Doktorské studium

Existuje několik dobrých důvodů, proč podat přihlášku k doktorskému studiu na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně. Seminář dějin umění je komplexním vzdělávacím centrem (studium bakalářské, magisterské, doktorské, postgraduální, celoživotní vzdělávání, univerzita třetího věku) a současně vědecko-výzkumným pracovištěm s rozsáhlými odbornými aktivitami.
 • Masarykova univerzita jako druhá nejstarší univerzita u nás nabízí stimulující intelektuální prostředí pro doktorské studium. 
 • Spolupracujeme s řadou prestižních odborných institucí u nás i v zahraničí.
 • Seminář vydává dva odborné časopisy a podílí na vydávání řady monografií z dějin a teorie umění a vizuální kultury.
 • Jen za poslední 3 roky se učitelé Semináře autorsky podíleli na vzniku téměř dvou desítek monografií a publikovali mnoho desítek dalších publikací. Podíleli se rovněž na přípravě a organizaci několika domácích i mezinárodních odborných setkání.
 • Seminář svým studentům nabízí rozsáhlou a mezi českými pracovišti nejdynamičtěji rostoucí odbornou knihovnu.

Přihlásit se můžete do interního či externího doktorského studia s širokým spektrem témat mj. v těchto oblastech:

 • Umění středověku
 • Umění raného novověku
 • Umění 20. století
 • Historie a teorie architektury
 • Umění Dálného východu
 • Sběratelství, mecenát a uměleckohistorická muzeologie
 • Teorie a metodologie dějin umění
 • Vizuální studia, teorie obrazu
Další informace o doktorském studiu

Studijní program 8106V: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Studijní obor: Teorie a dějiny umění (obor č. 81–06–9)

Předseda

Interní členové

Externí členové

 

Kreditový model čtyřletého prezenčního i kombinovaného doktorandského studia platný od akademického roku 2012/2013

Vychází z ustanovení zákona § 47: Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění a naplňuje požadavky studijního a zkušebního řádu MU. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Zvýšený důraz je nově položen na publikace, referáty na konferencích a zahraniční mobilitu.

K zápisu do dalšího semestru je nutno dosáhnout 20 kreditů. Proto studium předpokládá individuální rozvržení sil a schopnost tvůrčím způsobem stanovit v jednotlivých semestrech reálné postupné cíle, aby bylo dosahováno 20 kreditů.

Před státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce je nutno dosáhnout 240 kreditů.

Předměty označené * jsou povinné!

Kód v ISu

Název předmětu

Semestr

Zakončení

Kredity

PHDZ1

 

*Teoreticko-metodologický seminář I
(katedra filozofie)

PS

Z

10

PHDZ2

Teoreticko-metodologický seminář II
(katedra filozofie)

JS

Zk

10

DU4011

*Teoreticko-metodologický seminář III - Metodologie dějin umění

JS

Z

10

 

*Cizí jazyk (CJV)

PS, JS

Zk

4

DU4001

DU4002

*Doktorské kolegium (seminář)

PS, JS
(8 semestrů)

K

80

(8x10)

DU4005

*Pramenné studium, výzkum
(školitel)

PS, JS
(1. a 2. semestr)

Z

10

(2x5)

DU4006a

*Textová příprava I
(školitel)

PS, JS
(3. nebo 4.
semestr)

Z

10

(1x10)

DU4006b

*Textová příprava II
(školitel)

PS, JS
(6. nebo 7.
semestr)

Z

20

(1x20)

DU4008

*Odborná publikace
(školitel)

PS, JS

Z

20

(1x20)

DU4009

Odborný referát
(školitel)

PS, JS

Z

20

(1x20)

DU4010

Zahraniční semestrální studijní pobyt
(školitel)

PS, JS

Z

20

DU4007

*Teze disertační práce

(školitel)

PS, JS
(6. nebo 7.
semestr)

Z

5

DU4003

Disertační práce

(školitel)

PS, JS

Z

25

DUDSK

Semestrální kolokvium

(školitel)

PS, JS
(po dobu studia)

Z

0

 

Celkem potřebných kreditů

 

 

240

Stručná anotace předmětů

Společné předměty: 

 • Teoreticko-metodologický seminář I-II

realizuje Katedra filosofie

 • Cizí jazyk

realizuje Centrum jazykového vzdělávání

 • AJ31010 Test in English for PSG
 • NJ_DS Němčina pro doktorské studium
 • RJ_DS01 Ruština pro doktorské studium
 • ROMDX Románský jazyk pro neromanisty

Předměty zajišťované Seminářem dějin umění: 

 • Doktorské kolegium

Základní forma postgraduálního studia; kolegia se zpravidla konají každý semestr vždy 1x za tři týdny. Jejich nedílnou součástí jsou specializované přednášky připravované ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., případně s dalšími významnými odborníky oboru. Vedle přednášek jsou jejich nedílnou součástí také prezentace, dílčí i závěrečné, tezí a výsledků samostatné a systematické vědecké a tvůrčí práce doktorandů, vycházející z aktualizovaných ročních studijních plánů doktorandů. Seminář poskytuje doktorandům obou forem studia, prezenčního i kombinovaného všestrannou metodickou a odbornou podporu v jejich studiu a iniciuje publikování dílčích výsledků jejich disertačních prací.

 • Pramenné studium, výzkum I-III

Studium pramenů a literatury především z oblasti odborné specializace v návaznosti na projekt disertační práce se uskutečňuje v prvních semestrech studia, nejlépe v 1. a 2., max. 3. semestru. 

 • Textová příprava I-II

Kontrola a konzultace postupu prací se uskutečňuje zpravidla v závěrečných semestrech standardní doby studia (3. a 4., respektive 5. a 6. semestr) formou individuálních konzultací se školitelem. Tyto konzultace se konají podle potřeby, nejméně však jednou za semestr.

 • Odborná publikace

Publikačním minimem je nejméně jeden příspěvek v českém nebo zahraničním neimpaktovaném recenzovaném časopise, např. Umění, Opuscula Historiae Artium, Bulletin Moravské galerie v Brně, nebo recenzovaná knižní publikace, výstavní katalog apod.   

 • Odborný referát

Nejméně jeden referát přednesený na zahraniční nebo domácí konferenci, workshopu; lze nahradit další odbornou publikací, případně speciální jednosemestrální přednáškou pro studenty magisterského studia Semináře dějin umění. 

 • Zahraniční semestrální studijní pobyt

Zahraniční semestrální studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, nebo vědeckém uměleckohistorickém pracovišti; zejména v případě studentů kombinovaného studia lze nahradit lze další odbornou publikací.

 • Teze disertační práce

Zpracování a odevzdání autoreferátu, shrnujícího výsledky disertační práce, který se předkládá k obhajobě – po dokončení práce na disertaci.

 • Semestrální kolokvium

Kontrola průběhu studia po celou dobu studia školitelem a předsedou oborové komise.  

 • Disertační práce

Zápočet se uděluje za odevzdání konečné verze práce. Disertační práci je nutno zaregistrovat v ISu (viz metodika zadávání závěrečných prací do ISu).  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info