Archiv magisterských diplomových prací

1922

 • Florián Zapletal, Světový malíř – Hanák. Listy z dějin moravského baroku.

1927

 • Innocenc Červinka, O umění paleolitickém.

1928

 • Albert Kutal, Portál kláštera tišnovského v Předklášteří.

1930

 • Karel Krejčí, Sochařské práce Ondřeje Schweigla na Tišnovsku.

1932

 • Cecílie Jahodová [Hálová], Dějiny obrazů v bývalém Kaunickém zámku ve Slavkově.
 • Jaroslav Kopa, Čeští malíři impresionisté.

1933

 • Zoroslava Drobná, Dějiny malířské výzdoby starého zemského domu v Brně v 18. století.

1934

 • Methoděj Pavelka, Lidové umění stavitelské.

1936

 • Libuše Rejlová [Halasová], Příspěvek ke studiu českého krajinářství.

1938

 • Gertruda Duschinská [Burjánková], Iluminované rukopisy bible Bočkovské a Lobkovické v Moravském zemském archívu v Brně.
 • Jarmila Stanzlová [Kutalová], Moravská tabulová malba druhé poloviny 15. století.

1939

 • Bohumil Čepelák, Umělecké počátky P. Gauguina. Pokus o psychologii geneze tvoření.
 • Marie Dočkalová, Smrt Panny Marie v české tabulové malbě v době 1350 – 1450.
 • František Kubišta, Bohumil Kubišta.
 • Miloslava Opluštilová, Idea náhrobní a kult zemřelých u Atéňanů dle maleb na nádobách z pálené hlíny od doby primitivní až do doby klasické.

1945

 • Karel Stav, Farní kostel v Kojetíně a jeho barokní sochařská výzdoba.

1946

 • Antonín Zeman, Stanislav Lolek. Monografická studie.

1949

 • Miroslav Boček, Proskovská fajanse.
 • Adolf Josef Král, O cínařství.
 • Alena Königová [Adlerová], Život a dílo moravského barokního umělce Josefa Winterhaldera staršího.
 • Vlasta Kratinová, Pohusitské nástěnné malířství na Moravě.
 • Ivo Krsek, Moravské dílo malíře Josefa Sterna.
 • Helena Kusáková [Knozová], Moravský portrét v 1. polovině 19. století.
 • Libuše Máčelová [Fialová], Baldassare Fontana na Moravě.
 • Miloš Stehlík, Život a dílo Ignáce Langelachera na Moravě.
 • Dagmar Tučná, Vranovská keramická továrna.

1950

 • Ladislav Koller, Vývoj portálové architektury a renesanční portály 16. století na Moravě.
 • Marie Anna Kotrbová, Pozdně gotická plastika na Moravě.
 • Zdeněk Kudělka, Románské reliéfy ve Svatém Jakubu u Kutné Hory.
 • Jiřina Medková – Lossmanová, České a moravské malované cíše z údobí renesance. Příspěvek k lokalizaci a dějinám moravského sklářství.
 • Milena Sedláčková – Kladivová, Ženské cisterciácké kláštery na Moravě v první polovině 13. století.
 • Jiří Venera, František Vavřinec Korompay, moravský rokokový malíř.

1951

 • Libuše Sýkorová [Jandová], Moravská pečetní plastika do poloviny 14. století.

1952

 • František Drkal, Románská okna olomouckého hradu.
 • Milena Hanavská [Zeminová], Život a dílo Josefa Winterhaldra ml. na Moravě.
 • Milada Hlaváčkova – Menčíková, Moravské kovové křtitelnice v 16. století.
 • Eva Christová – Vavříková [Klimešová], Počátky Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně (1907–1914).
 • Miroslava Nováková – Skalická, Renesanční figurální světský náhrobek moravský 1520 – 1620.
 • Boris Novotný, Realismus v českém krajinářství 19. století.
 • Lea Teyschlová [Holešovská], Pozdně gotická monstrance na Moravě.

1953

 • Jarmila Vacková, Renesanční malované epitafy na Moravě.
 • Jaroslav Vizdal, Sochařské dílo mistra Pavla z Levoče.
 • Jaromír Zemina, Sociální tendence v českém výtvarném umění dvacátých let.

1954

 • Bronislava Gabrielová, Krajinářské začátky a pařížské školení Antonína Chittussiho.

1955

 • Oldřich Toman, Politická karikatura Mikoláše Alše.
 • Dagmar Lišnovská, Bedřich Havránek, život a dílo.
 • Otakar [Aleš] Kukla, Litomyšlská dílna Jiřího Pacáka.
 • Evelyna Osolsobě [Oklešťková], Dílo Aloise Kalvody.
 • Jiří Baborovský, Studie z moravské deskové malby počátku 16. století.

1956

 • Ludmila Cetlová, Život a dílo Josefa Jambora.
 • Nina Dvořáková, Monumentální neorenesanční architektura v Brně.
 • Petr Holý, Iluminované misály husitského faráře Mikuláše Poláka ze svatojakubské knihovny v Brně.
 • Milena Horňanská, Moravský sochař Ondřej Schweigl.
 • Alena Konečná, Nástěnné malby v Hošťálkovech.
 • Emma Kolářová, Život a dílo moravského barokního malíře Jana Jiřího Etgense.
 • Jarmila Petříková, Výtvarný život v Brně od r. 1900 do r. 1939.
 • Jaroslava Pospíšilová – Svěráková, Chrám sv. Mořice v Olomouci.
 • Bohumil Samek, Profánní městská architektura v Moravské Třebové.
 • Jan Šebela, Brněnská veduta první poloviny 19. století.
 • Věra Vaňková [Ptáčková], Malířská výzdoba znojemské právní knihy.

1957

 • Karel Holešovský, Ilustrační dílo Petra Dillingera.
 • Jiří Hlušička, Sociální grafika Jana Rambouska.
 • Petr Spielmann, Počátky skupinového portrétu v českém malířství.

1958

 • Jaroslav Kačer, Ilustrace v Erbenově Kytici.
 • Libuše Lefnerová, Pozdně gotické opevněné kostely na Moravě.
 • Roman Ráž, Inscenace Josefa Čapka.
 • Eva Zlatníková [Samková], Česká gotická plastika druhé poloviny 14. století.

1959

 • Jaroslav Bureš, Kapitoly z dějin pozdně románské stavební plastiky na Moravě.
 • Antonín Grůza, František Xaver Rektořík.
 • Josef Hakl, Brněnský rokokový malíř Josef Ig. Havelka.
 • Jiří Paukert, Rané malířské dílo Bohumila Kubišty 1902–1910.

1960

 • Věra Linhartová, K činnosti Giovanni Pietro Tencaly na Moravě.
 • Lubor Machytka, Jan Horák, moravský malíř podobizen 1815–1871.
 • Jaroslav Sedlář, František Řehoř Ignác Eckstein. Jeho malířské dílo na území Moravy.

1962

 • Taťana Kalábová, Malířské dílo Františka Kalába.
 • Růžena Binderová, Karikatury v satirickém časopise "Šlehy".

1963

 • Jarmila Kalabisová [Novotná], Moravskotřebovský rokokový malíř Juda Tadeáš Josef Supper (1712–1771).
 • Alena Podzemná, Dvacátá léta v brněnském výtvarném životě.

1964

 • Jaroslav N. Novák, Žena, matka a dítě v umění malířském.
 • Josefa Sedláčková, Kresby Otto Gutfreunda.
 • Jitka Sedlářová, Skupina manýristických staveb z okruhu zámku v Moravské Třebové.
 • Eugen Toufar, Klášter a kostel piaristů v Bílé Vodě.

1965

 • Ján Bakoš, K počiatkom stredovekej nástennej malby na Slovensku.
 • Rudolf Kessner, Život a dílo Ant. Martina Lublinského.
 • Otakar Máčel, Brněnská architektura mezi světovými válkami 1918–1938.
 • Anna Pavelková, Stavební vývoj kostela sv. Jakuba v Brně.
 • Hynek Rulíšek, Stavby komendy řádu německých rytířů v Hostěradicích.

1966

 • Marie Králíková, Prameny k dějinám umění ve fondu arcibiskupské konsistoře v Olomouci.
 • Božena Pokorná [Víchová], Činnost Domenica Martinelliho na severomoravském liechtenštejnském panství.
 • Eva Řehová [Jůzová], Činnost Joh. B. Fischera na Moravě.
 • Jiřina Totušková [Pellarová], Reliéf Navštívení P. Marie a Narození Páně v Moravské zemské galerii.
 • Jiří Uhlíř, Karel František Antonín Töpper. Život a dílo 1682–1738.

