Bakalářské studium

Studium dějin umění na bakalářském stupni poskytne studentům řadu intelektuálních nástrojů pro chápání obrazů, předmětů a prostorů – ať už těch z minulosti, tak těch, které nás každodenně obklopují dnes. Tento tříletý studijní program tak představuje jedinečný způsob, jak pochopit moc a postavení vizuality v našem světě. Dějiny umění lze studovat na bakalářském stupni buď jako samostatný program, nebo v kombinaci s dalšími programy.

Bakalářský program se skládá z povinných a volitelných modulů, které se vyučují formou přednášek a seminářů. Předměty jsou koncipovány tak, aby studentům poskytly široký přehled o dějinách umění a umožnily jim rozvíjet a zdokonalovat jejich zájmy o konkrétní témata. Od posmrtných masek faraonů po tajemné irské evangeliáře, od vil Andrey Palladia po politické využití architektury v českých zemích či po současnou tvorbu umělců, jako jsou Kateřina Šedá, Louise Bourgeois a Banksy – tento program vybízí k nekonečné zvědavosti a zkoumání vizuální, materiální a prostorové kultury napříč staletími.

Součástí bakalářského programu je také zaměření na rozvoj jazykových dovedností našich studentů se zvláštním důrazem na angličtinu, němčinu, francouzštinu a italštinu. Zaměřujeme se také na výuku komunikačních a písemných dovedností, abychom naše absolventy připravili na širokou škálu zaměstnání a profesí, a to nejen v oblasti učitelství či uměleckého světa, ale i daleko za jeho hranicemi. V Brně se nachází řada institucí, jako je Moravská galerie, vila Tugendhat nebo Dům umění, které našim studentům umožňují osobní kontakt s prvotřídními ukázkami umění a architektury.

Po úspěšném absolvování programu budou studenti:

  • ovládat široké znalosti z dějin umění, stejně jako znalosti nejvýznamnějších uměleckých děl světového, evropského a středoevropského umění;
  • ovládat základní metody, kterými jsou umělecká díla interpretována a chápána – např. analýzy materiálních a technických aspektů děl, jejich funkce, stylistické kritiky, ikonografické a ikonologické analýzy –, a schopni lokalizovat tyto metody v čase a prostoru;
  • rozumět společenským, politickým a kulturním souvislostem, které utvářejí význam uměleckých děl;
  • schopni ústně i písemně předávat znalosti dějin umění odbornému publiku i široké veřejnosti.

Adrien Palladino, M.A., Ph.D.

Garant studijního programu


e‑mail:

Adrien Palladino je výzkumník v Centre raně středověkých studií. Jeho výzkum se zaměřuje na materiální kulturu pozdní antiky a raného středověku. Také se věnuje historii dějin umění v 19. a 20. století.

Bakalářské studium dějin umění – přehled programu

K úspěšnému dokončení bakalářského studia dějin umění musí studenti absolvovat šest semestrůnapsat bakalářskou práci. Hlavním jazykem výuky je čeština, ale program zahrnuje i povinné předměty v anglickém jazyce.

Prvnídruhý semestr nabídne studentům přehled dějin umění, který představí významná umělecká díla, umělce a hnutí od nejstarších dob až po současnost, a to v sérii přednášek věnovaných hlavním epochám dějin umění. V kurzech jako Uvedení do studia dějin umění I a II, Křesťanská ikonografie či Profánní ikonografie se studenti seznámí se základními metodami a teoriemi studia dějin umění, což jim pomůže rozvíjet dovednosti v oblasti výzkumu a interpretace uměleckých děl.

Třetíčtvrtý semestr nabízí různé kombinace přednášek a seminářů, které zahrnují studium konkrétních uměleckohistorických období (středověk, raný novověk a moderna), jakož i volitelné kurzy zaměřené na specializovaná témata. Mezi nedávnými volitelnými kurzy lze jmenovat např. Mezi Východem a Západem: Umění rozděleného světa po roce 1945; Prožívání smrti a vzkříšení v předmoderním světě; Rubens a vlámské malířství 17. století; Architektura v Československu 1918 – 1948; Islám a obraz; Úvod do památkové péče; Umění a architektura jižního Kavkazu. Nabídka možností se v jednotlivých ročnících proměňuje.

Poslední dva semestry zahrnují více volitelných modulů zaměřených na širokou škálu témat, exkurze do muzeí, externí stáže a odborné praxe jako akreditované součásti programu, stejně jako možnost studia v zahraničí. Program je zakončen bakalářskou prací a státní zkouškou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info