Nabídka publikací

 

Seminář dějin umění vydává nebo se podílí na vydávání řady odborných publikací

2016

Lubomír Slavíček - Petr Tomášek (edd.): Aristokracie ducha a vkusu
Brno, Barrister & Principal, ve spolupráci s Moravskou galerií, Národním památkovým ústavem a Masarykovou univerzitou, 2016. 560 s.
ISBN: 978-80-7485-077-6


Herbert Kessler: Ani Bůh ani člověk : slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění. Eds. Ivan Foletti, Veronika Tvrzníková a kol.
Brno: Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2016. 159 s.
ISBN: 978-80-7485-084-4


2015

Ivan Foletti – Manuela Gianadrea: Zona liminare. Il nartece di Santa Sabina a Roma, la sua porta e l’iniziazione cristiana 

Roma, Viella – Masarykova univerzita Brno, 2015. 280 s.
ISBN: 978-88-6728-354-5


Zuzana Ragulová - Jan Galeta: Admired As Well As Overlooked Beauty - Contributions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism
Brno, Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2015. 288 s.
ISBN 978-80-210-8092-8


Michaela Šeferisová Loudová (ed.): Josef Stern 1716 – 1775
Muzeum umění, Olomouc, 2015. 219 s.
ISBN: 978-80-87149-93-5


Ivan Foletti – Zuzana Frantová: The Antique Memory and the Middle Age
Masarykova univerzita, Brno - Viella, Roma 2015. 176 s.
ISBN: 978-80-210-7786-7


Ivan Foletti, Michal Kolář, Elisabetta Scirocco, Monika Kučerová (eds.): Zápisky z cest 2. Cefalu – Palermo - Monreale
Masarykova univerzita, Brno 2015. 127 s.
ISBN: 978-80-210-7787-4


2014

Eduard A. Safarik: Johann Kupezky (1666-1740). I, Gesamtwerk / Künstler aus dem Umkreis von Johann Kupezky. II, Ausgewählte Werke
Moravská galerie - Masarykova univerzita, Brno 2014. 230 + 192 s.
ISBN: 9788070272831 (Bd. 1, 2)


Zuzana Frantová: Hereze a loajalita. Slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně
Masarykova univerzita, Brno 2014. 252 s.
ISBN: 978-80-210-7413-2


Tomáš Valeš: Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka
Barrister & Principal - Masarykova univerzita, Brno 2014. 289 s.
ISBN: 978-80-210-6968-8

Královské město Znojmo sehrálo důležitou úlohu nejen v dějinách Moravy, ale stejně významným se stalo také pro výtvarnou kulturu. Situování města takřka na půli cesty mezi Brnem a Vídní předurčovalo rovněž jeho výsadu jako odbytiště umělecké produkce z obou uvedených měst. Vysoká koncentrace sídel světských aristokratů, řeholních domů, zámožných měšťanů a náboženských bratrstev ve městě a jeho okolí následně vytvářela dostatečnou, různě náročnou poptávku po uměleckých dílech a uměleckořemeslných předmětech.
Kniha provede čtenáře nejen po důležitých uměleckých realizacích vzniklých především v průběhu 18. století, ale umožní také vhled do každodenního života jednotlivých tvůrců, představí mechanismy fungování uměleckých dílen, okolnosti vzniku vybraných výtvarných děl a v neposlední řadě také osudy konkrétních, dnes prakticky zapomenutých umělců a uměleckých řemeslníků.


Alžběta Filipová – Zuzana Frantová – Francesco Lovino: Objects of Memory, Memory of Objects. The Artworks a vehicle of the Past in the Middle Ages
Masarykova univerzita, Brno 2014. 138 s.
ISBN: 978-80-210-7412-5


2013

Petra Trnková: Podle přírody! Fotografie a umění v 19. století.
Barrister & Principal - Masarykova univerzita, Brno 2013. 174 s.
ISBN: 978-80-210-6772-1


Ivan Foletti (ed.): Zápisky z cest 1. Jižní Balkán.
Masarykova univerzita, Brno 2014. 64 s.
ISBN: 978-80-210-6853-7


Ondřej Jakubec, Radka Miltová (ed.): Umění a politika. Sborník 4. sjezdu historiků umění, Brno, 13.–14. září 2012.
Barrister & Principal - Uměleckohistorická společnost - Masarykova univerzita, Brno 2013. 384 s.
ISBN: 978-80-7485-023-3

Obsah publikace zde (PDF)


Ondřej Jakubec (ed.): Central European and American Perspectives on Visual Arts in Early Modern Europe.
Barrister & Principal - Masaryk University, Brno 2013. 184 s.
ISBN: 978-80-7485-017-2

