Navazující magisterské studium

Podmínky ukončení magisterského studia
 1. získání stanoveného počtu kreditů
 2. vypracování a obhajoba diplomové magisterské práce (diplomový obor) nebo oborové magisterské práce (nediplomový obor) 
 3. vykonání státní závěrečné zkoušky s programem:
 • metodologie a filozofie dějin umění
 • přehled dějin umění
 • oborová specializace
Magisterská diplomová (oborová) práce 
 • Zadání diplomové práce student požádá příslušného vyučujícího tak, aby před její obhajobou mohl řádně zapsat a absolvovat předepsané diplomové semináře. 
 • Diplomový úkol zadává studentovi příslušný vyučující (se souhlasem vedoucího katedry/ústavu) v příslušné aplikaci v ISu. Součástí zadání diplomové práce je stanovení jazyka, příp. hlavních zásad zpracování a termínu odevzdání práce 
 • Rozsah diplomové práce je dán povahou oboru a tématu a má nejméně 100 tisíc znaků (magisterská diplomová práce), resp. 80 tisíc znaků (magisterská oborová práce). Je psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do pevných desek (magisterská diplomová práce), resp. kroužkové vazby (magisterská oborová práce). Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování, dále prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis použité literatury. 
 • Student si zaregistruje diplomovou práci v ISu na začátku předpokládaného posledního semestru studia, v němž bude skládat státní zkoušku a obhajovat diplomovou práci. 
 • Hotovou magisterská diplomovou práci zaregistruje v ISu (viz metodika zadávání závěrečných prací do ISu) a ve dvou exemplářích student předloží k registraci na studijním oddělení děkanátu a poté odevzdá prostřednictví sekretářky semináře vedoucímu práce. Magisterská oborovou práci odevzdá pouze v jednom vyhotovení prostřednictví sekretářky přímo vedoucímu práce. Diplomová práce musí být podepsána jejím vedoucím.
 • Diplomovou práci musí student odevzdat nejpozději v termínech do 30. dubna (pro státní zkoušky v červnovém termínu) a do 30. listopadu (pro státní zkoušky v podzimním semestru).
Metodika zadávání závěrečných prací do ISu
 1. 2 kopie diplomové práce odevzdáte v požadovaném termínu na sekretariát Semináře dějin umění
 2. vedoucí diplomové práce Vám udělí zápočet (do 7 dní po odevzdání - musíte mít aktivní studium a předmět diplomové práce zaregistrovaný v ISu)
 3. po udělení zápočtu vložíte práci do archivu – spolupracujete se studijním oddělením
 4. 5 dní před obhajobou donesete na sekretariát potvrzení ze studijního oddělení o splnění požadavků a můžete jít k obhajobě a ke státnici 
Státní závěrečná zkouška
 • Magisterskou státní zkoušku si student zaregistruje v ISu na začátku předpokládaného posledního semestru studia, v němž bude zkoušku skládat.
 • Magisterské státní zkoušky po jarním semestru musí proběhnout nejpozději do konce třetího týdne v červnu, nejpozději však do 20. června.
 • Magisterské státní zkoušky v podzimním termínu a po podzimním semestru musí proběh¬nout nejpozději do konce řádného zkouškového období.
 • Ke státní zkoušce je student povinen přihlásit se prostřednictvím ISu nejpozději 5 dnů před vypsaným termínem zkoušky. Nedílnou součástí státní zkoušky u jednooborového studia, nebo pokud dějiny umění jsou hlavním oborem studia, je obhajoba magisterské diplomové práce. Obhajoba a státní zkouška se konají zásadně v jednom termínu.
 • Nejpozději 5 dnů před konáním státní zkoušky student požádá studijní oddělení děkanátu o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu. Bez tohoto potvrzení není student oprávněn magisterskou státní zkoušku konat.

Státní závěrečná zkouška skládá ze tří částí:

 1. Hlavní otázka ze specializace, tj. vycházející ze zaměření diplomové práce.
 2. Doplňující otázka: Volba otázky ze čtyř základních okruhů (středověk, raný novověk, moderní umění, architektura), z nich každý obsahuje pět témat. Student si sám připraví z každého okruhu jedno téma předem a z nich jedno mu bude vybráno při zkoušce. Student si připraví též seznam literatury, se kterou při přípravě otázek pracoval.
 3. Historiografie/metodologie: Prověření znalosti historiografie a metodologie na základě jednoho z titulů „povinné četby“, který bude východiskem pro obecnou otázku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info