduarda Žáčka
Jitka Šašková, Barokní náhrobky středověkých zakladatelů klášterů
Blanka Švédová, Neoficiální výstavní aktivity v Uničově v 80. letech
Alžběta Vargová, Klášterní kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích: dominikánský kostel ve středověkém městě
Aleš Veselý, Stavební činnost na polensko-přibyslavském panství ve 40.-60. letech 18. století
Ladislav Zikmund, Dílo zrající v tichu: Vrcholná tvorba Jana Kotěry (1908-1914)

2015


Šárka Burešová, Obrazárna cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě
Ondřej Hnilica, Ikonografie nanebevstoupení - nanebevzetí IV.-VI. století
Martin Jakubčo, Medzi východom a západom: katedra biskupa Maximiána v Ravenne
Petr Janáč, Valentin Hrdlička: Architektonické dílo
Lucia Krajčírová, Pre seba a potomstvo na večnú pamiatku.“ Reliéfna výzdoba arkád renesančných zámkov na Morave ako manifest šľachtického stavu
Anna Kvášová, Estetika v propagandistickém umění Třetí říše - nacistické propagační plakáty ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov
Kristina Lipenská, Kaple sv. Jiří v Litovli: forma, výzdoba a funkce
Kristýna Navrátilová, Milánský pašijový diptych
Tereza Nejedlá, Měšťanská architektura v Třeboni v 16.- 17. století
Ivana Molnárová, Výstava "The age of spirituality" a Kurt Weitzmann
Kristýna Pecinová, Theodulfova kaple v Germigny-des-Prés
Veronika Pichaničová, Renesancia vo východnom Hornom Uhorsku
Zdeněk Sedláček, V područí totality: Český komiks v letech 1948-1989
Kateřina Suchánková, Zednický mistr Mikuláš Thalherr
Marcela Svobodová, Analýza současné výtvarné kritiky ve vybraných tištěných médiích
Blanka Španová, Plačící ženy u hrobu a raně křesťanský svět
Alena Vodáková, Hebrejská kultura a pozdně antický Řím: katakomby Vigna Randanini
Lenka Vrlíková, Nebe na zemi. Pseudo-bazilika Debra Maryam na útese Qorqor (Etiopie)
Petra Willerthová, Hermína Henychová – vliv tradicionalistické krajinářské školy Aloise Kalvody na druhořadé lokální umělce

2016


Petr Adámek, Intence a intencionalita v dějinách umění
Klára Bučinová, Tvorba jindřichohradecké gobelínové dílny v první polovině 20.století se zaměřením na cyklus Řemesla
Petra Ciupková, Eduard Milén, knižní, časopisecká a grafická tvorba 1919 – 1949
Jana Čuprová, Kostel Sv. Anežky za hradbami v Římě
Jana Gazdagová, Dekorace, architektura a liturgie kostela San Giovanni a Porta Latina
Adam Holubovský, Kabinet fotografie Jaromíra Funke v kontextu dějin české fotografie v letech 1958-1990
Eva Jandová, Poválečná architektura v Českých Budějovicích v kontextu dobové ideologie
Eva Kalandříková, Umělecká výzdoba dominikánského klášterního kostela sv. Michala v Brně
Bára Kaněv, „Rodinné domy typu V“ v Šumperku a osobnost Josefa Vaňka
Johana Kovaříková, Brněnský umělec Miloš Slezák. Grafika, akvarely, drobná plastika
Martin Lešák, Dekorace klášterní kaple v Torbě
Miroslava Maurery, Milan Dobeš: medzi pohybem a svetlom
Dita Pfeferová, Zámek Vimperk - možnosti obnovy a rozvoje
Eva Pitronová, Premeny figurálneho motívu v diele Zdenky Rusovej
Mária Priatková, Odraz 2. svetovej vojny v slovenskom maliarstve
Iveta Randová, Medova vila a architektonické prostorové koncepty Josefa Gočára
Veronika Stodůlková, Po stopách tapiserie. K historii a původu tapiserií pocházejících ze sbírky v Náměšti nad Oslavou
Barbora Svobodová, Příběh vyprávěný obrazy: Nový svět Shauna Tana
Petra Šimánková, Metamorfózy Jana Žižky z Trocnova v českém umění 2. poloviny 19. století: Pomníková tvorba versus populární vizuální kultura
Veronika Tvrzníková, Ritual, Body and Perception: A New Perspective on the Orthodox Baptistery of Ravenna
Eva Zahradníková, Zdeněk Pluhař. Portrét českého fotografa amatéra 30. a 40. let 20. století
Antonín Zezula, Fotoskupina pěti v kontextu české fotografie mezi léty 1918 až 1948

2017


René Crha, Tvorba Martina Johna – od neoexprese k neo – geo
Hana Chybíková, Bohumil Babánek. Architekt, divadelní výtvarník a urbanista
Zuzana Juháziová, Sochár Július Bártfay (1888 – 1979)
Karolína Mazálková, Barokní kabinetní skříň. Studie vybraných příkladů z mobiliáře zámku Rájec nad Svitavou
Soňa Nováková, Kostel není galerie - intervence současného umění v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a obdobné umělecké projekty v Česku po roce 2000
Alžběta Vejrostová, Stavební a urbanistický vývoj Bystřice pod Hostýnem v první polovině 20. století
Zuzana Vernerová, Úloha fotografie v tvorbe brnenských konceptualistov
Petra Vintrlíková, Franz Xaver Rektorzik: Grafické dílo
Valentina Yagodka, Karel Javůrek (1815 – 1909)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info