Magisterské studium

Seminář dějin umění v Brně nabízí dva magisterské programy dějin umění: Dějiny umění (buď jako samostatný program, nebo v kombinaci s řadou dalších oborů) a Visual Cultures and Art History (v angličtině).

Oba programy jsou čtyřsemestrální a nabízí příležitost prohloubit znalosti všech oblastí dějin umění: architektury, sochařství, malířství, užitého uměnívizuální kultury. V průběhu magisterského studia si studenti rozšíří znalosti oboru o komplexnější témata a rozvinou různé interpretační dovednosti zaměřené na spojitost uměleckých děl a kulturněhistorických, sociologických, psychologických a dalších souvislostí.

Studenti magisterského studia se budou zabývat aktuálními výzkumnými otázkami, prohloubí si dovednosti vizuální analýzy a kritického čtení odborné literatury a budou provádět výzkumnou práci během zahraničních cest. Programy kombinují prezenční výuku a odbornou diplomovou práci.

Na konci programu musí studenti prokázat znalost alespoň jednoho světového jazyka složením (či uznáním) jazykové zkoušky na úrovni alespoň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Cílem magisterského programu je nejen připravit vás na zajímavou kariéru ve světě umění, ale také vás vybavit intelektuálními a praktickými dovednostmi použitelnými v mnoha různých sférách zaměstnání. Jako úspěšný absolvent budete připraveni na práci specializovaného pracovníka v uměnovědné instituci, uměleckohistorickém muzeu či galerii, úřadech památkové péče apod. Můžete se také rozhodnout pro kariéru uměleckého kritika, pro komunikaci umění jako autor(ka)/kurátor(ka) výstav, nebo pro práci koordinátora v oblasti cestovního ruchu, či dokonce v žurnalistice v tisku, médiích, televizi, rozhlase a na internetu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info