1967

 • Jaromíra Černochová, František Süsser.
 • Libuše Dědková, Dílo Ignáce Raaba na jihovýchodní Moravě.
 • Ivan Dokulil, Vojtěch Preissig – knižní úprava, písmo, ex libris.
 • Petr Doležal, Nástin teorie památkové péče.
 • Antonín Dufek, Pozdně gotické sochařství na jihozápadní Moravě.
 • Alena Foltýnová [Horynová], Kaple sv. Martina v Mořicích a její výzdoba.
 • Julius Horváth, Mistr Winklerova epitafu.
 • Marie Chaloupková, Josef Tadeáš Rotter, 1701–1763.
 • Ludmila Kuklíková [Koběrská], Jaroměřice u Jevíčka a Giovanni Santini–Aichel.
 • Jiří Krátký, Výstavba Hradce Králové za působeni starosty Ulricha.
 • Václav Pajurek, Jindřich Štýrský.
 • Milan Smýkal, Giovanni Pietro Tencalla. Světské stavby na Moravě.
 • Milan Togner, Středoevropské malířství 17. století ve sbírkách uměleckohistorického muzea v Kroměříži.
 • Eva Trnková, Výtvarně dílo Felixe Jeneweina.

1968

 • Jitka Breithutová, Architektonické dílo Mathiase a Johana Michaela Kirchmayerů.
 • Miroslav Brožovský, Kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti.
 • Arnošt Budík, Karel Teige – výtvarník
 • Rudolf Hocke, Jan Jiří Etgens – jeho malířské dílo.
 • Mária Jančušková [Kodoňová], Stavebná činnost tereziánského obdobia v Bratislave.
 • Rudolf Kouba, Cihlová gotika v Opavě.
 • Jaroslava Lencová , Donát Morazzi a Donát Theodor Morazzi, stavitelé chrudimští.
 • Milan Pribiš, Tabulové malby bývalého hlavního oltáře ve Spišském Podhradí.
 • Marie Schenková, Dílo Ignáce Raaba ve Slezsku a na severní Moravě.
 • Jiřina Sobotková [Hockeová], Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji u Znojma.
 • Libuše Svátková, Klášter a kostel augustiniánů–kanovníků ve Šternberku.

1969

 • Igor Dudík, Scénografické dílo Jana Sládka.
 • Jindra Bakošová, Reliéfy severního a západního portálu dómu sv. Alžběty v Košicích.
 • Emília Garajová, Stredoveké nástenné malby kostola v Žehre.
 • Emília Gregorová, Život a dílo malíře J. J. Frömmela.
 • Daniela Hanousková, Sochárstvo na Spiši v prvej polovici 15. storočia.
 • Antonín Jirka, Architekt Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu.
 • Slavomíra Kašpárková, Nástěnné malby v křížové chodbě olomouckého dómu.
 • Dagmar Mikulová [Martincová], Architektonické dílo Jakuba Pánka.
 • Martin Patinka, Josef Matěj Lassler, barokní freskové malířství na severní Moravě.
 • Jan Sedlák, K problematice parléřovských vlivů v moravské architektuře.

1970

 • Dagmar Antošová, Hrad Veveří.
 • Ludmila Jedličková [Jůzová], Vliv secese na Sdružení výtvarných Umělců moravských v Hodoníně.
 • Věra Kučerová [Matysková], Architekt Emil Králík.
 • Eva Kuxová, Výrazový význam malířského rukopisu v obraze.
 • Jana Procházková, Historie vzniku a šesti let trvání školy umění ve Zlíně.
 • Anna Sonja Schürmannová, Pozdně gotické sochařství na Olomoucku.

1971

 • Petr Fidler, Přestavba zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou v letech 1709–1737. K činnosti Jakuba Prandtauera na Moravě.
 • Jiří Havlíček, František Janoušek.
 • Zdeněk Janči, Milan Laluha. Kresby.
 • Gabriel Kladek, Dvatsaťštyri obojstranne malovaných tabúlí oltára sv. Alžbety z košického dómu sv. Alžbety.
 • Jan Krampl, Jan Kryštof Handke. Malířské dílo.
 • Radmila Trojanová, František Malý, kreslířské a grafické dílo.

1972

 • Boris Bouda, Užitá grafika Eduarda Miléna.
 • Zdeněk Čubrda, Iluminované rukopisy krásného slohu ve svatojakubské knihovně v Brně.
 • Olga van Gemund[ová], Het Binnenhuis a jeho místo ve vývoji užitého umění kolem roku 1900 v Holandsku.
 • Jana Kerschová, Příspěvek k dílu Ignáce Raaba. Dílo Ignáce Raaba v okresech Kutná Hora, Praha–východ, Praha–západ, Bebešov.
 • Viera Kladeková, Samostatné stojace renesančné zvonice na Spiši.
 • Václav Novotný, Dílo malíře Josefa Zeleného (1824–1886).
 • Lubomír Slavíček, Felix Ivo Leicher (1727–1812). Příspěvek k jeho malířskému dílu na našem území.
 • Jana Vránová, Dílo Jana Lukáše Krackera na Moravě.

1973

 • Ivan Bajchy, Kaštiel v Holíči.
 • Pavel Imrich, Pozitivismus, jeho působeni na české humanitní vědy, zvláště na dějepis umění v 2. polovině 19. století.
 • Lubomír [J.] Konečný, Rotunda v Podolí u Jemnice.
 • Magda Konšelová, Iluminace některých moravských misálů z 2. poloviny 14. století.
 • Zuzana Ledererová [Protivová], Architektonické dílo Jindřicha Kumpošta.
 • Eliška Lysková, Textilní tvorba Marie Teinitzerové.
 • Renáta Malinová, Kámen v románské architektuře jižní Moravy. Technika a technologie zdění románských staveb na jižní Moravě a problémy jejich konzervace.
 • Jan Michl, Nájemný dům v Československu 1919–1939.
 • Jindřich Němčík, Některé otázky tvorby životního slohu ve městě. K podílu architektury na tvorbě životního slohu.
 • Petr Oslzlý, Scénografie Činoherního klubu v Praze.
 • Claudine Pavlincová [Končinská], Vojtěch Birnbaum. Pokus o určení jeho metodologického přínosu pro český dějepis umění.
 • Boleslav Pisařík, Zámek Uherčice.
 • Karel Rechlík, Meziválečná sakrální architektura v Československu.
 • Jana Smejkalová, Plakáty Alfonse Muchy.
 • Vanda Sovadinová [Kolmáčková], K činnosti sochaře J. Pröbstla na Moravě.
 • Ludvík Ševeček, Malířská výzdoba poutního kostela na Kopečku u Olomouce z doby baroka. Příspěvek k barokní ikonografii.
 • Svatopluk Vála, Scénografie olomouckého divadla v letech 1945–1965.
 • Anna Zámocká, Peter Matejka 1919 – 1972. Život a dílo do roku 1945.
 • Vlastimil Žíla, Gotické nástěnné malby v kapli sv. Dominika při bývalém kostele sv. Václava v Opavě.
 • Marie Živná, Skupina gotických kostelů na Svojanovsku.
 • Ivan Žlůva, Zámek v Moravském Krumlově.

1974

 • Jarmila Bencová, Měšťanský dům ve Znojmě v 18. století.
 • Danuše Bratršovská, Počátky české moderní architektury a její sociální pozadí 1894 –1914.
 • František Gabriel, Středověká fortifikační architektura v severních Čechách.
 • Anděla Jahelková [Bartošová], Vliv Adolfa Loose na československou architekturu.
 • Anna Janištinová [Jirková], Nemocniční stavby Bedřicha Rozehnala.
 • Jaromír Janoušek, Kostel Navštívení Panny Marie v Obyčtově.
 • Marcela Kašparová [Chutná], K vývoji zámeckého průčelí na Jižní Moravě v období vrcholného baroka.
 • Dana Kouřilová, Stavební vývoj tvrze v Kralicích na základě archeologických výzkumů.
 • Jindřiška Maršálková [Brančíková], Uměleckohistorický vývoj sklárny v Krásnu.
 • Tomáš Mikuláštík, Grafické dílo Bohdana Laciny.
 • Vratislav Nejedlý, Jihočeská pozdně gotická světská nástěnná malba a její sociální pozadí.
 • Eva Peřinová, Sochařské dílo Josefa Kubíčka z dvacátých let.
 • Helena Svobodová, Keramika Idy Vaculkové.
 • Svatava Šmuková, Grafické dílo Jánuše Kubíčka.
 • Marie Šoukalová, Bohumír Jaroněk.

