Bakalářské studium

Podmínky ukončení bakalářského studia
 1. získání stanoveného počtu kreditů
 2. vypracování a obhajoba bakalářské diplomové (diplomový obor) nebo bakalářské oborové (nediplomový obor) práce v rozsahu nejméně 50tisíc znaků. 
 3. vykonání státní bakalářské zkoušky programem:
 • Dějiny umění středověku do 1500 
 • Dějiny umění raného novověku do 1850 
 • Dějiny umění 19. století a moderní doby 
 • Dějiny architektury
Bakalářská diplomová (oborová) práce
 • Zadání diplomové práce student požádá příslušného vyučujícího tak, aby před její obhajobou mohl řádně zapsat a absolvovat předepsané diplomové semináře. Diplomový úkol zadává studentovi příslušný vyučující (se souhlasem vedoucího katedry/ústavu) v příslušné aplikaci v ISu. Součástí zadání diplomové práce je stanovení jazyka, příp. hlavních zásad zpracování a termínu odevzdání práce.
 • Rozsah diplomové práce je dán povahou oboru a tématu a má nejméně 50tisíc znaků (bakalářská diplomová práce), resp. 40tisíc znaků (bakalářská oborová práce). Je psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do pevných desek (bakalářská diplomová práce), resp. kroužkové vazby (bakalářská oborová práce). Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpraco¬vání, dále prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis použité literatury. Student si zaregistruje diplomovou práci v ISu na začátku předpokládaného posledního semestru studia, v němž bude skládat státní zkoušku a obhajovat diplomovou práci.
 • Hotovou bakalářskou diplomovou práci zaregistruje v ISu (viz metodika zadávání závěrečných prací do ISu) a ve dvou exemplářích student předloží k registraci na studijním oddělení děkanátu a poté odevzdá prostřednictví sekretářky semináře vedoucímu práce. Diplomová práce musí být podepsána jejím vedoucím. Bakalářskou oborovou práci odevzdá pouze v jednom vyhotovení prostřednictví sekretářky přímo vedoucímu práce.
 • Diplomovou práci musí student odevzdat nejpozději v termínech do 30. dubna (pro státní zkoušky v červnovém termínu) a do 30. listopadu (pro státní zkoušky v podzimního semestru). 
 • Obhajoby a státní zkoušky se musí konat ve stejném termínu! 
Metodika zadávání závěrečných prací do ISu
 1. 2 kopie diplomové práce odevzdáte v požadovaném termínu na sekretariát Semináře dějin umění 
 2. vedoucí diplomové práce Vám udělí zápočet (do 7 dní po odevzdání - musíte mít aktivní studium a předmět diplomové práce zaregistrovaný v ISu)
 3. po udělení zápočtu vložíte práci do archivu – spolupracujete se studijním oddělením
 4. 5 dní před obhajobou donesete na sekretariát potvrzení ze studijního oddělení o tom, že máte vše splněno a můžete jít k obhajobě a ke státnici
Státní závěrečná zkouška
 • Bakalářskou státní zkoušku si student zaregistruje v ISu na začátku předpokládaného posledního semestru studia, v němž bude skládat bakalářskou zkoušku. 
 • Bakalářské státní zkoušky po jarním semestru musí proběhnout nejpozději do konce druhého týdne v červnu, nejpozději však do 15. června. 
 • Bakalářské státní zkoušky v podzimním termínu a po podzimním semestru musí proběhnout nejpozději do konce řádného zkouškového období. 
 • Ke státní zkoušce je student povinen přihlásit se prostřednictvím ISu nejpozději 5 dnů před vypsaným termínem zkoušky. 
 • Nedílnou součástí státní zkoušky u jednooborového studia, nebo pokud dějiny umění jsou hlavním oborem studia, je obhajoba bakalářské diplomové práce. Obhajoba a státní zkouška se konají zásadně v jednom termínu.
 • Nejpozději 5 dnů před konáním státní zkoušky student požádá studijní oddělení děkanátu o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu. Bez tohoto potvrzení není student oprávněn bakalářskou státní zkoušku konat. 

Státní bakalářská zkouška skládá z dvou částí:

1. Vizuální test 

U zkoušky dostane student čtyři díla, vždy po jednom ze čtyř základních okruhů dějin umění:

Student by měl identifikovat techniku, provést ikonografický popis, dále artefakt datovat a určit místo jeho vzniku. Student také musí prokázat své historické znalosti, na základě kterých dílo vysvětlí v kontextu politické a sociální situace jeho vzniku.

2. Rozbor odborného textu

U zkoušky bude mít student za úkol přiblížit obsah jednoho z textů „povinné četby“, kontext jeho vzniku, představí jeho autora, recepci v pozdější historiografii ad. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info