Obsah publikace zde (PDF)


Pavel Suchánek: Triumf obnovujícího se dne. Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století
Barrister & Principal - Masarykova univerzita, Brno 2013. 442 s.
ISBN 978-80-87474-94-5

V roce 1746 spatřil v dílně dvorního malíře císařovny Marie Terezie Michelangelo Unterbergera světlo světa obraz s alegorií Triumfu obnovujícího se Dne nad Nocí. Znázornění neustále se obnovující vlády dne a světla nad nocí a temnotou představovalo v očích objednavatele díla, olomouckého knížete-biskupa Ferdinanda Julia hraběte z Troyeru téma, umožňující především viditelně vyjádřit obecné a abstraktní principy, z nichž vycházela jeho legitimita a moc – tak jako ráno přichází po temné noci, tak se i po smrti jeho předchůdce obnovuje v osobě nově nastupujícího knížete-biskupa násilně přerušená posloupnost a kontinuita jeho úřadu. Kniha Pavla Suchánka ukazuje na příkladu jedné významné společenské vrstvy barokní doby, že umění nebylo a není pouze předmětem estetického vnímání, ale také prostředkem utváření společnosti, její historické paměti, společných kulturních hodnot či různých politických ideí, a že podněcovalo v divácích celou škálu nejrůznějších reakcí, očekávání a interpretací. Autor se ve své knize pokouší porozumět kupříkladu svébytnému jazyku barokních portrétů, okázalé nádheře ceremoniálních kočárů a dobovým způsobům budování posmrtné vzpomínky na náhrobcích a památnících. Představuje pozoruhodné osobnosti mecenášů, jež k jejich kulturním a uměleckým počinům motivovaly, vedle jejich veřejné role a příslušnosti k duchovnímu stavu, také rodinné vazby a vědomí stavovské sounáležitosti k aristokratické elitě. Provází čtenáře šlechtickými paláci a rezidencemi a ukazuje, jaké společenské rituály a ceremoniály se v nich v baroku odehrávaly, a jakou roli přitom hrálo jejich umělecké vybavení a výzdoba. V neposlední řadě se také zamýšlí nad dobovými způsoby vnímání obrazů v sakrálním i profánním prostoru, jakož i nad proměnami dívání se umění a jeho oceňování v době, kdy namísto stále se obnovujícího se dne barokní éry začíná oblaky a stíny prozařovat světlo osvícenství. Na čtenáře v knize čeká hledání stop a indicií, které osvětlují původní společenskou dimenzi umění a uměleckých děl, přibližují tehdejší chápání jejich významu, a ukazují též způsoby jejich vnímání a oceňování v době, v níž teprve vznikaly základy našeho dnešního vztahu k obrazům a umění.

Obsah publikace zde (PDF)


Ivan Foletti (ed.): The face of the dead and the Early Christian world. Proceedings of International Conferences Masaryk University, Brno, 18th October 2012
Viella, Roma - Masarykova univerzita, Brno 2013. 193 s.
ISBN 978-88-8334-994-2

Obsah publikace zde (PDF)


2011

Tomáš Valeš (ed.): Work in Progress. Příspěvky z workshopu uskutečněného v Brně 7. října 2011.
Masarykova univerzita, Seminář dějin umění, Brno 2011. 112 s.
ISBN: 978- 80-210-5687-9

Obsah publikace zde (PDF)


Lubomír Slavíček - Pavel Suchánek - Michaela Šeferisová Loudová (eds.): Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou
Barrister & principal - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Brno 2011. 375 s.
ISBN: 978-80-210-5570-4

Tradice "ciceronství" v Itálii a především v Římě 18. století, kde učení a výřeční průvodci doprovázeli aristokratické návštěvníky a přímo před uměleckými díly jim přibližovali jejich estetické vlastnosti a zprostředkovávali jim jejich prožívání, je stále živá i v moderním dějepisu umění. Dokladem je přístup celé řady soudobých historiků umění, například Michaela Baxandalla, Francise Haskella či Daniela Arasseho, kteří v novém světle a v nových souvislostech ukázali díla všeobecně známá a mnohokrát viděná. Jejich dialogy s díly i diváky a čtenáři právem připomínají společenské a zábavné formy zprostředkování uměleckých děl, jaké byly běžné v dobách před historismem a vědeckým pozitivismem 19. století. V našem prostředí je určitý návrat k "ciceronství" - tedy k pozornému prohlížení uměleckého díla a dialogické interakci s ním - spojen s osobností profesora brněnského Semináře dějin umění Jiřího Kroupy (*1951). Podle jeho názoru by historikové umění měli namísto pseudo-učeneckého odborného jazyka, srozumitelného mnohdy jen jim samým, více objasňovat a zprostředkovávat a stejně jako výmluvní římští erudité 18. století vnášet do rozprávění o uměleckých dílech nejen svůj vlastní, částečně subjektivní pohled, ale i nesporné potěšení z bezprostředního styku s nimi.

