Lidé

Na stránce se pracuje, děkujeme za pochopení

Vedoucí Semináře

Bez popisku

Radka Nokkala Miltová se zabývá dějinami umění a architektury raného novověku v Čechách a na Moravě. Její současný výzkum se zaměřuje na mytologickou malbu v českém a moravském baroku.

Zástupce vedoucí 

Bez popisku

Ondřej Jakubec vyučuje a publikuje o renesančním a barokním umění a architektuře v Čechách a na Moravě, zejména v souvislosti s problematikou konfesionality, mecenátu a sepulkrálního umění raného novověku. Jeho současný výzkum se zaměřuje na kompendium dějin umění na Moravě.

Zástupce vedoucí

Bez popisku

Ivan Foletti se specializuje na studium historiografie byzantologie a na umění Milána, Říma a Kavkazu v období pozdní antiky a raného středověku. Je vedoucím Centra raně středověkých studií v Brně, šéfredaktorem časopisu Convivium a ředitelem Knihovny Hanse Beltinga.

Profesoři, docenti, docentky a odborní asistenti a asistentky:

Bez popisku

Paolo Divizia je docentem italské filologie a dějin italské literatury a jazyka. Je specialistou na středověké italské vernakulární rukopisy, věnuje se také starým tiskům a textům v dalších románských jazycích. Je členem řešitelského týmu GAČR projektu věnovanému Benátkám 14. století.

Bez popisku

Zuzana Frantová se v rámci Centra raně středověkých studií věnuje výzkumu umění raného středověku ve Středomoří. Zajímá se zejména o sklářskou, slonovinovou a zlatnickou produkci a jejich vztah k liturgii.

Bez popisku

Jan Galeta se zaměřuje na evropskou architekturu konce 18. až poloviny 20. století především pak ve spojení s tématy jako nacionalismus, propaganda, politika, reprezentace. Zajímá jej také sociologie umění a architektury rovněž historiografie.

Bez popisku

Ladislav Kesner vyučuje teorii a metodologii umění a současné umění. Jeho výzkum se zaměřuje na afektivní a kognitivní reakce na obrazy.

Bez popisku

Jiří Kroupa je historik architektury a historiografie umění, specialista na dějiny umění baroka. V současné době se zabývá architekturou a historiografií umění Brna.

Bez popisku

Markéta Kulhánková se v Centru raně středověkých studií podílí na projektech týkajících se Byzance a byzantské kultury. Jejím hlavním zájmem je byzantská narativní literatura. Věnuje se také recepci Byzance v moderní kultuře a byzantskou a novořeckou literaturu překládá do češtiny.

Bez popisku

Alena Pomajzlová je historička českého moderního a současného umění a kurátorka několika výstav na toto téma. V poslední době se ve svém výzkumu zaměřila na malířství New Objectivity v meziválečném Československu a na vztah slova a obrazu v moderním umění.

Bez popisku

Adrien Palladino je výzkumným pracovníkem Centra raně středověkých studií. Ve svém výzkumu se zaměřuje na pozdně antickou a raně středověkou materiální kulturu a na dějiny oboru dějin umění v devatenáctém a dvacátém století.

Bez popisku

Matthew Rampley je historik moderního umění a architektury se zvláštním zájmem o historiografii umění. Je hlavním řešitelem projektu CRAACE, kde se jeho výzkum zaměřuje na církevní architekturu v meziválečné střední Evropě.

Bez popisku

Marcela Rusinko je historička moderního a současného umění. Ve svém výzkumu se zaměřuje na sběratelství umění, studium hmotné kultury, muzeologii a období státního socialismu v Československu.

Bez popisku

Lubomír Slavíček je odborníkem na dějiny sběratelství a zakládajícím členem centra pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve střední Evropě.

Bez popisku

Pavel Suchánek je historik českého umění a architektury raného novověku. Ve svém výzkumu se zaměřuje na neoklasicismus a materialitu ve středoevropském baroku.

Bez popisku

Michaela Šeferisová Loudová je historička umění raného novověku. Ve svém výzkumu se zaměřuje na nástropní malbu ve střední Evropě, ikonografii a ikonologii barokního umění.

Bez popisku


Tomáš Valeš
je historik umění raného novověku. Ve svém výzkumu se zaměřuje na malbu, kresbu a grafiku 17. a 18. století, zejména na jejich funkci jako pramenů k dějinám umění a ve vztahu k mecenášství ve střední Evropě i v kontextu jiných uměleckých oblastí.

