Archiv dizertačních a habilitačních prací

Dizertační práce

(poznámka: starší doktorské práce z doby před rokem 1990 se nachází v soupisu diplomových prací)

1997

 • Antonín Dufek, Jaromír Funke (1896–1945) – průkopník fotografické avantgardy

1999

 • Lada Hubatová–Vacková, Kovový věk (Proměna obrazu člověka v umění konce 19. a počátkem 20. století)
 • Alena Křížová, Šperk jako individuální výtvarné dílo. (Podoba českého šperku druhé poloviny 20. století) 

2000

 • Jiří Šimáček, Neoklasicistní tendence v českém meziválečném umění

2001

 • Kaliopi Chamonikola, Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 II. Brno

2002

 • Robert Janás, Mährischer Kunstverein v letech 1882-1918, dějiny a výstavní činnost spolku
 • Jiří Jůza, C. A. B. Ruthart – malířské dílo. I-II.

2003

 • Aleš Filip, Sakrální výtvarné umění doby secese na Moravě a ve Slezsku
 • Michaela Loudová, „Bibliotheca – domus Sapientiae“ – ikonografie malířské výzdoby klášterních a zámeckých knihoven na Moravě v 18. století

2004

 • Pavel Suchánek, Premonstrátská kanonie Hradisko u Olomouce ve 20.-40. letech 18. století – formy a funkce sochařských děl

2005

 • Ladislav Kesner, Muzea výtvarného umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti
 • Marie Klimešová, Ryzí cesta : docela jinak. Experimentální tvorba Aleny Kučerové v českém a světovém kontextu
 • Alena Pomajzlová, Josef Čapek: Nejskromnější umění

2007

 • Jaromír Olšovský, Barokní sochařství v rakouském Slezsku

2008

 • Jana Maříková-Kubková, Basilika sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě. První stavební fáze
 • Radka Miltová, "Najde se Ovidia Metamorphosis, o kunstu tělesné lásky". Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě
 • Petra Trnková, Technický obraz na malířských štaflích. (Česko-němečtí fotoamatéři a umělecká fotografie, 1890-1914)

2009

 • Zuzana Bayerová, Konzervovanie - reštaurovanie umeleckých diel v Československu 1918-1971
 • Jitka Vlčková, Praha a Nizozemí ve druhé polovině 15. století

2010

 • Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah plastiky a architektury v Ostravě ve 20. století
 • Hynek Látal, Transformace klenebních figurací v širším okruhu podunajské pozdně gotické architektury
 • Dana Veselská, "By spočinula šechina na díle rukou našich". Moravské synagogální textilie v kontextu aškenazských textilních judaik z let 1640-1940

2012

 • Anja K. Ševčík, Die Briefe über Landschaftsmalerei von Carl Gustav Caru und ihr wissenschaftlich-ästhetisches Erkenntniskonzept

2013

 • Ivo Habán, Fenomén německo-českého výtvarného umění 20. století
 • Anna Habánová, Liberec jako centrum německo-českého výtvarného umění v první polovině 20. století
 • Tomáš Valeš, Mezi Brnem a Vídní. Umění a umělci ve Znojmě a okolí 1715-1815

2014

 • Pavla Cenková, „Vkusné a solidní“. Měšťanské sochařství v Brně 1800-1880
 • Kateřina Dolejší, "Naše zvědové století se chce vybavit novotou a nenadálou krásou". Symboly ilustrované barokní tisky olomouckých jezuitů
 • Michal Konečný, „Civilní architektura“ ve službách státu. Teoretická východiska, instituce, styl a tvůrci na Moravě 1750-1840

2015

 • Zuzana Macurová, Stavební a umělecké aktivity benediktinského kláštera v Rajhradě v 18. století
 • Robert Mečkovský, Umělecké aukce v Praze v období první republiky
 • Karina Kottová, Instituce a divák. Faktory ovlivňující divácký prožitek umění v kontextu současných institucí
 • Jan Ivanega, "Wohl, tüchtig und tauerhafft." Stavební aktivity na schwarzenberských panstvích za knížete Adama Františka (1703-1732)
 • Jana Švantnerová, Židovské múzeum v Prešove (1928 – 1942). História, zbierka, idey, osobnosti a miesta s ním spojené

2016

 • Marcela Chmelařová, Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965
 • Zuzana Frantová, Ravenna: Sedes Imperii and Artistic Trajectories in the Late Antique Mediterranean (402-476)
 • Alžběta Filipová, Milan sans frontières. Les reliques au service de la diffusion de l'art et de l'architecture milanais pendant l'antiquité tardive
 • Filip Šenk, Magie skutečného (Technicistní architektura a reakce na internacionální sloh. Poznámky k fenomenologické architektuře)

2017

 • Zdeňka Míchalová, Měšťané a výtvarné umění ve vrchnostenských městech na počátku raného novověku. Případ Telče a Slavonic v 16. století
 • Iva Paštrnáková, Cyril Kutlík (1869 – 1900). Život a dielo
 • Petr Tomášek, Aristokracie vkusu. Umělecký mecenát a sběratelství knížat ze Salm-Reifferscheidtů v 19. století

Rigorózní práce

2002

 • Jindřich Nusek, Mezi vědou a uměním.Česká vědecká ilustrace 2. poloviny 20. století..

2004

 • Lucie Kolářová, Josef Strachovský a česká pomníková tvorba druhé poloviny 19. století.

2007

 • Václav Mílek, Transformace uměleckých úloh novověkého kláštera v podmínkách premonstrátské kanonie v Nové Říši v 17. a 18. století.

2015

 • Ladislav Zikmund, Struktura města v zeleni. Kapitoly z dějin architektury 20. století v Hradci Králové

Habilitační práce

1994

 • Jiří Kroupa, "Lieu de plaisance" a barokní Morava

1995

 • Lubomír Slavíček, "Barocke Bilderlust". Holländische und flämischeGemälde der ehemaligen Sammlung Nostitz aus der Prager Nationalgalerie

1999

 • Vojtěch Lahoda,  Český kubismus

1999

 • Jindřich Vybíral, Německá a rakouská architektura na Moravě a ve Slezsku v letech 1890-1938

2000

 • Milena Bartlová, České deskové malířství 1400-1460 a tzv. Rajhradský oltář

2004

 • Petr Spielmann, Aspekty imaginativního umění v 2. polovině 20. století. I.-IV.

2007

 • Ladislav Kesner, Marketing a management muzeí a památek

2010

 • Alena Pomajzlová, Růžena Zátková: příběh české malířky v Itálii

2013

 • Michal Šroněk, Náboženský obraz v teorii a praxi radikální reformace v předbělohorských Čechách

2015

 • Pavel Suchánek, Triumf obnovujícího se dne. Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století
 • Ivan Foletti, Le porte lignee di Santa Sabina. La zona liminare del nartece e l´iniziazione cristiana

2016

 • Ondřej Jakubec, "Slavné stavení" posledních Rožmberků. Vila Kratochvíle a možnosti interpretace pozdně renesanční aristokratické rezidence

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info