Obsah publikace zde (PDF)


Jiří Kroupa - Martina Miláčková - Leoš Mlčák (eds.): Josef Ignác Sadler 1725-1767
Muzeum umění Olomouc / Arcidiecézní muzeum Olomouc 2011. Olomouc 2011. 143 s.
ISBN: 978-80-87149-45-4

Osobnost malíře Josefa Ignáce Sadlera (1725-1767) je tak trochu záhadná, ale současně i značně přitažlivá. Dodnes o něm víme jen velmi málo: nejen po stránce osobní, ale i umělecké. A přesto vytvořil jednu z nejkrásnějších interiérových výzdob na Moravě a ve své době proslul svými drobnějšími pracemi, jež zhotovoval pro privátní zbožnost a snad i pro sběratelské potěšení jejich nových majitelů. Po Sadlerově smrti ovšem jeho tvorba zůstávala dlouho nepoznaná. Teprve na přelomu padesátých a šedesátých let 18. století se jeho tvorbou začala více zabývat kurátorka uměleckých svírek obrazárny Moravského muzea v Brně Vlasta Kratinová. Na její výzkumy navázala aktuální publikace a výstava v Arcidiecézním muzeu v Olomouci.

Obsah publikace zde (PDF)


Filip Komárek – Michal Konečný (eds.): „Ani spolu, ani bez sebe…“ Interdisciplinarita v dějinách umění
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Seminář dějin umění. Brno 2011. 191 s.
ISBN: 978-80-904654-1-1


2010

Jiří Kroupa: Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2 (skripta)
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Seminář dějin umění. Brno 2010. 343 s.
ISBN: 9788021053151


František Mikš – Ladislav Kesner (eds.): Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Ke stému výročí narození E. H. Gombricha
Barrister & principal - Seminář dějin umění FF MU Brno 2009/10. 247 s.
ISBN: 978-80-210-5177-5Z obsahu:
Předmluva / František Mikš
Gombrichův návrat k Jacobu Burckhardtovi / Jiří Kroupa
Podíl diváka / Pokus o oživení Gombrichova pojmu / Ladislav Kesner
Ornament motýlích křídel / E. H. Gombrich, dekorativní umění, přírodověda a Gestaltpsychologie / Lada Hubatová-Vacková
Gombrichův zápas s metafyzikou / Ján Bakoš
Proti primitivismu / Gombrichova kritika moderního umění / Tomáš Hříbek
Opatrný kritik modernismu / E. H. Gombrich a jeho teorie uměleckého výrazu / František Mikš
Sir Ernst Gombrich a holič toskánský / Karen Lang
Gombrichova adopce hesla forma sleduje funkci / Okolnosti a problémy / Jan Michl
Reflexe Gombrichovy tvorby za železnou oponou / Marek Krejčí


2009

Jiří Kroupa - Michaela Šeferisová Loudová - Lubomír Konečný (eds.): Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Seminář dějin umění. Brno 2009. 847 s.
ISBN: 978.80-210-4972-7


Filip Hradil – Jiří Kroupa (eds.): Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků.
Římskokatolická farnost Šternberk - Seminář dějin umění FF MU Brno 2009. 176 s.
ISBN: 978-80-254-6036-8


Radka Miltová: Mezi zalíbením a zavržením. Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě.
Barrister & principal - Seminář dějin umění FF MU Brno 2009. 287 s.
ISBN: 978-80-87029-63-3

Dílo římského básníka Publia Ovidia Nasona na sebe poutalo již od dob svého sepsání značnou míru pozornosti, a to nejen díky svým literárním kvalitám, ale též zejména díky obsahové stránce, která problematickými milostnými pasážemi vyvolávala vlnu morálně laděné kritiky. Básnický opus Metamorfózy, vyprávějící bájnou genezi lidstva od počátků světa po Caesarovu apoteózu, se stal základní studnicí informací o řecko-římské mytologii. Dílo se dočkalo nehynoucí slávy a stalo se jednou z hlavních inspirací pro výtvarné umění, kde se v popularitě zařadilo hned za text biblický, a bylo proto právem nazýváno "biblí malířů". Rovněž v českém a moravském barokním umění doznaly Metamorfózy velkého vlivu a jejich příběhy zdobí v malířském či sochařském ztvárnění stropy, stěny a zahrady mnoha zámků a paláců. Autorka v knize sleduje právě tento odraz Ovidiových Metamorfóz v českém a moravském umění 17. a 18. století a zabývá se zejména otázkami jejich čtenářské obliby, podobou tehdejších vydání Metamorfóz a diskuzí, kterou vyvolával jejich lascivní obsah, což vedlo v některých případech k cenzurním regulacím. Hlavní pozornost je však zaostřena na detailní výzkum dvou výjimečných moravských rezidencí, arcibiskupského zámku v Kroměříži a zámku ve Slavkově u Brna, jejichž nástropní malby a sochařské výzdoby odkazují také na ovidiovské mýty. Kniha nově zhodnocuje a vysvětluje tyto výzdoby a zapojuje je do širšího evropského kontextu, neboť jejich význam zdaleka překračuje hranice moravského regionu.