Vědeckovýzkumní a odborní pracovníci/e:

Bez popisku

Jakub Bulvas Stejskal ve svém výzkumu intenzivně přemýšlí o povaze uměleckohistorického porozumění, o tom, jak souvisí s „monumentalitou“ umění, a o tom, že umělecké objekty samy mohou být něčím, co předpovídají svým budoucím historikům umění. Je držitelem MUNI grantu MASH JUNIOR: Remote Access: Understanding Art from the Distant Past.

Bez popisku

Christian Drobe se specializuje na evropský meziválečný modernismus. Ve svém výzkumu se zaměřuje na malířství “nové věcnosti” a umění v období nacismu a obecněji na figurativní malířství v Německu a střední Evropě. V rámci projektu CRAACE se jeho výzkum zaměřuje také na sexualitu/gender.

Bez popisku

Alžběta Filipová  se zaměřuje na umění a kulturu pozdní antiky a raného středověku ve Středomoří a v zemích východního křesťanství. Historiografii dějin umění a propojování mezi historickými vědami a politikou v Evropě, Rusku a na Kavkaze, zejména v Gruzii řeší  v rámci programu MSCA Individual Fellowship.

Bez popisku

Marta Filipová je historička moderního umění a designu. Jako členka týmu CRAACE se zabývá výzkumem reprezentace středoevropských států na světových veletrzích a vztahem mezi globálním a lokálním v umění a designu.

Bez popisku

Tudor Cosmin Minea přichází na Masarykovu univerzitu se grantem The First Histories of Architecture and the Creation of National Heritage in South-Eastern Europe (1860–1930). A Transnational Approach, podpořeným GAČR, v rámci soutěže Incoming individual fellowship. Zabývá se propletenými dějinami architektury států jihovýchodní Evropy a sousedících regionů od poloviny 19. století do roku 1914.

Bez popisku

Ilaria Molteni je historička umění se specializací na pozdně středověkou sekulární kulturu. Její výzkum se zaměřuje na dvorské umění severní Itálie, ilustrace artušovské a antické literatury a na vztah mezi textem a obrazem.

Bez popisku

Annalisa Moraschi se věnuje výzkumu arménského umění. Její doktorandský projekt zkoumá mecenášství rodiny Vachutianů v arménské oblasti Aragatsotn. Spolupracuje s Rubenem Campinim na studii italské historiografie o středověkém dědictví Podkavkazska v 19. a 20. století.

Bez popisku

Ancuta Mortu se podílí na projektu MASH Junior s názvem: Remote Access: Understanding Art from the Distant Past. Její výzkumné projekty se zaměřují na studium kognitivních východisek pro hodnocení umění napříč obory estetiky, dějin umění a antropologie umění.

Bez popisku

Marie Okáčová působí v Centru raně středověkých studií jako projektová manažerka, do jejíž agendy spadají jak národní, tak i evropská projektová schémata. Své filologické vzdělání uplatňuje v rámci různých výzkumných aktivit Centra, které vyžadují práci s latinskými prameny.

Bez popisku

Seraina Renz se ve svém výzkumu věnuje umění střední Evropy ve 20. století. Zabývá se dějinami a teorií modernistického sochařství a veřejných památníků a také performancí a konceptuálním uměním 60. a 70. let. V Centru raně středověkých studií řeší projekt s názvem „Slavophile Art: The Reception of Medieval Art in Monuments for a New Slavic Identity“

Bez popisku

Valeria Russo je badatelka specializující se na románské jazyky a literaturu. Ve své disertační práci zkoumala stylistické a materiální aspekty vývoje středověkých francouzských a okcitánských lyrických tradic a dvorských vyprávění. K hlavním oblastem jejího výzkumu patří recepce antiky a dynamika vzniku a vývoje vernakulární literatury.

Bez popisku

Julia Secklehnerová je historička moderního umění a fotografie. Jako členka týmu CRAACE se ve svém výzkumu zaměřuje na roli regionalismu, lidového umění a vernakulárního umění ve středoevropské moderně po roce 1918.

Bez popisku

Alberto Virdis pracuje v Centru raně středověkých studií v programu MSCA (MŠMT), projekt nese název Visble God a zkoumá prostřednictvím latinských překladů a komentářů spojitosti mezi teoriemi Pseudo-Dionýsia Areopagity (5.–6. století) a vývojem produkce vitráží na středověkém západě, které vznikaly mezi 9. a 13. stoletím. 

Jmenný seznam zaměstnancůDoktorští studenti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info