Knihovna

Knihovna Semináře dějin umění byla založena na Masarykově univerzitě v roce 1926. Jejím jádrem se především staly knihy získané zakladatelskou činností prof. Eugena Dostála (1889-1943), prvního profesora dějin umění na brněnské univerzitě). Významnou součástí nové knihovny se později stala navíc uměleckohistorická část soukromé knihovny spisovatele, básníka a pedagoga Františka Táborského (1858-1940), kterou odkázal Masarykově univerzitě jako nositel jejího čestného doktorátu. Po zrušení německé části Univerzity Karlovy v Praze a po deliminaci její knihovny byla brněnská seminární knihovna obohacena ještě o značné množství duplikátů kunsthistorické literatury této provenience.

Ve starší části seminární knihovny převažuje především německy psaná uměleckohistorická a kulturněhistorická literatura. Meziválečné období je zastoupeno již klasickou českou odbornou literaturou. V poválečné době byla knihovna nadále průběžně doplňována především domácí literaturou. Zahraniční produkce z řad evropských zemí byla získávána osobní iniciativou univerzitních profesorů Václava Richtera a Alberta Kutala, případně zahraniční výměnou za domácí knižní produkci (zvláště díky obětavé činnosti Zdeňka Kudělky).

Zajímavou součástí seminární knihovny je knižní sbírka starých tisků, kterou Masarykova univerzita získala deliminací majetku Matice Moravské (především se jedná o knihy, které Matici Moravské věnoval hrabě Bedřich Sylva-Taroucca). Tak se zde nacházejí nejen významné a klasické teoretické práce o architektuře (J. Barozzi da Vignola, Pierre Le Muet, Andrea Palladio, Francesco Muttoni, Gérard de Lairesse, Andrea Pozzo), ale též sebrané spisy Johanna Joachima Winckelmanna a soubor grafických ilustrací ke klasickému dílu J. B. Serouxe d´Agincourta.

Součástí knihovny je rovněž rozsáhlá diatheca, obsahující řadu diapozitivů kdysi určených pro výuku, dále sbírku fotografií (založenou prof. Albertem Kutalem) a soubor plánové dokumentace objektů, pocházejících především z románské a přechodné periody na Moravě (vytvořený prof. Václavem Richterem a prof. Zdeňkem Kudělkou). V současné době dochází na půdě semináře k postupné digitalizaci této obrazové sbírky.

Po znovuotevření Semináře dějin umění roku 1990 byl nákup knih zprvu podpořen grantem z prostředků J. P. Getty Trust. Následně díky dalším částkám, získávaným z grantů a dotací odbornými pracovníky i doktorandy, bylo možné jednak zacelit největší mezery v knižním fondu normalizačního období, jednak systematicky nakupovat podstatné tituly současné uměleckohistorické literatury. V tomto období se počet knih v seminární knihovně proti stavu na počátku 90. let 20. století prakticky zdvojnásobil.

Dne 19. února 2016 byl v přízemí naší budovy na Veveří 28 slavnostně otevřen nový studijní sál, pojmenovaný po významném historikovi umění Hansi Beltingovi, jenž naši knihovnu obdaroval částí své soukromé knižní sbírky. Nová knihovna je zaměřena především na literaturu týkající se českého i světového středověku, je koncipována cele ve volném výběru, s počátečním vyhledáváním vypomůže přítomná služba. I nadále bude fungovat studovna J. Paula Gettyho ve druhém patře, jejíž provoz se nikterak nemění, pouze v ní naleznete knihy zaměřené na období od renesance po současnost.

Knihovna Semináře dějin umění dnes obsahuje na 24.000 svazků vědeckých monografií, odborných katalogů i populárně naučných knih. Posluchači a badatelé zde mohou rovněž nalézt na 250 časopiseckých titulů, a to přibližně v 4.500 svazcích. Nedílnou součástí knihovny jsou i doktorské, diplomové a bakalářské práce obhájené studenty dějin umění na Masarykově univerzitě a drobná sbírka aukčních katalogů.

Knihovna je určena především odborným pracovníkům a studentům Filozofické fakulty MU, ale zároveň je otevřena celé akademické obci a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Knihovna je vedena jako prezenční. V on-line katalogu jsou uvedeny všechny knihy z fondu seminární knihovny, časopisy pouze od roku 1995, starší ročníky (stejně tak i všechny závěrečné práce) je nutné vyhledat v klasickém lístkovém katalogu. Výpůjční službu obstarávají interní doktorandi, výpůjční doba je oznamována na seminární vývěsce na začátku každého semestru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info