2. ročník konference studentů doktorských programů dějin umění v České republice | 1.–2. listopadu 2008
Seminář dějin umění FF MU Brno 2009

Obsah sborníku zde (PDF)


Josef Válka: Myšlení a obraz v dějinách kultury (studie, eseje, reflexe).
Matice moravská - Seminář dějin umění FF MU Brno 2009. 368 s.
ISBN: 978-80-86488-56Z obsahu:
Josef Válka a jeho program kulturní historie (Jiří Kroupa)

STUDIE A ESEJE
Karel IV. Společnost, politika a kultura
Manýrismus a baroko v české kultuře 17. a první poloviny 18. století
Otázky interpretace barokní kultury v Čechách a na Moravě
Předbělohorská kultura a společnost. Poznámky k interpretaci a hodnocení
Myšlenkové ovzduší české společnosti na přelomu 16. a 17. století
Baroko na Moravě a jeho kultura
Pernštejn: hrad, jeho majitelé a krajina

ÚVAHY
Obrany dějepisu
Clio na výsluní. Poznámky k současné francouzské historiografii
Věda a učenost
Michel de Montaigne - humanistická skepse. K 450. výročí narození
Sevřít svět do kleští rozumu (pocta Bohumíru Matalovi)
Muzeum

RECENZE A REFLEXE
Feudální umění a jeho sociální pozadí
Labyrint manýrismu
Od humanistů k vědcům
Rudolfínské magické univerzum
Magie a monarchie
Studie francouzské bohemistiky o protireformaci a kultuře českého baroka
Česká secese
Alfons Mucha a renesance zájmu o „art nouveau"

CESTY KULTURNÍ HISTORIE
Panofského ikonologie jako historie kultury
Francastelovo čtení uměleckého díla
Slová a veci
Potřebnost kulturních dějin

REVOLUCE A POSTMODERNA
Paříž „bicentenaire" I-III
Paříž „bicentenaire" IV. Revoluce a kultura
Paříž „bicentenaire" V. Slovo „postmoderna"
Konec moderny. Paříž „post-bicentenaire" VI

Historická témata Josefa Války (Tomáš Knoz)


Milena Bartlová: Naše, národní umění. Studie z dějin dějepisu umění.
Barrister & Principal - Seminář dějin umění FF MU Brno 2009. 152 s.
ISBN: 978-80-87029-60-2

Knížka představuje soubor studií, které autorka věnovala v průběhu posledních patnácti let tématu národních charakteristik umění. Studie původně vznikly jako přednášky na konferencích a většina jich původně vyšla v cizích jazycích. Některé zpracovávají otázky z dějin dějepisu umění, jiné jsou sice rozbory konkrétních středověkých uměleckých děl, ale takovými, při nichž se ukázalo, že podstata řešení spočívá v důkladném průzkumu a revizi starších, nacionálně zaměřených badatelských přístupů. Texty spojují průběžná témata: konstrukce dějin umění ve střední Evropě a vliv anachronických národních stereotypů a projekcí na ně, studium povahy a vlivu Vídeňské školy dějin umění, možnosti překročení dnes již neefektivních modelů a jejich nahrazení například historickým komunikačním modelem. Hlavním cílem tohoto souboru je upozornění na skutečnost, že výsledky studia generací našich předchůdců je nutno číst kriticky a poučeně.