1975

 • Jiří Cicvárek, Urbanistický vývoj Brna v letech 1945–1970.
 • Jana Čermáková [Šmejkalová], Klášterní chrám v Rajhradě, jeho historie, stavební vývoj a postavení v díle Jana Blažeje Santiniho Aichla.
 • Lenka Fládrová, Brněnská portálová architektura 17. a 18. století.
 • Vladislava Holásková [Bělíková], Moravská ex libris z počátku 20. století ve sbírkách Moravské galerie v Brně.
 • Petr Horák, Projevy secese v ženské módě na přelomu 19. a 20. století.
 • Josef Chalupa, České filmy o umění, malířství.
 • Konstantin Korovin, Československý filmový plakát z let 1958 – 1972.
 • Jiřina Kosíková, Stanislav Lolek.
 • Hana Krištofová [Karkanová], Příspěvek k dějinám gotické architektury na Moravskokrumlovsku.
 • Jiří Kroupa, Architektonické dílo Františka Antonína Grimma.
 • Jan Mohr, Jindřich Bohumír Forster a brněnské umělecké zámečnictví 1. poloviny 18. století.
 • Marie Ondroušková, Krajky Emilie Paličkové.
 • Václav Paukrt, Románské karnery na Moravě.
 • Zdeňka Paukrtová, Bytová kultura spojených UP závodů v Brně v první polovině dvacátých let 20. století.
 • Hana Perničková, Počátky českého plakátu.
 • Irena Stanislavová, Príspevok k situácii moravského maliarstva na prelome 18. a 19. storočia. Dielo Ferdinanda Lichta (1748–1822).
 • Marie Svátková, Malířské dílo Richarda Přikryla.
 • Kateřina Svobodová, Příspěvek k vývoji realistického portrétu na Moravě. Dílo Jana Ondřeje Gebhardta.
 • Jana Šálková, František Gross, malířské a grafické dílo do roku 1945.
 • Alexandra Škyříková, Architektonické dílo Aloise a Viléma Kubových.
 • Rostislav Šmuk, Příspěvek k malířství 17. a 18. století na jižní Moravě. Malířská výzdoba kostela a kláštera v Louce u Znojma na sklonku feudální barokní éry.
 • Jitka Švejdová, Bedřich Feuerstein.
 • Ludmila Tučková, Stavební činnost Žerotínů na severní Moravě.
 • Marcela Velgosová [Macharáčková], Architektonické dílo Jana Víška.

1976

 • Marie Blažková, Sochařské dílo Vincence Havla.
 • Jan Pernička, Dílo Mořice Grimma.

1977

 • Miroslava Česneková, Urbanistický vývoj Zlína 1920 – 1945.
 • Marie Dohnalová, Románské portály na Velehradě.
 • Jan Kozdas, Architekt Jaroslav Grunt.
 • Jindřich Noll, Architektonické dílo Jana Křtitele Erny.
 • Jiřina Pavlíková, Kolonie Nový dům v Brně.
 • Alena Potůčková, Architektura a tvorba životního prostředí.
 • Evžen Řehulka, Malířské dílo Carpofora Tencally na Moravě.
 • Jiří Zemánek, Zámek Brtnice a jeho renesanční přestavba.

1978

 • Miroslav Adámek, Goticko – renesanční architektura na území Severočeského kraje.
 • Michal Gregor, Brněnská Atlantis a její místo ve vývoji české krásné knihy.
 • Hana Hlavsová, Art protis.
 • Božena Chmelíčková [Brabencová], Dílo architekta Oskara Pořísky.
 • Petr Kroupa, Třebíčská bazilika.
 • Petr Nedoma, Česká fotografie mezi dvěma světovými válkami.

1979

 • Ludmila Drncová, České umění 20. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni.
  Simone Hain[ová], Zu den tschechisch – deutschen Beziehungen in der Architektur zwischen den Weltkriegen.
 • Kaliopi Chamonikola, Řezbářství poslední čtvrtiny 15. století na Brněnsku.
 • Alena Kalinová, K stavebnímu vývoji kláštera Porta Coeli v Předklášteří.
 • Vladimíra Kašťáková, Stavební vývoj zámku v Hoříněvsi.
 • Eva Kolářová, Výtvarně umění československého Slezska a Ostravy v první polovině 20. století.
 • Drahomíra Korčiánová, Josef Wickart a jeho moravské dílo.
 • Ivan Plánka, Cyril Mandel, monografie.
 • František Ptáček, Ludovít Czordák.

1980

 • Dagmar Bařinková, Přechodné stavby na Třebíčsku.
 • Miroslav Cogan, Sklářské podnikání severočeských Riedlů a jejich význam pro české sklo historizujícího stylu.
 • Vladimíra Coganová, Keramický ateliér Hladíkové, Mírové, Rychlíkové. Moderní keramika v architektuře.
 • Alena Gálová, Rané kresby Alfonse Muchy. Ze sbírek Moravské galerie v Brně.
 • Alena Hejlová, Kresby Miloše Alexandra Bazovského. Zo sbierok Oblastnej galérie M. A. Bazovského v Trenčíně.
 • Aleš Hrdlička, Fotografické vnímaní a jeho proměny v české umělecké fotografii první poloviny 20. století.
 • Jiří Hyliš, Sochařské dílo Sylvy Jílkové–Lacinové.
 • Eva Janíčková, Současný obrazový fond z majetku Evžena Habsburského, bývalého velmistra řádu německých rytířů v Bruntále, dochovaný v československých sbírkách.
 • Alena Křížová, Šperk na přelomu 19. A 20. století ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Moravské galerie v Brně.
 • Jana Lindtnerová, Stavebné dejiny kostola v Budišove.
 • Eva Luptáková, Ranogotická architektura v okrese Banská Bystrica.
 • Miroslava Remešová, Karel Josef Haringer ( ? – 1734 ).
 • Heike Tolksdorf[ová], Das Wirken J. W. Bergels, I. J. Mildorfers und K. F. Sambachs in Mähren.
 • Lubica Uhliariková [Pavlovičová], Románské karnery na Slovensku.
 • Petr Vojtal, K historii pozdně barokní architektury na severozápadní Moravě.
 • Jana Životská, Habánská fajáns ze sbírky H. Lansfelda.

1981

 • Daniela Bendová, Malířská výzdoba kláštera Hradisko u Olomouce v barokní době.
 • Grit Brandt[ová] [Wendelbergerová], Rodins Einfluss auf die tschechische und deutsche Plastik im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts.
 • Alena Černá, Historická umělecká zbroj v Jihomoravském kraji.
 • Ivo Helán, I. Leopold Deyssinger.
 • Julie Chládková, Václav Bartovský 1903–1961.
 • Olga Janoušková, Kresby a grafika Josefa Kubíčka.
 • Nora Jelínková, Architektonický vývoj Českých Budějovic v 19. století.
 • Mária–Magdaléna Juříková, Brněnské sochařství v letech 1945–1970.
 • Olga Kasajová [Mravcová], Jan de Herdt. Jeho dílo na Morave v 2. polovici 17. storočia.
 • Stanislava Kondelíková [Szlauková], Kostel a dvorec v Deblíně u Tišnova.
 • Zdeněk Korčián, Věra Fridrichová – vztah výtvarnice k divadlu.
 • Zuzana Kosová [Rybičková], Architektura v Hradci Králové v letech 1919–1939.
 • Lenka Krčálová [Kudělková], Centrální stavby na Moravě v 1. polovině 18. století.
 • Pavel Mazourek, Architektonické dílo Ivana Rullera.
 • Jan Mjartan, Michal Jan Fissé, jeho malířské dílo.
 • Hana Nedomová, Přechodné stavby na Moravskokrumlovsku.
 • Ludmila Nováková [Růžencová], Historismus v interiérech lednického zámku v 19. století.
 • Vladimír Skrepl, Vydavatelská činnost Josefa Floriana a její místo ve vývoji české krásné knihy.
 • Květoslava Streitová, Stavební technika velkomoravské architektury na jižní Moravě.
 • Marta Sylvestrová, Josef Jambor.
 • Pavel Szlauko, Architektura na Moravě ve 2. čtvrtině 17. století.
 • Bohuslava Šálková, Soudobá tapiserie pro bytový interiér v dílech Sylvy Řepkové a Josefa Müllera.
 • Pavel Škranc, Příspěvek k dějinám umění na Moravě. Dílo F. V. Korompaye.
 • Vlasta Šrámková, Martin Johann Schmidt, zv. Kremserschmidt (1718–1801).
 • Alica Štefančíková, Stavebný vývoj kostola sv. Alžbety v Košiciach.
 • Lubomír Turčan, Gotické tabul´ové maliarstvo v Levoči.
 • Jana Vaňková, Architektonické dílo Mojmíra Kyselky.

1982

 • Jan [Nepomuk] Assmann, Francouzská miniatura ve sbírce Národní galerie v Praze.
 • Tomáš Čermák, Amatérské umění a jeho význam v současné výtvarně kultuře.
 • Michael Kirsten, Die Plastik des Meissner Doms im 14. Jahrhundert.
 • Jozef Macko, Estetično a komunikatívna funkcia výtvarného umenia.
 • Irena Procházková [Šindýlková], Oděv dvacátých a třicátých let 20. století.
 • Taťána Slavíková, Architektura školních budov v Jihomoravském kraji v letech 1919–1939.
 • Olga Trnková, Grafické dílo Františka Bílka – knižní grafika.
 • Axel Wendelberger, Die Beziehungen der Malerei des tschechischen und deutschen Epressionismus bis zum ersten Weltkrieg.

