Navazující magisterské studium

Podmínky ukončení magisterského studia
 1. získání stanoveného počtu kreditů
 2. vypracování a obhajoba diplomové magisterské práce  
 3. vykonání státní závěrečné zkoušky s programem:
 • metodologie a filozofie dějin umění
 • přehled dějin umění
 • oborová specializace

Magisterská diplomová práce

 • Zvolené téma magisterské diplomové práce zapisuje školitel v aplikaci „Rozpis témat“ v ISu. Zapsání tématu je podmínkou absolvování kurzu „Seminář k magisterské diplomové práci I.“
 • Před odevzdáním práce je třeba nechat si referentem na studijním oddělení vytvořit „Archiv závěrečné práce“ v ISu.
 • Dokončená diplomová práce se vkládá do archivu bez povinnosti ji tisknout. Pro snadnění komunikace během obhajoby nicméně doporučujeme mít k nahlédnutí alespoň pracovní kopii (neodevzdává se).
 • Diplomovou práci musí student odevzdat nejpozději v termínech do 30. dubna (pro státní závěrečné zkoušky v červnovém termínu) a do 30. listopadu (pro státní závěrečné zkoušky v podzimním semestru).
 • Pokyny k úpravě, rozsahu a dalším formálním náležitostem prací jsou k dispozici na webu https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219913-studijni-oddeleni/sablona-zaverecne-prace

Státní závěrečná zkouška

 • Na začátku předpokládaného posledního semestru studia se provádí registrace prostřednictvím kurzů „Státní závěrečná zkouška magisterská“ a „Magisterská diplomová práce“. Na termín zkoušky se následně student již nepřihlašuje. Pokud se však student rozhodne zkoušku odložit, informuje o tom nejpozději na začátku zkouškového období svého školitele.
 • Nejpozději 5 dnů před konáním zkoušky je třeba požádat studijní oddělení o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu a předat je na sekretariát SDU. Bez tohoto potvrzení není student oprávněn státní závěrečnou zkoušku konat.
 • Státní závěrečná zkouška skládá z obhajoby magisterské diplomové práce a vlastní zkoušky o třech částech:
 1. Hlavní otázka ze specializace, tj. vycházející ze zaměření diplomové práce.
 2. Doplňující otázka ze čtyř základních okruhů (středověk, raný novověk, moderní umění, architektura), z nich každý obsahuje pět témat. Student si z každého okruhu vybere a samostatně připraví jedno z předepsaných témat předem. Konkrétní okruh mu bude vybrán při zkoušce. Student si připraví též seznam odborné literatury, se kterou při přípravě otázek pracoval.
 3. Historiografie a metodologie dějin umění: Prověření znalosti historiografie a metodologie na základě jednoho z titulů „povinné četby“, který bude východiskem pro obecněji formulovanou otázku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info