Lubomír Slavíček (ed.), Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach – 1807 Znaim), Maulbertsch bester Schüler.
Museum Langenargen am Bodensee – Seminář dějin umění FF MU Brno 2009.
ISBN 978-3-00-027324-7; ISBN 978-80-210-4817-1Publikace, vydaná Muzeem v Langenargenu a Seminářem dějin umění ve spolupráci s ústavem dějin umění Akademie věd České republiky u příležitosti stejnojmenné výstavy v Langenargenu (5. 4. – 15. 10. 2009), v Budapešti, Nemzéti Magyar Galeria (19. 11. 2009 – 28. 2. 2010) a v Olomouci, Muzeum umění (14. 5. – 30. 8. 2010), přináší zatím nejúplnější shrnutí dosavadních poznatků o osobnosti významného moravského malíře pozdního baroka Josefa Winterhaldera ml. a o jeho umělecké tvorbě na poli nástěnné malby, oltářních obrazů, přípravných prácí, olejových skic a kreseb. Úvodní studie Tomáše Valeše, Anny Jávor, Miloše Stehlíka, Manfreda Kollera, Bernharda Kleisera a Zory Wörgötter doplňuje kritická edice všech důležitých archivních pramenů, zejména malířovy dochované korespondence, Winterhalderovy zprávy o umělcích činných ve Znojmě a jeho okolí a také první životopisy Josefa Winterhaldera ml., které zčásti vznikly ještě za jeho života pod jeho dohledem. Odborná příprava a realizace výstavního a publikačního projektu byla vedena snahou otevřít nové otázky, které v souvislosti s Josefem Winterhalderem ml. a jeho dílem nebyly prozatím kladeny, a současně poskytnout východisko pro budoucí souhrnnou monografii, kterou si tento „nejlepší Maulbertschův žák“ a současně osobitý umělec, který nebyl zdaleka jen „snaživým kopistou“ Maulberschových předloh, určitě zasluhuje.


Petra Trnková: Technický obraz na malířských štaflích. Česko-němečtí fotoamatéři a umělecká fotografie, 1890–1914.
Barrister & Principal – Seminář dějin umění FF MU Brno 2009.
ISBN: 978-80-87029-51-0Kniha je věnována fenoménu tzv. umělecké fotografie na konci 19. a na počátku 20. století, který byl v českých zemích zvláště silně svázán s okruhem česko-německých fotoamatérů. Tato značně rozsáhlá oblast vizuální kultury přesahovala hranice nejen ve smyslu geografickém, a souvisela tak s dějinami českými i německými, ale zároveň rušila i pomyslné hranice mezi tzv. nízkým a vysokým uměním. Na základě důkladného materiálového průzkumu autorka zkoumá umělecké ambice jednotlivých fotoamatérů, vztahy mezi fotokluby, vazby na již etablované umělecké skupiny (např. na okruh vídeňské secese), vztah k profesionálům či vázanost na lokální instituce a společenskou hierarchii. První část knihy je věnována tématu amatérské fotografie, a to nejen jeho historickým souvislostem, ale i otázce samotného pojmu fotoamatér se zvláštním důrazem na jeho sociální podmíněnost. Ve druhé části jsou mapovány předpoklady a možnosti uměleckých nároků fotografického média a jejich snahy o prosazení se v rámci stávajícího institucionálního systému a ukotvení v konceptu umělecké fotografie v devadesátých letech 19. století. Zvláštní pozornost je zde věnována především dvěma centrům, která v tomto procesu sehrála klíčovou roli, a to Hamburku a Vídni. Třetí oddíl knihy pak pojednává o dění v rámci umělecké a organizované amatérské fotografie ve čtyřech vybraných lokalitách: Teplicích, Praze, Českých Budějovicích a Brně. Čtvrtý, závěrečný oddíl knihy se zabývá konkrétními uměleckým snahami fotografů, zvláště v souvislosti s tzv. krajinářskou fotografií.


Lubomír Slavíček: Sobě, umění, přátelům. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939.
Barrister & Principal – Seminář dějin umění FF MU Brno. 376 s.
ISBN: 978-80-87029-22-0Mezi aktuální a současně mimořádně poutavá témata, k nimž zejména v posledních desetiletích dějepis umění, stejně jako kulturní historie ve zvýšené míře obracejí svůj odborný zájem, patří dějiny sběratelství, vkusu a uměleckého mecenátu od renesance po současnost. Na rozdíl od zahraničí nevěnovali však čeští badatelé tomuto okruhu otázek, snad s výjimkou období císaře Rudolfa II., soustavnější badatelskou pozornost. Kromě množství dílčích časopiseckých studií a několika výstav, prozatím jediné, stručné shrnutí poznatků o charakteru a výsledcích sběratelských aktivit na našem území přinesla publikace Sběratelství (Praha 1983).