1984

 • Miroslav Ambroz, Nové tendence v české fotografii 70. let.
 • Yveta Kosmanová, Problematika tvorby nové tendence – Milota Havránková.
 • Marcela Pospíšilová, Teorie a výtvarná praxe současné výkladové tvorby.
 • Helena Zemanová, Drobný portrét ve sbírkách Krajského střediska památkové péče Východočeského kraje.

1985

 • Marie Štěpánková, Stavební dějiny jezuitského kostela v Olomouci.
 • Marie Mrázová, Architektonické dílo Dominika Feye.

1987

 • Hana Blochová, Karel Valter.
 • Pavel Borský, K uměleckohistorické problematice raně středověkého Tasova.
 • Aleš Filip, Moravská díla Antona Erhardta Martinelliho.
 • František Kobza, Současná olomoucká grafika.
 • Alena Kohoutková, Robert Hliněnský.
 • Dagmar Koudelková, Královská kaple Panny Marie a sv. Václava v Brně.
 • Bohumil Skalický, František Dvořák (1953–1987).
 • Jindřich Vybíral, Architektonické dílo Leopolda Bauera na Moravě a na Slovensku.

1988

 • Jarmila Pavelčíková, Pozdně gotická kaple sv. Václava v Hustopečích.
 • Petr Váša, Umělecký názor raného českého kubismu.

1989

 • Kateřina Dvořáková, Portrétní miniatury ve fondech jihomoravských hradů a zámků.
 • Jarmila Gubišová, Kúpelná architektúra v Piešťanoch z rokov 1822–1916.
 • Kateřina Majerová, Česká kubistická interiérová tvorba na Moravě.
 • Dagmar Neubauerová, Cisterciácký klášter v Oslavanech.
 • Renata Pelčáková [Bernardi], Bohuslav Reynek.
 • Terezie Sukupová, Interiérová tvorba J. Kotěry.
 • Jana Uřidilová, Historické krajky ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

1991

 • Gabriela Gajdová, Sochařské dílo Franze Barwiga.
 • Eva Javorová, Doplňky k architektonickému dílu F. A. Pilgrama.
 • Michal Jirát, Kresby Jaroslava Krále.
 • Robert Keprt, Moravské setkání s manýrismem – Bučovice.
 • Natálie Kopřivová–Marečková, Kreslířská činnost A. M. Lublinského.
 • Vilém Levínský, Karel Hlaváček.
 • Zoja Matulíková, Zámek v Židlochovicích.
 • Lada Mrázková [Vacková–Hubatová], Bohumír Matal – raná tvorba do roku 1948.
 • Roman Muselík, K. O. Hrubý.
 • Hana Pernicová, L. Martínek.
 • Terezie Petišková, Nové poznatky k činnosti českých malířů na Moravě v 1. polovině 18. století.
 • Marta Procházková, Chrám sv. Wolfganga v Hnánicích.
 • Stanislava Rojková, Malířské dílo Antona Kerna.
 • Hana Sedalová, Jan Konůpek – grafická tvorba.
 • Jiří Šimáček, Od předobrazů k vnitřnímu modelu. Vývoj teoretického myšlení K. Teigeho v letech 1920–1945.

1995

 • Jana Ciprysová, Franta Anýž.
 • Jiří Černý, Historismus v architektuře synagóg a dílo Maxe Fleischera.
 • Věra Čižmářová, Sala terrena na Moravě.
 • Lucie Faitová, Ferdinand Staeger, grafické dílo.
 • Jana Osolsobě, Dílo Ant. Blažka a jeho místo ve vývoji architektury 20. stol.
 • Jitka Reisnerová, Malíř Roman Havelka
 • Petr Severa, Hugo Baar, malíř a organizátor.
 • Vlastimil Sochor, Reprezentační schodišťové prostory profánní architektury II. pol. 19. stol. na Moravě a ve Slezsku.
 • Dana Veselská, Textilie a výšivky 17. a 18. stol. ve sbírce metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci.

1996

 • Milada Frolcová, Arnošt Hrabal. Život a dílo.
 • Tomáš Knoz, Renesance a manýrismus na zámku v Rosicích.
 • Marie Martykánová, Vladislav Vaculka. Život a dílo.
 • Martina Rudolfová, Proměny šlechtického sídla ve dvou stoletích.
 • Jitka Zikmundová, Kostel sv. Mikuláše ve Znojmě.
 • Lenka Zouharová, Pojetí obrazu ve středověku.

1997

 • Ivo Binder, Otto Strizko.
 • Milan Bláha, Oldřich Hanzl.
 • Markéta Bláhová, František Šenk.
 • Natálie Brablcová, Ivan Chatrný
 • Petr Czajkowski, Jonas Drentwett (1656–1736). Pokus o nové zhodnocení jeho malířské tvorby na Moravě a v Uhrách.
 • Iveta Černá – Ševčíková, Znojmo 1850 – 1950, urbanisticko – architektonický vývoj.
 • Milan Čumpl, Inventář zámku Plandry u Jihlavy.
 • Hana Dušková, Kamila Ženatá – grafika.
 • Simona Hadrbolcová, Mariánské a trojické sloupy XVII. a XVIII. století ve východních Čechách (Pardubicko, Královéhradecko, Chrudimsko)
 • Josef Hájek, Dějiny obrazové sbírky Františkova muzea v letech 1818-1841
 • Jaroslav Hamža, Industriální architektura 19. století v Brně. (Historie a stavební vývoj nejstarších dochovaných brněnských strojíren).
 • Petra Hollerová, Pozůstalost sochaře Karla Lidického. Zpracování části pozůstalosti v majetku rodiny K. Lidického.
 • Radek Horáček, Vliv mechanických grafických postupů na jedinečnost uměleckého díla. Postavení průmyslových grafických technik v umělecké tvorbě.
 • Vratislav Chmelík, Kristologické téma v díle Čeňka Vosmíka.
 • Petr Ingerle, Justus van den Nypoort.
 • Zdeněk Kazlepka, Gottfried Libalt (1610-1673). Malíř zátiší, krajin a náboženských obrazů
 • Silvie Lišková, Industriální architektura Vítkovic 2. poloviny 19. století a počátku 20. století
 • Nora Lukášová, Sémantická funkce v moderním malířství.
 • Martina Magniová, Germano Wenderley, architekt poslední čtvrtiny 19. století.
 • Dana Menoušková, Rodinná huť Škrdlovice - Ars vitraria 20. století
 • Alexandra Michaláčová, Nástěnné malby v bývalém minoritském klášteře a kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci.
 • Helena Mrázová, Jiří Kroha – český architekt. Život a dílo v prvním desetiletí Československé republiky.
 • Pavel Netopil, Kapitoly o díle a životě téměř zapomenutého sochaře Vojtěcha Eduarda Šaffa.
 • Jaromír Olšovský, Univerzitní teze Martina Antonína Lublinského.
 • Roman Ondrůj, Architekt Otto Eisler.
 • Zora Peloušková, Epitafní obrazy brněnských měšťanů 1550 – 1620.
 • Hana Petlachová, Václav Zykmund - dílo z let 1934-1948
 • Eva Petrželová, Anton Josef Trčka.
 • Sylvia Rapošová, Johann Nepomuk Steiner (1725-1793)
 • Vladimír Rišlink, Gotická architektura na Českobrodsku a ohlasy dvorských hutí druhé poloviny 14. století.
 • Jindřich Šípek, Josef Jakší, malířské dílo.
 • Libor Šturc, Hugo Lederer (1871 – 1940). Sochařské dílo ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě.
 • Milena Veselá, Plakát na Moravě 1918 – 1939.
 • Jana Zemanová, Život a dílo malíře Aloise Kalvody

1998

 • Petr Arijčuk, Johann Wenzel Bergl. Námět křížové cesty v díle vídeňských malířů
 • Lucie Augustinková, Hermina Laukota, život a dílo
 • Veronika Grundlochová-Korčáková, Pohřební kaple Všech svatých na zámku v Telči
 • Hana Hermannová, Gotické dřevořezby v městském muzeu v Jindřichově Hradci
 • Eva Horáková, Johann Georg Greiner, jeho život a dílo v kontextu nástěnného malířství konce 17. století
 • Zdeněk Humpolík, Secesní architektura v Brně
 • Robert Janás, Hans Temple (1857-1931), moravský naturalistický malíř
 • Olga Nováčková, Architekt Alois Dryák (1872-1932). Nástin vývoje jeho architektonické tvorby
 • Lucie Pelcová, Josef Strachovský (1850-1913). Pomníková tvorba
 • Jitka Tichá, Sdružení výtvarných umělců moravských
 • Markéta Vejrostová: Potrétista Josef Beckel
 • Barbora Zdražilová, Portrétní tvorba Ignáce Weidlicha na Moravě
 • Markéta Žáčková, Petr Dillinger

