Bakalářské studium

Podmínky ukončení bakalářského studia
 1. získání stanoveného počtu kreditů
 2. vypracování a obhajoba bakalářské diplomové (diplomový obor) nebo bakalářské oborové (nediplomový obor) práce v rozsahu nejméně 50tisíc znaků. 
 3. vykonání státní bakalářské zkoušky programem:
 • Dějiny umění středověku do 1500 
 • Dějiny umění raného novověku do 1850 
 • Dějiny umění 19. století a moderní doby 
 • Dějiny architektury
Bakalářská diplomová (oborová) práce
 • Zadání diplomové práce student požádá příslušného vyučujícího tak, aby před její obhajobou mohl řádně zapsat a absolvovat předepsané diplomové semináře. Diplomový úkol zadává studentovi příslušný vyučující v aplikaci "Rozpis témat" v ISu. Součástí zadání diplomové práce je stanovení jazyka, příp. hlavních zásad zpracování a termínu odevzdání práce.
 • Student si zaregistruje diplomovou práci v ISu na začátku předpokládaného posledního semestru studia, v němž bude skládat státní zkoušku a obhajovat diplomovou práci.
 • Diplomovou práci musí student odevzdat nejpozději v termínech do 30. dubna (pro státní zkoušky v červnovém termínu) a do 30. listopadu (pro státní zkoušky v podzimního semestru). 
 • Před odevzdáním práce je třeba nechat si referentem na studijním oddělení vytvořit „Archiv závěrečné práce“ v ISu. Dokončená diplomová práce se posléze vkládá do archivu bez povinnosti ji tisknout. Pro snadnění komunikace během obhajoby nicméně doporučujeme mít k nahlédnutí alespoň pracovní kopii (neodevzdává se).
 • Pokyny k úpravě, rozsahu a dalším formálním náležitostem prací jsou k dispozici na webu https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219913-studijni-oddeleni/sablona-zaverecne-prace
Státní závěrečná zkouška
 • Bakalářskou státní zkoušku si student zaregistruje v ISu na začátku předpokládaného posledního semestru studia, v němž bude skládat bakalářskou zkoušku. Na termín zkoušky se následně student již nepřihlašuje. Pokud se však student rozhodne zkoušku odložit, informuje o tom nejpozději na začátku zkouškového období svého školitele.
 • Bakalářské státní zkoušky po jarním semestru musí proběhnout nejpozději do konce druhého týdne v červnu, nejpozději však do 15. června. Bakalářské státní zkoušky v podzimním termínu a po podzimním semestru musí proběhnout nejpozději do konce řádného zkouškového období. 
 • Nedílnou součástí státní zkoušky u jednooborového studia, nebo pokud dějiny umění jsou hlavním oborem studia, je obhajoba bakalářské diplomové práce. Obhajoba a státní zkouška se konají v jednom termínu.
 • Nejpozději 5 dnů před konáním státní zkoušky student požádá studijní oddělení děkanátu o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu. Bez tohoto potvrzení není student oprávněn bakalářskou státní zkoušku konat. 

Státní bakalářská zkouška skládá z dvou částí:

1. Vizuální test 

U zkoušky dostane student čtyři díla, vždy po jednom ze čtyř základních okruhů dějin umění:

Student by měl identifikovat techniku, provést ikonografický popis, dále artefakt datovat a určit místo jeho vzniku. Student také musí prokázat své historické znalosti, na základě kterých dílo vysvětlí v kontextu politické a sociální situace jeho vzniku.

2. Rozbor odborného textu

U zkoušky bude mít student za úkol přiblížit obsah jednoho z textů „povinné četby“, kontext jeho vzniku, představí jeho autora, recepci v pozdější historiografii ad. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info