Obsáhlá a obrazově bohatě vypravená kniha na vybraných příkladech usiluje jednak přiblížit příznačné projevy sběratelství a uměleckého mecenátu v Čechách a na Morově v letech 1650 až 1939, tj. v období, v němž zde nepochybně došlo k prosazení moderních sběratelských koncepcí a v důsledku toho i k postupnému rozkvětu sbírek umění, jednak vymezit jejich typologii a osvětlit podněty, které milovníky a podporovatele umění k obdobným sběratelským a mecenášským aktivitám motivovaly. Pozornost je věnována též sociokulturním předpokladům zrodu sbírkových celků, mechanismům jejich vytváření i jednotlivým formám uměleckého obchodu, a v neposlední řadě úloze, kterou soukromí sběratelé a jejich sbírky sehrály při vzniku a budování veřejných muzejních institucí. Kniha je určena nejen odborné veřejnosti, ale všem zájemcům o výtvarné umění a kulturní historii, stejně jako současným sběratelům a obchodníkům s uměním.


2008

Marta Filipová – Matthew Rampley (eds.): Možnosti vizuálních studií. Obrazy - texty - interpretace.
Barrister & Principal – Seminář dějin umění FF MU Brno 2008. 254 s. ISBN: 978-80-87029-26-8Kniha „Možnosti vizuálních studií. Obrazy – texty – interpretace“ poskytuje úvod do nové oblasti vizuálních studií a teorií obrazu. Je určena jednak širokému publiku čtenářů, kteří se zajímají o roli vizuální reprezentace v současné kultuře a společnosti, a jednak studentům vizuálních umění, dějin umění, masových médií, architektury a designu.

Řada českých a zahraničních autorů zde zkoumá možnosti interpretace různých druhů obrazů, od komiksu, digitální fotografie přes mapy a vědeckou ilustraci až po umělecká díla. Zamýšlejí se také nad nejrůznějšími politickými, estetickými a filozofickými otázkami, které tyto interpretace předkládají.

Z obsahu:

 • Matthew Rampley: Pojem vizuální studia
 • Richard Williams: Architektura ve vizuální kultuře
 • Jan Michl: Vidět design jako redesign
 • Petra Trnková: Fotografie v dějinách umělecké fotografie
 • František Kůst: Estetická role nových médií
 • Tomáš Pospiszyl: Vzpoura mozků. Komiks a ideologie dvacátého století
 • Ladislav Kesner: Obrazy a modely ve vědě a medicíně
 • J. B. Harley: Mapy, vědění a moc
 • Marta Filipová: Vizuální studia v českém prostředí
 • James Elkins: Sbohem, vizuální kulturo

2007

Eduard Hindelang – Lubomír Slavíček: Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen.
Museum Langenargen am Bodensee – Seminář dějin umění FF MU Brno 2007. 329 s.
ISBN: 978-80-210-4394-7

Rakouské malířství vrcholného a pozdního baroka představuje v dějinách evropského umění jednu z mimořádně poutavých, i když dlouho nedostatečně poznaných kapitol. Především tvorba protagonistů malířské, sochařské a rytecké akademie ve Vídni Paula Trogera a Franze Antona Maulbertsche, ale také jejich četných žáků a následovníků, je strhujícím příkladem výrazového, mnohdy až exaltovaného umění, jehož výtvarná řeč těžila především z tvarové nadsázky a světlem umocněné barvy. Dílo Franze Antona Maulbertsche a umělců jeho okruhu již tradičně představuje zásadní téma, jemuž v rámci svých hlavních výzkumných záměrů, zkoumání barokního umění na Moravě, věnuje soustředěnou pozornost právě Seminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně.

Vědecké kolokvium „Maulbertsch v Langenargen“ uspořádané muzeem v malířově švábském rodišti Langenargen u Bodamského jezera v září 2006 se stalo popudem i k vydání tohoto sborníku, obsahujícího nejen příspěvky přednesené na tomto setkání, ale také další studie badatelů několika zemí a generací, snažící se osvětlit postavení a význam, které Franz Anton Maulbertsch měl v pozdně barokním umění střední Evropy.