1999

 • Jan Baron, Pozdně gotický kostel sv. Mořice v Olomouci (1412-1520)
 • Anna Grossová, Závěsné obrazy Josefa Winterhaldera mladšího (1743-1807)
 • Ludmila Hladíková, Sochařské dílo J. J. Schaubergera na Moravě
 • Jan Hromek, Stavební činnost Josefa Kranze v Brně
 • Jana Krejzová, Ferdinand Fencl a česká architektura 2. čtvrtiny 20. století
 • Pavel Suchánek, Jan Sturmer. Olomoucký sochař počátku 18. století

2000

 • Markéta Bojarová, Spolupráce Vlastislava Hofmana s Josefem Florianem
 • Lenka Kalábová, Nástěnná a dekorativní malba konce 18. století. „Sentimentální pouť osvíceného diváka“
 • Rostislav Koryčánek, Monumentální tendence v brněnské architektuře ve 20. letech 20. století
 • Andrea Löblová, Jiří Hadlač
 • Michaela Loudová, Malíř Josef Stern (1716-1775)
 • Lucie Pálková, Ladislav Novák
 • Kateřina Poláchová, Pavel Navrátil
 • Jana Šulcová, Postmodernismus v českém výtvarném umění 80. let
 • Vladimíra Šteflová, Bohuslava Olešová

2001

 • Ivo Habán, Maxim Kopf (1892-1958)
 • Klára Hudečková, Poutní kostel Navštívení P. Marie v Lechovicích
 • M. Janošová, Život a dílo Antonína Jera
 • Kindlová, Urbanistický vývoj Teplic v 19. století
 • Petra Kubíčková, František Pečinka (1869)
 • Eva Kutějová, Hradec Králové. Analýza urbanistického vývoje města
 • Ludmila Liedermannová, Život a dílo malíře Kurta Halleggera
 • Jiří Pátek, Miloš Koreček
 • Jana Slavíková, Kostel sv. Jakuba Většího v Libiši
 • Lenka Šabatová, Franz Ritz. Život a dílo brněnského zednického mistra
 • Antonín Špiruda, Olomoucké knižní malířství v letech 1350-1420 v kontextu knižní malby na Moravě
 • Petra Trnková, Josef Kunzfeld - fotograf Brna
 • Ilona Víchová, Dílo Dalibora Chatrného ve sbírce Jiřího Valocha
 • Jitka Vlčková, Oltářní archa řádu křížovníků s červenou hvězdou Mikuláše Puchnera (Vztahy českého malířství 2. poloviny 15. století k Nizozemí)
 • Martina Vokatá, Reprezentace uměním. Náhrobek posledních Redernů ve Frýdlantě v Čechách
 • Jitka Zachovalová, Brno v první polovině 19. století
 • Lenka Zavřelová, Člověčina Michala Bartoše

2002

 • Renata Bezděková, Sbírka Huga Františka Salm-Reifferscheidta. Rakouská romantická malba v Rájci nad Svitavou v první polovině devatenáctého století
 • Petra Čevelová, Oděvní design 90. let 20. století
 • Marcela Chmelařová, Richard Fremund
 • Andrea Katolická, Vladimír Drápal (hledání tvaru a variace) život a tvorba
 • Veronika Kindlová, Urbanistický vývoj Teplic v devatenáctém století
 • Kateřina Lormanová, Antonio Porta na Vysokém Chlumci
 • Naděžda Matějková, Zviditelnění neviditelného (monografie Pavla Nešlehy)
 • Dagmar Mikulicová, Avantgardní tendence v brněnské meziválečné typografii
 • Ota Minařík, Ignác Rohrbach. Oltářní výzdob poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
 • Dušan Mulíček, Karel Klíč, karikaturista a ilustrátor. Příspěvek ke středoevropské karikatuře a ilustraci druhé poloviny 19. století
 • Renata Novotná, Středověké kamenné kaditelnice na území jižní a jihozápadní Moravy
 • Jindřich Nusek, Mezi vědou a uměním. Česká vědecká ilustrace 2. poloviny 20. století
 • Andrea Pauchová, František Kysela
 • Jan Press, Miloslav Kopřiva. Architektonické dílo a osobnost
 • Viktor Prudík, Architektura výstaviště na Výstavě soudobé kultury 1928 v Brně
 • Martina Straková, Dílo architekta Bohumíra Čermáka (1882–1961)
 • Petr Tomášek, Malířství 19. století na zámku v Rájci nad Svitavou. Sběratelská činnost Salm-Reifferscheidtů v letech 1836–1890
 • Barbora Zlámalová, Meziválečná tvorba Věry Jičínské

2003

 • Vladimíra Adamová, Novinová kresba v Lidových novinách 1920–1930
 • Martina Grmolenská, Raně středověké portály na Moravě (1100-1260)
 • Kateřina Hubrtová, Architekt Kamil Roškot
 • Kateřina Kolaříková, Jaromír Pečírka jako kritik Prager Presse
 • Hynek Látal, Pozdně gotické kostely na rožmberském panství v letech 1480–1520
 • Petr Lukas, Jakub Obrovský. Monografie se zvláštním zřetelem na sochařskou tvorbu
 • Radka Miltová, Profánní témata v díle Franze Antona Wagenschöna
 • Petra Medříková, Portrétní galerie Dietrichsteinů v Mikulově
 • Ivana Paukertová, Bedřich Piskač (1898–1929)
 • Jan Pulkrábek, Ikonografie gotických komorových kachlů se světskou tematikou
 • Pavlína Pyšná, Grafická sbírka Jana Petra Cerroniho
 • Jana Uhlířová, Brněnský sochař Václav Hynek Mach
 • Kristína Sedláčková-Steffanová, De ymaginibus (Matěj z Janova, Mikuláš z Drážďan, Jakoubek ze Stříbra, Petr Payne)
 • Andrea Vašátková, Emanuel Hrbek (1897–1975) – monografie

2004

 • Jana Berková, Deskové malířství druhé poloviny 15. století na Jižní Moravě
 • Eva Bučková, Figurální náhrobky Morkovských ze Zástřizl v Rájci nad Svitavou a v Boskovicích
 • Lenka Fialová, Malířské dílo Miroslava Netíka
 • Aleš Flídr, Porta coeli
 • Vendula Hnídková, „Na okraj? Tvorba Heinricha Ferstela v Čechách a na Moravě
 • Ondřej Horák, Metoděj Kocourek. K regionalismu v českém sochařství první poloviny 20. století
 • Helena Hradská, Recepce české avantgardy 20. a 30. let v dobovém tisku
 • Eva Chaloupková, Umělecká výzdoba interiéru premonstrátského kostela sv. Václava a Nanebevzetí P. Marie v Louce
 • Klára Komosná, Nápisy v obrazech. Deskové malířství Čech a Moravy 15. století
 • Zuzana Kopecká, Fotografka Grete Popper. Pohled do světa fotografie 20. a 30. let 20. století
 • Helena Kulíková, Svatá Anna Samatřetí ze Starých Lubnic
 • Pavla Michálková, Školka SIAL
 • Martin Mikuláš, Kostel sv. Víta v Českém Krumlově
 • Václav Mílek, Klášter premonstrátů v Nové Říši v 17. a 18. století
 • Daniel Novák, Středověké kostely v Jihlavě
 • Simona Pechová, „Artisti dei Laghi“a jejich působení na území polského Slezska. Štukové dekorace druhé poloviny 17. století
 • Markéta Pišková, Teréza Koseová-Dubrovská (1878-1951) kulturní portrét ženské básnířky, mecenášky a sběratelky
 • Lenka Sedláčková, Hry Jiřího Tomana
 • Renata Vedlichová, Václav Bernard Ambrozi, pozdně barokní malíř
 • Filip Zeman, František Alois Dvořák (1852-1925), brněnský stavitel
 • Jana Zrníková, Vliv umění přírodních národů na českou avantgardu

2005

 • Ilona Audyová, Italští feskaři na Moravě ve 2. polovině 17. a 1. polovině 18. století – Slavkov u Brna, Holešov, Valtice
 • Pavla Cenková, Benedikt Edele a jeho současníci
 • Lenka Češková, „Collegii Societatis Jezu conceptus, et ideae.“ Plánování, výstavba a funkce jezuitských kolejí v Opavě a Jihlavě ve druhé polovině 17. a na počátku 18. století
 • Jitka Francová, České land-artové akce 1969-1985
 • Štěpánka Grüter-Šimková, Stavební firma Konečný & Nedělník a její role v prostějovském stavitelství
 • Luba Hédlová, Koncepce sochařství krásného slohu v českých, německých a rakouských dějinách umění
 • Barbora Honzátková, Bytová kultura ve 20. a 30. letech 20. století. Odrazy nových myšlenek v interiérové tvorbě brněnských architektů a návrhářů
 • Petra Kroupová, Jean Nicolas Jadot (1710 – 1761)
 • Miroslav Polák, Celda Klouček – sochař a dekoratér.
 • Eva Svobodová, První recepce žaponského umění v Česku a Volné směry aneb japonismem k modernímu obrazu
 • Věra Šlancarová, Architektonický vývoj Brna v 2. polovině 13. století
 • Kateřina Tučková, Johann georg Gutwein, autor trompel´oeil
 • Markéta Urbánková, Keramika Heleny Johnové
 • Veronika Zboranová, Obrazová sbírka šlechtického rodu Colloredo-Mansfeld na zámku Opočno se zaměřením na barokní neapolskou malbu

