Nabídka vyhlášených cen pro období září/říjen 2018

31. srpna 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi Vás informovat o vyhlášených externích oceněních, u kterých je termín pro podání nominací v září a říjnu 2018:

Cestovní stipendia pro mladé vědce do 35 let 
http://akad.rect.muni.cz/cs/uvod/detail?id=122617

(termín pro podání žádosti do 7. 9. 2018) – Nadace Český literární fond vypisuje výběrové řízení na poskytnutí jednorázového cestovního stipendia k podpoře účasti mladých vědců do 35 let na zahraničních stážích a konferencích.


Grant Husovy nadace 
http://akad.rect.muni.cz/cs/uvod/detail?id=122626

(termín pro podání žádosti do 9. 9. 2018) – Vzdělávací nadace Jana Husa podpoří vypracování studie na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech.

Stipendium Husovy nadace 
http://akad.rect.muni.cz/cs/uvod/detail?id=122651

(termín pro podání žádosti do 9. 9. 2018) – Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let, působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. Stipendisty vybírá Správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení žádostí s ohledem na smysl programu.
 
Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací http://akad.rect.muni.cz/cs/uvod/detail?id=122760

(termín pro zaslání podkladů na OAZ do 12. 9. 2018) – Ministerstvo oceňuje mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT.

Návrhy jménem rektora musí být na MŠMT předloženy do 27. 9. 2018.
Závazný formulář návrhu je k dispozici zde http://www.msmt.cz/file/47507_1_1/


Start-up grant Nadace Experientia 
http://akad.rect.muni.cz/cs/uvod/detail?id=123923 

(termín pro podání žádosti do 15. 9. 2018) – Nadace Experientia má pro mladé vědce jedinečnou šanci zažádat si o start-up grant na rozjezd vědecké skupiny. 
Start-up granty budou mladým vědcům, kteří za sebou mají minimálně roční pobyt v zahraničí, poskytovány na dobu tří let. Výzkumná skupina bude podpořena celkovou částkou 2 miliony korun ročně.

Cena Františka Běhounka 
http://akad.rect.muni.cz/cs/uvod/detail?id=122361>

(termín pro podání návrhů do 20. 9. 2018) – MŠMT vyhlašuje Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).


Cena Milady Paulové 
http://akad.rect.muni.cz/cs/uvod/detail?id=122678

(termín pro podání návrhů do 21. 9. 2018) – MŠMT oceňuje vědeckou práci významných českých badatelek a nabízí inspiraci začínajícím vědkyním a studujícím, které vědeckou dráhu zvažují. Cena Milady Paulové za rok 2018 bude udělena v oblasti věd o vzdělávání a výchově nebo též také věd edukačních.

Studentská soutěž nakladatelství Academia 
http://akad.rect.muni.cz/cs/uvod/detail?id=123921

(termín pro zaslání přihlášek do 31. 10. 2018) – Záměrem soutěže je dát možnost mladým, neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Mezi autorem vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena bezvýhradní licenční nakladatelská smlouva.

Cena Wernera von Siemense 
http://akad.rect.muni.cz/cs/uvod/detail?id=121113

(termín zaslání přihlášek na OAZ do 31. 10. 2018, podání návrhů do 25. 11. 2018) – Cena je zaměřena především na studenty a mladé vědce a na pedagogické pracovníky (letáček zde https://www.siemens.com/content/dam/webassetpool/mam/tag-siemens-com/smdb/regions/czech/cena-wvs/brozura2018/brochure2018.pdf). Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy a přispět tak k rozvoji českého vysokého školství, vědy a výzkumu.
 
Informace ke všem uvedeným cenám jsou k dispozici na webu Odboru pro akademické záležitosti (přímý přístup po rozkliknutí hypertextového odkazu u jednotlivých cen) a v IS (Vývěska). 

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info