Pavel Suchánek: K větší cti a slávě. Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století.
Barrister & Principal - Seminář dějin umění FF MU Brno 2007. 376 s.
ISBN: 978-80-87029-11-4Kniha uvádí čtenáře do prostředí starobylého premonstrátského kláštera (kanonie) Klášterní Hradisko u Olomouce a jeho uměnímilovných opatů. Nejedná se o obvyklé přehledové uměleckohistorické zpracování historie kláštera, jeho výstavby a uměleckého zařízení interiérů, autor si všímá především (ale nikoliv výlučně) jednoho specifického výtvarného média – soch. Na příkladech několika zajímavých sochařských souborů, které vznikly na různých místech rozsáhlého premonstrátského panství v poměrně krátkém časovém období dvacátých a třicátých let 18. století, jsou v knize čtenáři (a divákovi) přiblíženy konkrétní důvody a okolnosti jejich vzniku. Studie zejména ukazuje, že pro premonstráty a hlavně jejich opaty byly sochy zajímavým médiem, které mohlo plnit celou řadu symbolických i zcela praktických funkcí, že v očích člověka raného novověku byly více než co jiného svébytnými prostředky vizuální reprezentace, tedy veřejného obrazového vyjádření symbolické dimenze postavení objednavatele v soudobé společnosti. Velkorysý a nákladný mecenát hradiských premonstrátů a opatů je tedy jak dokladem jejich prominentního postavení v moravské stavovské společnosti doby baroka, tak i jejich úsilí o symbolické vyjádření jejich aktuálních duchovních, společenských, hospodářských i politických ambicí. Díky tomuto pohledu si dnešní obdivovatel tzv. starého umění možná také může lépe uvědomit, v čem spočívalo ocenění kvalit a hodnot těchto památek v minulosti, tedy před vznikem našeho novodobého, moderního konceptu „umění“.


Milena Bartlová (Hrsg.): Die Pieta aus Jihlava/Iglau und die heroischen Vesperbilder des 14. Jahrhunderts.
Brno: Matice moravská, 2007. 144 s.
ISBN: 978-80-86488-41-7Z obsahu:

 • Milena Bartlová: Ein altes Thema aus neuer Perspektive
 • Milena Bartlová: Neuentdeckung der Iglauer Pieta
 • Libor Šturc: Die Geschichte des Iglauer Vesperbildes vom 17. Jahrhundert bis heute
 • Frank Matthias Kammel: Die mitteldeutschen Vesperbilder und die Iglauer Pieta: Eine Revision unseres Kenntnisstandes
 • Romuald Kaczmarek: Das Vesperbild aus der Zisterzienserkirche in Leubus
 • Marius Winzeler: Das Grosse Vesperbild aus St. Marienstern
 • Dušan Buran: Die Pieta aus Tyrnau - ein bóhmisches Werk um 1370?
 • Regina Urbanek: Die Pieta von Buschbell. Neue Forschungen zu technologischen Charakteristika der Kölner Skulptur zwischen 1270 und 1360
 • Kateřina und Jan Knor: Die Restaurierung der Pieta aus der Kapelle der Schmerzhaften Muttergottes in Iglau

2007

Jiří Kroupa: Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. (druhé doplněné vydání skript z roku 1996)
Brno: Masarykova univerzita, 2007. 253 s.
ISBN: 9788021042476


2006

Jiří Kroupa: Umělci, objednavatelé a styl: studie z dějin umění.
Barrister & Principal - Seminář dějin umění FF MU Brno 2006. 399 s.
ISBN 8073640368

Jeden ze zakladatelů dějin umění jako odborné disciplíny Carl Friedrich von Rumohr (1785–1842) odpověděl kdysi ve společnosti na dotaz, jaký smysl má zabývání se dějinami umění: „Umělecké dílo nelze zcela prožít, pokud nebudou ozřejměny všechny okolnosti a vztahy, za nichž a z nichž vzniklo.“

Studie uspořádané v tomto svazku se snaží některé z těchto okolností ukázat. Jiří Kroupa, brněnský profesor dějin umění, představuje různorodá témata, kterými se zabývá, ale též různá období vzniku uměleckých děl (důraz ovšem klade na svou barokní specializaci) a svůj přístup k umění založený na Rumohrově tradici. Většina textů vznikla původně ve formě přednášek pro veřejnost v cyklu „před originály ze sbírek Moravské galerie v Brně“ v 90. letech 20. století. Některé z těchto přednášek se později staly základem důkladněji přepracovaných odborných prací, ale určitý „vyprávějící“ přístup jim přece jen zůstal vlastní.

Studie jsou sestaveny do částí, které se snaží ukázat různorodé okolnosti vzniku výtvarných děl: „sapere“ a „pratica“ (tvůrčí praktiky a znalosti), umělecká úloha a forma na příkladu dějin valtického zámku, „bel composto“ (propojení architektury s ostatními uměleckými obory), emblematika v barokním malířství, „disegno“ a různé způsoby kresby, ale též úvahy o moderním umění.

Autor přitom neusiluje o jediný recept na vnímání umění, ale snaží se ukázat někdy značně různorodé způsoby, jak můžeme pochopit význam uměleckého díla.