2006

 • Doucková Renata, Pozdě gotické sochařské a malířské práce v Chrudimi
 • Fraňková Pavlína, Carl Wollek (1862-1936) moravské práce a sepulkrální tvorba
 • Havlová Jana, Desky z oltáře z Rokycan v kontextu středověkého malířství
 • Houfová Sylva, Jiří Hadlač – grafická a knižní tvorba
 • Chaloupková Pavla, Vlado Milunić: architektonické dílo 70. – 80. let
 • Klementová Silvie, Charles Moreau a tradice revoluční architektury ve střední Evropě
 • Klemšová Petra, Stavitel Václav Dvořák
 • Macháčková Hana, Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové
 • Mečkovský Robert, Stavitel Václav Dvořák jako mecenáš a sběratel umění
 • Nováčková Kateřina, Grafický design a Petr Babák
 • Reifová Martina, Portrétní práce Franze Schrotzberga pro českou šlechtu
 • Rendlová Magda, Freskařské dílo Josefa Kramolína v severních Čechách
 • Ryšánek Radek, Franz Ritter vom Felibnger. Brněnský naturalistický malíř
 • Šrámková Karin, Architekt Vladimír Karfík 1901-1996
 • Venzhoferová Hana, Josef Mánes a jeho malířská činnost pro rodinu Silva-Tarouca –Unwerth
 • Velebilová Irena, František L.Gahura a první moderní obchodní domy ve středních Čechách
 • Vlček Martin, Miroslav Hák a divadelní fotografie
 • Zbranková Markéta, Malířská výzdoba zámku a kostela v Jaroměřicích nad Rokytnou
 • Zuzaňáková Martina, Utopie avantgardy , Kolektivní dům v meziválečném Československu

2007

 • Lucie Drdová, Muzeum jako místo prezentace umeni, MuseumsQuartier a Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
 • Kateřina Filipiová, Malířská výzdoba poutního chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách
 • Petra Hlaváčková, Architektonická tvorba Karla Lehrmanna
 • Jan Chudárek, Rukopis R. 355 „Žaltář královny Alžběty Rejčky“ se sbírek Moravské zemské knihovny v Brně
 • Filip Komárek, Vznik a vývoj malířského bratrstva sv. Lukáše v Brně v 1. pol. 18. stol.
 • Michal Konečný, „Vitruvius Moravicus“ Palladiánské inspirace ve službách mor. světské aristokracie
 • Jana Kořínková, Moravské piety konce 14. a počátku 15. století
 • Martina Kudlíková, Minoritský klášter a kostel sv. Janů v Brně
 • Jan Mikeš, Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách
 • Lada Nováková, Kostel nejsvětější trojice ve Fulneku
 • Lucie Radiová, Město Brno a jeho umělecký život a veřejný život
 • Radim Silný, Stavební dějiny lázní Luhačovice 1902-1948
 • Markéta Skotáková, Scénograf Emil Pirchan (1884-1957)
 • Jan Skřivánek, Ministerstvo kultury a Národní galerie v období první republiky
 • Jiří Slavík, Josef Binko – přítel umění a fotograf
 • Soňa Šťastná, Stavební firma Czeike&Wondra v Novém Jičíně
 • Šárka Svobodová, Architekt Ferdinand Hrach a jeho činnost v Brně
 • Alena Trojanová, Architektura a bytová kultura v časopise Měsíc (1932 – 1941)
 • Pavla Zvolánková, Jezuitský kostel Jména Ježíš v Telči

2008

 • Iva Adámková, Opat Suger, Spisy o Saint-Denis
 • Jana Bačovská, Pohádková typologie v secesní knižní ilustraci
 • Eva Čopfová, Dvě vídeňská období Anthoni Schoonjanse
 • Jan Dostalík, Architekt Max Kühn
 • Kateřina Fárková, Brněnský kreslíř a malíř Jan Kutálek
 • Jan Gerych, Art Concept Store: Současná prezentace současného umění
 • Zuzana Hlavicová, Jan Willenberg, knižní ilustrace
 • Lenka Melichová, Kamenné sochy v 18. století na uherskobrodském kounicovském panství v dobovém kontextu
 • Soňa Mrázková, Architektonické dílo Jaroslava Kováře st. (1883-1961)
 • Filip Šenk, Můj dům, můj mrak. Coop Himmelb(l)au – architektonické dílo
 • Martina Schneiderová, Jaroslav Panuška (1872-1958). Od pohádky k vědě
 • Anežka Sedláková, Vnitřní výzdoba chrámu svatých Janů v Brně
 • Alžběta Tkadlecová, Nástěnná malířská výzdoba klášterního kostela na Velehradě
 • Tomáš Valeš, Josef Winterhalder ml. (1743–18087) – poznatky z jeho života a díla: Znojmo – Rajhrad – Brno
 • Martin Vaněk, Reprezentační prostory Jindřicha IV. z Hradce
 • Silvie Vondrová, Magický realismus. Příspěvek k realistickým směrům 1. poloviny 20. let 20. století

2009

 • Jana Antošová, Jan Jiří Etgens – kostel sv. Janů v Brně, Vranově u Brna, Czenstochovská kaple v Brně Zábrdovicích: brněnská díla v umělcově tvorbě
 • Nikol Antošová Nedvědická, Veselí nad Moravou Historie panského sídla , jeho přerod z hradu na zámek. Příspěvek k problematice architektury, přestaveb a využití
 • Michala Barnová, Život a dílo Vlasty Vostřebalové-Fischerové (1898-1963)
 • Petra Bednářová, Proměna buchlovického zámeckého areálu na přelomu 19. a 20. století
 • Olga Buciová, Umění tělesnosti: Pohled na tělo a jeho proměny v současné vizuální kultuře a performace
 • Magdalena Deverová, Instalace vnitřního prostoru – její počátky v českém umění
 • Magda Garguláková, V hlavě klauna. Maska a její metafory v díle Františka Tichého
 • Martina Hospodková, Středověké nástěnné malby v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích
 • Petra Hubková, Architektonická tvorba Otto Rothmayera
 • Martina Idesová, Premena nájomného domu v Brne v rokoch 1900 – 1939
 • Věra Janků, Obnova a využití nemovitých památek – Tvrz v Nemili u Zábřeha
 • Helena Lukešová, František Řehoř Ignác Eckstein (1689? – 1741) K východiskům jeho freskařské tvorby
 • Zuzana Macurová, Kapitoly z mecenátu Matouše Pertschera, představeného brněnského augustiniánského kláštera (1740-1777)
 • Ondřej Navrátil, V tepu krajiny. Záznamy přírody v díle Milana Maura
 • Zuzana Pistorová, Umělecká výzdoba dominikánského klášterního kostela ve Znojmě
 • Michaela Poláková, Architektonická tvorba Františka Kernera
 • Denisa Šmídová, Interakce výtvarného a tanečního umění v meziválečném Československu
 • Radim Španihel, Bedřich Dlouhý – pokud o portrét
 • Marcela Šenková, František Kaláb
 • Martina Šviková, Frederico Díaz a skupina E AREA

2010

 • Radka Cahová, Nástěnné malby Františka Antonína Šebesty – Sebastiniho (1724-1789)
 • Miroslav Divina, Podoby brněnských panelových sídlišť
 • Petra Drbalová, Ad maiorem Dei gloriam. Umělecká výzdoba jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně
 • Petra Gajdová, Architektka Růžena Žertová
 • Vít Hrbek, Přestavba zámku v Náměšti nad Oslavou na letní prezidentské sídlo v letech 1946 - 1948
 • Miroslav Lanc, Renesanční zámek v Litomyšli
 • Kristína Ketmanová, Grafické předlohy v českém pozdně gotickém umění
 • Barbora Kettnerová, Architekt Othmar Skrabal
 • Jitka Kuběnková, Vizuální podoba tiskovin Moravského uměleckého spolku v letech 1919-1918
 • Eva Kubíčková, Orlan, (kyber)feminismus: Postmoderní utopie
 • Helena Meistrová, Ludmila Padrtová
 • Zdeňka Míchalová, Renesanční - reformační nástěnné malby ve Slavonicích
 • Sylvie Novotná, Jan Lauda
 • Andrea Přecechtělová, František Benedikt Klíčník (1678-1755)Kateřina Russová, Variability Radka Kratiny
 • Daniela Šlehoferová, Ekologické aspekty v českém zemním umění (příklon k linii sochařsko-architektonického utváření krajiny)
 • Dana Toufarová, Výstavba jezuitské koleje ve Znojmě a přestavba sv. Michala od založení koleje ve Znojmě v roce 1624 do počátku 18. století
 • Jitka Vězdová, Český barokní sochař Alexander Jelínek z Kosmonos a jeho dílo na západní Moravě

2011

 • Petra Baroňová, Hermína Laukotová (1853-1931)
 • Dagmar Dvorská, Pražské paláce G. B. Alliprandiho
 • Jana Grenová, Ikonografie Poslední večeře v českých zemích
 • Monika Janáková, Dílo Jana Koblasy v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích
 • Ivana Kočová, České výstavní projekty ve světle Tate Modern. Srovnávací studie vybraných
 • výstavních projektů GHMP a britské Tate Modern
 • Matěj Kruntorád, Sousoší Olivetské hory (Olomouc, Modřice, Jihlava) – restaurování, současné funkce a vystavení
 • Barbora Kundračíková, Václav Jírů: Teorie fotografie
 • Radovan Mácal, Maliarska a sochárská výzdoba kostola sv. Márie Magdalény v Brne v době baroka
 • Gabriela Ondříková, Caspar Franz a Jaohann Christian Sambach. Příspěvek k jejich umělecké činnosti na Moravě
 • Raisa Pavelová, Středověké obrazy Madon a jejich „druhý život“ v baroku. Modelový případ obraz Panny Marie ze Zašové
 • Veronika Schöny, Antonín František Stehlík. Kreslířská a malířská tvorba
 • Jolana Slabá, Průnik Čestmíra Janoška
 • Martina Šišková, Arcibiskupský architekt Anton Arche (1793-1851)
 • Adéla Ťažká, Margarita Titlová – Ylovský
 • Linda Topinková, Socha sv. Vojtěcha ve filiálním kostele ve Studnici u Telče
 • Michaela Trlíková, Nástěnná malba v díle Karla Františka Antonína Teppera
 • Tomáš Zezula, Kytice v díle Jana Kašpara Hirschelyho

2012

 • Michaela Banzetová, Sběratelé současného umění na počátku 21. století v České republice
 • Jana Benešová, Urbanismus firmy Baťa. Satelitní jednotky v ČR a ideální průmyslové město
 • Zuzana Frantová, Milánský Diptych z pěti částí
 • Jan Galeta, Návrhy sobě, aneb o architektuře národních domů v Moravské Ostravě a Vítkovicích
 • Katarína Harmanová, Rola fotografie v tvorbe vybraných slovenských maliarov
 • Lenka Hejzlarová, Pozdně gotický Mariánský cyklus ze sbírek arcibiskupského zámku v Kroměříži
 • Kristína Hermanová, Návrat maľby na súčasnú slovenskú výtvarnú scénu s akcentom na figuráciu
 • Vít Jakubíček, Zdeněk Kovář – sochař strojů a nástrojů
 • Monika Košuličová, Nástěnné malby hradní kaple v Paternó na Sicílii
 • Jana Matulová, Mezi obrazem a zvukem. Grafické partitury a jejich význam v současném audiovizuálním umění
 • Zuzana Nováčková, Jiří Mrázek
 • Antonína Pirochtová, Kaple San Zenone v bazilice Santa Prassede v Římě
 • Monika Spilková, Osobnost brněnské fotografie v hranicích dokumentu
 • Hana Staňková, Fresky Vojmíra Vokolka (1958-1983)
 • Martina Stozsková, Umění žen – možnosti jeho hodnocení za použití metod psychologie a psychoanalýzy v diskursu umění 20. století
 • Andrea Svitáková, Sochař Vilím Amort (1864-1913)
  Zuzana Tomanová, Obraz člověka v hlubotiscích Ludmily Jandové
 • Aleš Vrtal, Výzdoba jezuitských řádových kostelů v Jihlavě a Brně
 • Pavel Vymětal, Barokní výstavba farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži
 • Martina Želázková, Tvorba Pavla Brázdy, Věry Novákové a Ivana Sobotky v padesátých letech

2013

 • Marie Barešová, Pluralita časů a vyprávění ve vizuálním umění
 • Dana Běhalová, Pozdně středověké opevněné kostely na jižní Moravě
 • Monika Cigánková, Umělecká výzdoba piaristického kostela v Kroměříži
 • Lucie Hodická, Jaroslav Benda (1882-1970). Typograf a knižní grafik
 • Eliška Judová, Karel IV. a severní Itálie; Původ výzdoby inkrustacemi v karlštejnských kaplích a kapli sv. Václava na Pražském hradě
 • Zdeněk Lokaj, Heliana Wiesauer-Reiterer: Prostory a tonalita
 • Martin Koťa, Sochařská tvorba Konráda Babraje
 • Boris Mészáros, Úvahy nad tragédiou vo výtvarnom umení
 • Roman Mikan, Stavitel František Schmoranz starší
 • Markéta Peringerová, Alena Čermáková, malba 50. let
 • Zuzana Ragulová, Vily rodiny Sochorovy ve Dvoře Králové nad Labem
 • Martina Stoszková, Ženské umění a možnosti jeho specifikace za užití metod psychologie a psychoanalýzy v jeho nejvýraznějších projevech moderny a feminismu 70. let 20. století
 • Martin Šolc, Cesta od Moderní galerie ke Státní galerii
 • Lucie Štěrbová, Karel Antonín Devoty, příspěvek k poznání východočeského sochařství druhé poloviny 18. století
 • Ladislav Šulák, Rekonstrukce torzální hradní architektury na Moravě v letech 1960-2010 a hledisko památkové péče
 • Kateřina Valíková, Sgrafitová výzdoba sklepních areálů jižní Moravy 70. a 80. let
 • Aneta Změlíková, Soukromé galerie současného umění a jejich výstavní program

2014

 • Veronika Floriánová, Nábytek Osolsobě. Proměna nábytkové tvorby v období 1860 – 1940.
 • Alice Hornová, Ivan Martin Jirous: hybrid mezi umělcem a historikem umění
 • Marcela Hrbková, Otakar Oplatek a rekonstrukce historické architektury po roce 1945
 • Anna Jedličková, Neviděný svět ve fotografii Marie Kratochvílové
 • Alena Jelínková, Pozdně historizující vila na Moravě
 • Andrea Ježková, Memoriální a sepulkrální kultura šlechty na Boskovicku v období raného novověku
 • Eva Klimtová, Ikonografie Bakchanálií na příkladu nástěnné malby ve vile Portheimce
 • Andrea Kozlová, „Do těchto hlubin moderního podsvětí pronikni..“ Zobrazovaní mezních psychických stavů na přelomu 19. a 20. století v českém umění
 • Radka Kubíková, Dílo Brněnského barokního sochaře Jana Adama Nesmanna
 • Katarína Lacková, Vplyv fyziognomických teórií na výtvarnú tvorbu – od renesancie po koniec 19. storočia
 • Kateřina Martináková, Richard Krautheimer (1897-1994)
 • Veronika Menšíková, Mezi filmem a fotografií Ne/hybný obraz v současném českém umění
 • Boris Mészáros, Úvahy nad tragédiou vo výtvarnom umení
 • Eva Ohnůtková, Umělecký mecenát Dietrichsteinů na hranickém a lipnickém panství v 18. století
 • Tereza Petáková, Jiří Načeradský – postmoderní eklektický malíř
 • Romana Siebenbügerová, Architektonické dílo Eduarda Žáčka
 • Jitka Šašková, Barokní náhrobky středověkých zakladatelů klášterů
 • Blanka Švédová, Neoficiální výstavní aktivity v Uničově v 80. letech
 • Alžběta Vargová, Klášterní kostel Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích: dominikánský kostel ve středověkém městě
 • Aleš Veselý, Stavební činnost na polensko-přibyslavském panství ve 40.-60. letech 18. století
 • Ladislav Zikmund, Dílo zrající v tichu: Vrcholná tvorba Jana Kotěry (1908-1914)