Miloš Stehlík: Barok v soše. Výběr statí.
Brno: Národní památkový ústav - Masarykova univerzita, 2006. 260 s. ISBN 80-86752-44-5Z obsahu:
1. Osobitost moravského barokního sochařství
2. Pohled na sochařství moravského baroku
3. Nové poznatky k tvorbě Giovanni Giulianiho
4. Barokní sochařství na Moravě a Itálie
5. Matyáš Bernard Braun a Morava
6. Heinz, Pacák, Thény, Rohrbach nebo Tischler?
7. Moravské dílo sochaře Ignáce Langelachera
8. Georg Raphael Donner a Morava
9. Slohová podstata sochařského díla Ondřeje Zahnera
10. Zahnerův okruh – Kammereit, Träger, Scherhauf
11. Hagenauerovo modelletto v Moravské galerii v Brně
12. Sochaŕské kresby Josefa Winterhaldera staršího a Ondřeje Schweigla
13. O podílu Vídně na sochařství klasicismu na Moravě


2005

Zora Wörgötter – Jiří Kroupa (eds.): Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji.
Brno 2005, 167 s. ISBN 80-7027-137-X

Zora Wörgötter – Jiří Kroupa (Hrsg.): Die Kirche des Gegeisselten Heilands in Dyje.
Brünn 2005, 167 s. ISBN 80-7027-137-6Z obsahu:

 • Miloš Stehlík: Dyje
 • Jana Oppeltová: Fidelis populus in hac Flagellati Salvatoris statua tantopere magnalia Dei veneratur...
 • Jiří Kroupa: Dyje v rezidenční síti kláštera premonstrátů v Louce
 • Thomas DaCosta Kaufmann: Franz Anton Malbertsch na Moravě
 • Monika Dachs: ...pro decoratione Ecclesiae Mühlfraunensis. Úvahy nad datováním a dějinami motivů nástropních fresek v poutním kostele v Dyji
 • „Historische Erklärung der Kirchenmahlerey in Mühlfraun“
 • Radka Miltová: Ikonografický program nástěnných maleb poutního kostela v Dyji
 • Lubomír Slavíček: ...elegantiam in Arte, gratiam in pulchritudine... Oltářní obrazy Franze Antona Malbertsche a jeho okruhu v poutním kostele v Dyji
 • Petr Arijčuk: Obrazy křížové cesty z kostela v Dyji a Johann Wenzel Bergl
 • Manfred Koller – Jörg Riedel: K technice freskové malby Franze Antona Malbertsche
 • František J. Holeček: Bičovaný Spasitel v duchovních proudech osmnáctého století
 • Zora Wörgötter: Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji – chronologický přehled nejvýznamnějších událostí
 • Zora Wörgötter: Poselství barev, tvarů a myšlenek...

2004

Milena Bartlová: Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění.
Brno: Masarykova univerzita, 2004. 150 s. ISBN 80-210-3296-0


2003

Jiří Kroupa (ed.): ARS NATURAM ADIUVANT. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka.
Brno: Národní památkový ústav - Masarykova univerzita, 2003. 212 s. ISBN 80-86752-12-7Z obsahu:

 • Jiří Kroupa: Miloši Stehlíkovi ke 14. listopadu 2003
 • Pavel Suchánek: Mariánské a svatotrojiční sloupy Johanna Sturmera
 • Ingeborg Schemper-Sparholz: Die Ovidischen Statuen aus Klosterbruck und andere mögliche Arbeiten Lorenzo Mattiellis in Mähren
 • Jaromír Olšovský: Bůh Otec Michaela Ignáce Klahra ml. K otázce doznívání klahrovské a schubertovské tradice v barokním sochařství v západní části rakouského Slezska
 • Milan Togner: Kresebné návrhy A. M. Lublinského pro výzdobu sala terreny a zahrad kroměřížského zámku
 • Lubomír Slavíček: Dvě neznámé kresby Josefa Winterhaldera st. „trefflich ausgeführt wie Kupferstich"
 • Lubomír Konečný: Habsburské impresy v Telči
 • Zdeněk Kazlepka: Celeberrimus pictor z Belluna a moravští Collaltové
 • Jiří Kroupa: Palazzo in villa, memoria a bellaria. Poznámky k sémantice architektonické úlohy v baroku
 • Tomáš Jeřábek: Nová fischeriana
 • Aleš Filip: Architektonické dílo Antona Erharda Martinelliho v Čechách a na Moravě
 • Jan Sedlák: K problému světla v české meziválečné architektuře
 • Miloš Štědroň — Miloslav Študent: Hudba v pražské slavnosti „Phasma Dionysiacum" z roku 1617 (Konfrontace a posuny) 

1997

Jiří Kroupa–Lubomír Slavíček (eds.): Almanach Sedmdesát let Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v Brně 1927–1997.
Brno: Masarykova univerzita, 1997. 94 s. ISBN 80–210–1703–1

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info