2015

 • Šárka Burešová, Obrazárna cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě
 • Ondřej Hnilica, Ikonografie nanebevstoupení - nanebevzetí IV.-VI. století
 • Martin Jakubčo, Medzi východom a západom: katedra biskupa Maximiána v Ravenne
 • Petr Janáč, Valentin Hrdlička: Architektonické dílo
 • Lucia Krajčírová, Pre seba a potomstvo na večnú pamiatku.“ Reliéfna výzdoba arkád renesančných
 • zámkov na Morave ako manifest šľachtického stavu
 • Anna Kvášová, Estetika v propagandistickém umění Třetí říše - nacistické propagační plakáty ze sbírek
 • Muzea Vysočiny Pelhřimov
 • Kristina Lipenská, Kaple sv. Jiří v Litovli: forma, výzdoba a funkce
 • Kristýna Navrátilová, Milánský pašijový diptych
 • Tereza Nejedlá, Měšťanská architektura v Třeboni v 16.- 17. století
 • Ivana Molnárová, Výstava "The age of spirituality" a Kurt Weitzmann
 • Kristýna Pecinová, Theodulfova kaple v Germigny-des-Prés
 • Veronika Pichaničová, Renesancia vo východnom Hornom Uhorsku
 • Zdeněk Sedláček, V područí totality: Český komiks v letech 1948-1989
 • Kateřina Suchánková, Zednický mistr Mikuláš Thalherr
 • Marcela Svobodová, Analýza současné výtvarné kritiky ve vybraných tištěných médiích
 • Blanka Španová, Plačící ženy u hrobu a raně křesťanský svět
 • Alena Vodáková, Hebrejská kultura a pozdně antický Řím: katakomby Vigna Randanini
 • Lenka Vrlíková, Nebe na zemi. Pseudo-bazilika Debra Maryam na útese Qorqor (Etiopie)
 • Petra Willerthová, Hermína Henychová – vliv tradicionalistické krajinářské školy Aloise Kalvody na druhořadé lokální umělce

2016

 • Petr Adámek, Intence a intencionalita v dějinách umění
 • Klára Bučinová, Tvorba jindřichohradecké gobelínové dílny v první polovině 20.století se zaměřením na cyklus Řemesla
 • Petra Ciupková, Eduard Milén, knižní, časopisecká a grafická tvorba 1919 – 1949
 • Jana Čuprová, Kostel Sv. Anežky za hradbami v Římě
 • Jana Gazdagová, Dekorace, architektura a liturgie kostela San Giovanni a Porta Latina
 • Adam Holubovský, Kabinet fotografie Jaromíra Funke v kontextu dějin české fotografie v letech 1958-1990
 • Eva Jandová, Poválečná architektura v Českých Budějovicích v kontextu dobové ideologie
 • Eva Kalandříková, Umělecká výzdoba dominikánského klášterního kostela sv. Michala v Brně
 • Bára Kaněv, „Rodinné domy typu V“ v Šumperku a osobnost Josefa Vaňka
 • Johana Kovaříková, Brněnský umělec Miloš Slezák. Grafika, akvarely, drobná plastika
 • Martin Lešák, Dekorace klášterní kaple v Torbě
 • Miroslava Maurery, Milan Dobeš: medzi pohybem a svetlom
 • Dita Pfeferová, Zámek Vimperk - možnosti obnovy a rozvoje
 • Eva Pitronová, Premeny figurálneho motívu v diele Zdenky Rusovej
 • Mária Priatková, Odraz 2. svetovej vojny v slovenskom maliarstve
 • Iveta Randová, Medova vila a architektonické prostorové koncepty Josefa Gočára
 • Veronika Stodůlková, Po stopách tapiserie. K historii a původu tapiserií pocházejících ze sbírky v Náměšti nad Oslavou
 • Barbora Svobodová, Příběh vyprávěný obrazy: Nový svět Shauna Tana
 • Petra Šimánková, Metamorfózy Jana Žižky z Trocnova v českém umění 2. poloviny 19. století: Pomníková tvorba versus populární vizuální kultura
 • Veronika Tvrzníková, Ritual, Body and Perception: A New Perspective on the Orthodox Baptistery of Ravenna
 • Eva Zahradníková, Zdeněk Pluhař. Portrét českého fotografa amatéra 30. a 40. let 20. století
 • Antonín Zezula, Fotoskupina pěti v kontextu české fotografie mezi léty 1918 až 1948

2017

 • Marianna Babjaková, Teodor Schnitzer a slovenská knižná ilustrácia pre deti a mládež v 60. a 70. rokoch 20. storočia
 • René Crha, Tvorba Martina Johna – od neoexprese k neo – geo
 • Josefýna Frýbová, Cesta ke vzniku Mezinárodního bienále grafického designu a jeho zakladatel Jan Rajlich
 • Hana Chybíková, Bohumil Babánek. Architekt, divadelní výtvarník a urbanista
 • Zuzana Juháziová, Sochár Július Bártfay (1888 – 1979)
 • Filip Kyrc, Local Saints, Global Roads and Images
 • Žaneta Marvanová, Sakrální architektura luteránů na Těšínsku kolem roku 1800
 • Pavla Maslejová, Kult válečného hrdiny za doby Josefa II.
 • Karolína Mazálková, Barokní kabinetní skříň. Studie vybraných příkladů z mobiliáře zámku Rájec nad Svitavou
 • Soňa Nováková, Kostel není galerie - intervence současného umění v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a obdobné umělecké projekty v Česku po roce 2000
 • Sabina Rosenbergová, The Mountain and the Man beneath: Medieval Mont-Saint-Michel through the Perception of Pilgrims
 • Alžběta Vejrostová, Stavební a urbanistický vývoj Bystřice pod Hostýnem v první polovině 20. století
 • Zuzana Vernerová, Úloha fotografie v tvorbe brnenských konceptualistov
 • Petra Vintrlíková, Franz Xaver Rektorzik: Grafické dílo
 • Radim Weiss, Malíř Ignác Weidlich a jeho sakrální tvorba
 • Valentina Yagodka, Karel Javůrek (1815 – 1909)

2018

 • Jan Binder, Hrad Bítov - stavební a uměleckohistorický vývoj v 19. století
 • Amálie Bulandrová, The reflection of liturgical drama on the frieze of church Notre-Dame-la Grande in Poitiers
 • Martin Deutsch, Obraz a kult Salus Populi Romani v náboženské politice a imaginaci brněnských jezuitů
 • Denisa Dujsíková, Hypogeum Via Latina
 • Dominika Halvová, Londýn a hra s vysokým uměním: zrození Damiena Hirsta
 • Eliška Hobzová, Tančící dům v kontextu dobové architektury
 • Eliška Kadlecová Breburdová, Umělecká tvorba prezentovaná na YouTube a její tvůrci
 • Anna Kelblová, Notre-Dame-du-Port in Clermont-Ferrand
 • Monika Konečná, Obrazárna Otto Kuhna v kontextu soudobého sběratelství
 • Monika Kučerová, Podoba kopie v museích 2. poloviny 19. století
 • Tereza Kučerová, The Monastic Church in La Charité–sur–Loire. The Testimony of the Bas-relief Tympana
 • Katarína Orviská, Sochár Ľudovít Gode (? – 1759)
 • Dita Ranzi, Baptisterium Ariánců v Ravenně
 • Michaela Vychodilová, Arcivévoda Karel Habsbursko-Těšínský jako stavebník
 • Pavla Tichá, Churches and the City of Nevers in the 12th Century
 • Tímea Vitázková, Progres a harmónia pre ľudstvo? EXPO 1970 v Osake, význam a ohlasy
 • Soňa Zouharová, Epitafy v Karlovarském kraji v 16. a 17. století

2019

 • Martin Fiala, The ‚Art Raid‘ on Britain: The Depiction of Heroism in British Arts 1939-1945
 • Teodora Georgievová, „Byzantine“ Crowns: between East, West and the Ritual
 • Tereza Habartová, Vladislav a Ida Vaculkovi: Realizace pro veřejný prostor
 • Veronika Halamová, Formule pátosu Abyho Warburga
 • Monika Kicová, Architektúra skupiny VAL
 • Petra Koprivňanská, Ferdinand Silvan – Silberstein (1902 – 1983): architektonické dielo
 • Daniela Křižanová, Funkční plastiky dětských hřišť v kontextu šedesátých let
 • Denisa Kujelová, (Ne)možnost prezentace a distribuce umění konceptuálních tendencí v Československu 70. let
 • Adam Kvítek, Duchovní tvorba sochařů v SVU Mánes
 • Petra Maláková, Maľba nultých rokov: Fenomén média maľby na Slovensku 2000-2010
 • Pavol Múdry, Podoby oficiálneho umenia v období normalizácie na príklade výstavnej činnosti Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
 • Iveta Neuschlová, V zrkadle: Deformované zrkadlenie v objektech Anisha Kapoora a Jeppeho Heina
 • Tereza Říhová, Sochařská výzdoba Svatých schodů v Čechách a na Moravě v kontextu barokní zbožnosti
 • Adéla Šenková, Bartholomäus Ignaz Weiss a jeho grafická tvorba
 • Ivana Tomášková, Pojem dekadence v českém prostředí 1880-2015
 • Dorota Vahančíková, The Jeweled Manuscripts: Carolingian Treasure Bindings and their role in the Christian liturgy
 • Iveta Valášková, Ženská figura od kresby k soše v rané tvorbě Vincence Makovského

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info